Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 13:30:03 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.7357° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5925° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 4.1 χμ ΔΒΔ της Λευκάδας
27.5 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας
286.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT6.0195 P13:30:05.59 0.01.0M
DRAGHT6.0195 S13:30:07.59 0.31.0M
EVGIHT13.9157 P13:30:06.51 -0.11.0M
EVGIHT13.9157 S13:30:08.98 0.01.0M
NYDRHT9.5105 P13:30:05.68 -0.31.0M
NYDRHT9.5105 S13:30:07.44 -0.51.0M
TSLKHT11.3 29 P13:30:06.24 0.01.0M
TSLKHT11.3 29 S13:30:08.54 0.21.0M
FSKHP30.8185 P13:30:09.09 -0.11.0M
FSKHP30.8185 S13:30:13.71 0.11.0M
AMPLHP57.7 69 P13:30:13.05 -0.61.0M
AMPLHP57.7 69 S13:30:21.56 0.21.0M
PDOHP53.5107 P13:30:13.42 0.51.0M
PDOHP53.5107 S13:30:20.45 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vguq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         13:30:03.41
  Latitude       38.7357 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5925 deg +/-   1 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       194 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.66 +/- 0.29  7      
  M     1.66      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.1 195 P    13:30:05.59 -0.0 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.1 195 S    13:30:07.59  0.3 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  0.1 105 P    13:30:05.68 -0.3 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.1 105 S    13:30:07.44 -0.5 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  0.1 29 P    13:30:06.24  0.0 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.1 29 S    13:30:08.54  0.2 M 1.0 TSLK 
  EVGI HT  0.1 157 P    13:30:06.51 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.1 157 S    13:30:08.98 -0.0 M 1.0 EVGI 
  FSK  HP  0.3 185 P    13:30:09.09 -0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.3 185 S    13:30:13.71  0.1 M 1.0 FSK 
  PDO  HP  0.5 107 P    13:30:13.42  0.5 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.5 107 S    13:30:20.45  0.2 M 1.0 PDO 
  AMPL HP  0.5 69 P    13:30:13.05 -0.6 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.5 69 S    13:30:21.56  0.2 M 1.0 AMPL 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.1 195 MLv   3.03 1.37  4.00029   
  NYDR HT  0.1 105 MLv   1.90 0.24  2.63983   
  TSLK HT  0.1 29 MLv   1.38 -0.28  0.989926   
  EVGI HT  0.1 157 MLv   1.64 -0.02  1.55655   
  FSK  HP  0.3 185 MLv   1.64 -0.02  0.586118   
  PDO  HP  0.5 107 MLv   1.46 -0.20  0.106403   
  AMPL HP  0.5 69 MLv   1.53 -0.13  0.0965686