Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 13:02:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2425° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.2127° Α
 Εστιακό Βάθος
61 χμ
 Αρ. αφίξεων
98
 Επίκεντρο 11.4 χμ Α του Αιγίου
25.0 χμ ΒΒΑ των Καλαβρύτων
136.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGEOCL13.3281 P13:03:05.20 0.11.0M
AGEOCL13.3281 S13:03:12.49 0.41.0M
AIGSHA10.9274 P13:03:04.69 -0.31.0M
AIGSHA10.9274 S13:03:11.90 -0.11.0M
AIOACL14.5248 P13:03:05.01 -0.11.0M
AIOACL14.5248 S13:03:12.13 -0.11.0M
TEMECL8.3262 P13:03:05.20 0.31.0M
TEMECL8.3262 S13:03:11.92 0.01.0M
KALEHA17.7339 P13:03:05.36 0.01.0M
KALEHA17.7339 S13:03:12.44 -0.21.0M
KLVHL22.8194 P13:03:05.45 -0.11.0M
KLVHL22.8194 S13:03:12.75 -0.31.0M
KLV1HI25.1202 P13:03:05.67 0.01.0M
KLV1HI25.1202 S13:03:13.27 0.01.0M
LAKAHA20.5269 P13:03:05.18 -0.21.0M
LAKAHA20.5269 S13:03:12.67 -0.11.0M
SERGHP23.4324 P13:03:05.52 0.01.0M
SERGHP23.4324 S13:03:12.85 -0.11.0M
DLFAHL36.0 43 P13:03:06.53 0.21.0M
DLFAHL36.0 43 S13:03:14.51 0.11.0M
EFPHP33.7307 P13:03:06.19 0.11.0M
EFPHP33.7307 S13:03:14.28 0.31.0M
GURHP35.9162 P13:03:06.45 0.01.0M
GURHP35.9162 S13:03:14.43 -0.21.0M
MG00CL30.1309 P13:03:05.88 0.01.0M
MG00CL30.1309 S13:03:13.87 0.31.0M
MG04CL30.0309 P13:03:05.89 0.01.0M
MG04CL30.0309 S13:03:13.62 0.11.0M
AGRPCL46.0292 P13:03:07.38 0.31.0M
ANXHP46.6327 P13:03:07.43 0.11.0M
ANXHP46.6327 S13:03:15.84 -0.21.0M
THALHA45.6120 P13:03:07.34 0.31.0M
THALHA45.6120 S13:03:15.62 0.01.0M
DROHP54.5234 P13:03:07.89 0.01.0M
DROHP54.5234 S13:03:17.15 0.01.0M
ACORHA69.6124 P13:03:09.35 -0.11.0M
ACORHA69.6124 S13:03:19.78 -0.11.0M
AXARHA70.0 34 P13:03:09.78 0.31.0M
AXARHA70.0 34 S13:03:20.28 0.41.0M
LTKHP70.4110 P13:03:09.64 0.11.0M
LTKHP70.4110 S13:03:20.02 0.01.0M
RLSHL68.6252 P13:03:09.86 0.61.0M
RLSHL68.6252 S13:03:19.61 0.01.0M
AXSHP73.2266 P13:03:10.30 0.51.0M
EVRHL82.7335 P13:03:11.21 0.21.0M
EVRHL82.7335 S13:03:22.30 -0.21.0M
LKRHL82.1 57 P13:03:10.97 0.21.0M
LKRHL82.1 57 S13:03:22.45 0.21.0M
LOUTHA72.4113 P13:03:09.96 0.21.0M
LOUTHA72.4113 S13:03:20.20 -0.11.0M
PLEVHP72.8285 P13:03:10.31 0.61.0M
ATALHA86.4 55 P13:03:11.46 0.21.0M
PDOHP98.0294 P13:03:13.23 0.61.0M
VILLHA96.5 95 P13:03:12.62 0.11.0M
VILLHA96.5 95 S13:03:25.44 0.21.0M
VLXHP98.1171 P13:03:13.14 0.41.0M
VLXHP98.1171 S13:03:25.41 -0.21.0M
AMPLHP115.1311 P13:03:15.22 0.51.0M
EPIDHA105.8131 P13:03:13.63 0.11.0M
MDRAHA111.5100 P13:03:14.43 0.21.0M
MDRAHA111.5100 S13:03:28.30 0.01.0M
RTZLHT127.4262 P13:03:15.73 -0.41.0M
RTZLHT127.4262 S13:03:31.60 -0.11.0M
STFNHA116.5 94 P13:03:15.22 0.31.0M
STFNHA116.5 94 S13:03:29.52 0.01.0M
ATHHL135.0103 P13:03:17.45 0.31.0M
ATHHL135.0103 S13:03:33.18 -0.11.0M
LTHKHP134.4244 P13:03:16.49 -0.51.0M
LTHKHP134.4244 S13:03:32.98 -0.21.0M
NOACHL135.0103 P13:03:17.40 0.31.0M
NOACHL135.0103 S13:03:33.12 -0.21.0M
ATHUHA140.9103 P13:03:17.94 0.11.0M
ATHUHA140.9103 S13:03:34.27 -0.41.0M
EVGIHT142.0287 P13:03:17.30 -0.71.0M
FSKHP145.9279 P13:03:18.48 0.01.0M
FSKHP145.9279 S13:03:35.59 -0.11.0M
NEOHL147.1 37 P13:03:18.50 -0.11.0M
NEOHL147.1 37 S13:03:35.76 -0.11.0M
NYDRHT141.8292 P13:03:17.32 -0.61.0M
PTLHL146.0 99 P13:03:18.75 0.21.0M
PTLHL146.0 99 S13:03:35.58 -0.31.0M
TETRHL147.1326 P13:03:19.22 0.51.0M
TETRHL147.1326 S13:03:35.54 -0.61.0M
VLYHL145.1107 P13:03:18.53 0.11.0M
VLYHL145.1107 S13:03:35.09 -0.51.0M
DIONHL151.5 97 P13:03:19.53 0.31.0M
DIONHL151.5 97 S13:03:36.92 -0.11.0M
DRAGHT150.8289 P13:03:18.45 -0.71.0M
MRTHHA151.6 95 P13:03:19.51 0.31.0M
MRTHHA151.6 95 S13:03:37.12 0.11.0M
KYMIHL170.0 75 P13:03:21.27 -0.21.0M
KYMIHL170.0 75 S13:03:40.63 -0.41.0M
TYRNHT163.3 1 P13:03:20.28 -0.31.0M
TYRNHT163.3 1 S13:03:39.07 -0.31.0M
AOS2HT173.7 55 P13:03:21.62 -0.31.0M
AOS2HT173.7 55 S13:03:41.12 -0.71.0M
PRMDHP172.7326 P13:03:22.58 0.71.0M
PRMDHP172.7326 S13:03:40.75 -1.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vgtt
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         13:02:55.75
  Latitude       38.2425 deg +/-   0 km
  Longitude       22.2127 deg +/-   0 km
  Depth           61 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       33 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.42 +/- 0.20 42      
  M     2.42      42 preferred 

98 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TEME CL  0.1 262 P    13:03:05.20  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.1 262 S    13:03:11.92  0.0 M 1.0 TEME 
  AIGS HA  0.1 274 P    13:03:04.69 -0.3 M 1.0 AIGS 
  AIGS HA  0.1 274 S    13:03:11.90 -0.1 M 1.0 AIGS 
  AGEO CL  0.1 281 P    13:03:05.20  0.1 M 1.0 AGEO 
  AGEO CL  0.1 281 S    13:03:12.49  0.4 M 1.0 AGEO 
  AIOA CL  0.1 248 P    13:03:05.01 -0.1 M 1.0 AIOA 
  AIOA CL  0.1 248 S    13:03:12.13 -0.1 M 1.0 AIOA 
  KALE HA  0.2 339 P    13:03:05.36  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 339 S    13:03:12.44 -0.2 M 1.0 KALE 
  LAKA HA  0.2 269 P    13:03:05.18 -0.2 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.2 269 S    13:03:12.67 -0.1 M 1.0 LAKA 
  KLV  HL  0.2 194 P    13:03:05.45 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 194 S    13:03:12.75 -0.3 M 1.0 KLV 
  SERG HP  0.2 324 P    13:03:05.52 -0.0 M 1.0 SERG 
  SERG HP  0.2 324 S    13:03:12.85 -0.1 M 1.0 SERG 
  KLV1 HI  0.2 202 P    13:03:05.67 -0.0 M 1.0 KLV1 
  KLV1 HI  0.2 202 S    13:03:13.27  0.0 M 1.0 KLV1 
  MG04 CL  0.3 309 P    13:03:05.89  0.0 M 1.0 MG04 
  MG04 CL  0.3 309 S    13:03:13.62  0.1 M 1.0 MG04 
  MG00 CL  0.3 309 P    13:03:05.88  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.3 309 S    13:03:13.87  0.3 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.3 307 P    13:03:06.19  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 307 S    13:03:14.28  0.3 M 1.0 EFP 
  GUR  HP  0.3 162 P    13:03:06.45  0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.3 162 S    13:03:14.43 -0.2 M 1.0 GUR 
  DLFA HL  0.3 43 P    13:03:06.53  0.2 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.3 43 S    13:03:14.51  0.1 M 1.0 DLFA 
  THAL HA  0.4 120 P    13:03:07.34  0.3 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.4 120 S    13:03:15.62 -0.0 M 1.0 THAL 
  AGRP CL  0.4 292 P    13:03:07.38  0.3 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.4 327 P    13:03:07.43  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 327 S    13:03:15.84 -0.2 M 1.0 ANX 
  DRO  HP  0.5 234 P    13:03:07.89 -0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 234 S    13:03:17.15 -0.0 M 1.0 DRO 
  RLS  HL  0.6 252 P    13:03:09.86  0.6 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.6 252 S    13:03:19.61  0.0 M 1.0 RLS 
  ACOR HA  0.6 124 P    13:03:09.35 -0.1 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.6 124 S    13:03:19.78 -0.1 M 1.0 ACOR 
  AXAR HA  0.6 34 P    13:03:09.78  0.3 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.6 34 S    13:03:20.28  0.4 M 1.0 AXAR 
  LTK  HP  0.6 110 P    13:03:09.64  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.6 110 S    13:03:20.02  0.0 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.7 113 P    13:03:09.96  0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.7 113 S    13:03:20.20 -0.1 M 1.0 LOUT 
  PLEV HP  0.7 285 P    13:03:10.31  0.6 M 1.0 PLEV 
  AXS  HP  0.7 266 P    13:03:10.30  0.5 M 1.0 AXS 
  LKR  HL  0.7 57 P    13:03:10.97  0.2 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.7 57 S    13:03:22.45  0.2 M 1.0 LKR 
  EVR  HL  0.7 335 P    13:03:11.21  0.2 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.7 335 S    13:03:22.30 -0.2 M 1.0 EVR 
  ATAL HA  0.8 55 P    13:03:11.46  0.2 M 1.0 ATAL 
  VILL HA  0.9 95 P    13:03:12.62  0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.9 95 S    13:03:25.44  0.2 M 1.0 VILL 
  VLX  HP  0.9 171 P    13:03:13.14  0.4 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.9 171 S    13:03:25.41 -0.2 M 1.0 VLX 
  PDO  HP  0.9 294 P    13:03:13.23  0.6 M 1.0 PDO 
  EPID HA  1.0 131 P    13:03:13.63  0.1 M 1.0 EPID 
  MDRA HA  1.0 100 P    13:03:14.43  0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  1.0 100 S    13:03:28.30 -0.0 M 1.0 MDRA 
  AMPL HP  1.0 311 P    13:03:15.22  0.5 M 1.0 AMPL 
  STFN HA  1.1 94 P    13:03:15.22  0.3 M 1.0 STFN 
  STFN HA  1.1 94 S    13:03:29.52  0.0 M 1.0 STFN 
  RTZL HT  1.1 262 P    13:03:15.73 -0.4 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  1.1 262 S    13:03:31.60 -0.1 M 1.0 RTZL 
  LTHK HP  1.2 244 P    13:03:16.49 -0.5 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  1.2 244 S    13:03:32.98 -0.2 M 1.0 LTHK 
  ATH  HL  1.2 103 P    13:03:17.45  0.3 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  1.2 103 S    13:03:33.18 -0.1 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  1.2 103 P    13:03:17.40  0.3 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  1.2 103 S    13:03:33.12 -0.2 M 1.0 NOAC 
  ATHU HA  1.3 103 P    13:03:17.94  0.1 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  1.3 103 S    13:03:34.27 -0.4 M 1.0 ATHU 
  NYDR HT  1.3 292 P    13:03:17.32 -0.6 M 1.0 NYDR 
  EVGI HT  1.3 287 P    13:03:17.30 -0.7 M 1.0 EVGI 
  VLY  HL  1.3 107 P    13:03:18.53  0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.3 107 S    13:03:35.09 -0.5 M 1.0 VLY 
  FSK  HP  1.3 279 P    13:03:18.48  0.0 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.3 279 S    13:03:35.59 -0.1 M 1.0 FSK 
  PTL  HL  1.3 99 P    13:03:18.75  0.2 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  1.3 99 S    13:03:35.58 -0.3 M 1.0 PTL 
  NEO  HL  1.3 37 P    13:03:18.50 -0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.3 37 S    13:03:35.76 -0.1 M 1.0 NEO 
  TETR HL  1.3 326 P    13:03:19.22  0.5 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.3 326 S    13:03:35.54 -0.6 M 1.0 TETR 
  DRAG HT  1.4 289 P    13:03:18.45 -0.7 M 1.0 DRAG 
  DION HL  1.4 97 P    13:03:19.53  0.3 M 1.0 DION 
  DION HL  1.4 97 S    13:03:36.92 -0.1 M 1.0 DION 
  MRTH HA  1.4 95 P    13:03:19.51  0.3 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  1.4 95 S    13:03:37.12  0.1 M 1.0 MRTH 
  TYRN HT  1.5  1 P    13:03:20.28 -0.3 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.5  1 S    13:03:39.07 -0.3 M 1.0 TYRN 
  KYMI HL  1.5 75 P    13:03:21.27 -0.2 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  1.5 75 S    13:03:40.63 -0.4 M 1.0 KYMI 
  PRMD HP  1.6 326 P    13:03:22.58  0.7 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  1.6 326 S    13:03:40.75 -1.0 M 1.0 PRMD 
  AOS2 HT  1.6 55 P    13:03:21.62 -0.3 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.6 55 S    13:03:41.12 -0.7 M 1.0 AOS2 

54 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TEME CL  0.1 262 MLv   1.59 -0.83  0.629132   
  AIGS HA  0.1 274 MLv   2.12 -0.30  5.58987   
  AGEO CL  0.1 281 MLv   1.83 -0.59  0.720214   
  AIOA CL  0.1 248 MLv   1.97 -0.45  0.829951   
  KALE HA  0.2 339 MLv   1.80 -0.62  1.80502   
  LAKA HA  0.2 269 MLv   1.48 -0.94  0.734683   
  KLV  HL  0.2 194 MLv   1.80 -0.62  1.02234   
  SERG HP  0.2 324 MLv   1.91 -0.51  1.68118   
  KLV1 HI  0.2 202 MLv   2.28 -0.14  3.59284   
  MG04 CL  0.3 309 MLv   2.16 -0.26  2.06294   
  MG00 CL  0.3 309 MLv   2.19 -0.23  2.83152   
  EFP  HP  0.3 307 MLv   2.17 -0.25  1.69185   
  GUR  HP  0.3 162 MLv   2.25 -0.17  1.79339   
  DLFA HL  0.3 43 MLv   2.43 0.01  2.69037   
  THAL HA  0.4 120 MLv   2.41 -0.01  2.64904   
  AGRP CL  0.4 292 MLv   2.19 -0.23  0.871752   
  ANX  HP  0.4 327 MLv   2.61 0.19  2.23511   
  DRO  HP  0.5 234 MLv   2.51 0.09  2.31648   
  RLS  HL  0.6 252 MLv   2.62 0.20  0.949694   
  ACOR HA  0.6 124 MLv   2.22 -0.20  0.37458   
  AXAR HA  0.6 34 MLv   2.27 -0.15   1.659   
  LTK  HP  0.6 110 MLv   1.84 -0.58  0.586907   
  LOUT HA  0.7 113 MLv   2.56 0.13  0.782479   
  PLEV HP  0.7 285 MLv   2.56 0.14  0.790599   
  AXS  HP  0.7 266 MLv   2.43 0.01  0.582343   
  LKR  HL  0.7 57 MLv   3.00 0.58  1.04057   
  EVR  HL  0.7 335 MLv   2.40 -0.02  0.484111   
  ATAL HA  0.8 55 MLv   2.60 0.18  0.743379   
  VILL HA  0.9 95 MLv   2.34 -0.08  0.360703   
  VLX  HP  0.9 171 MLv   2.01 -0.42  0.164043   
  PDO  HP  0.9 294 MLv   2.66 0.24  0.742177   
  EPID HA  1.0 131 MLv   2.70 0.28  0.744572   
  MDRA HA  1.0 100 MLv   2.68 0.26  0.665703   
  AMPL HP  1.0 311 MLv   2.32 -0.10  0.280983   
  STFN HA  1.1 94 MLv   2.53 0.11  0.440689   
  RTZL HT  1.1 262 MLv   2.56 0.14  0.422772   
  LTHK HP  1.2 244 MLv   2.68 0.26  0.511553   
  ATH  HL  1.2 103 MLv   2.83 0.41  0.72051   
  NOAC HL  1.2 103 MLv   2.83 0.41  0.714763   
  ATHU HA  1.3 103 MLv   2.69 0.27  0.300558   
  NYDR HT  1.3 292 MLv   2.52 0.10  0.234321   
  EVGI HT  1.3 287 MLv   2.57 0.15  0.36344   
  VLY  HL  1.3 107 MLv   2.72 0.30  0.49232   
  FSK  HP  1.3 279 MLv   2.76 0.33  0.531992   
  PTL  HL  1.3 99 MLv   2.54 0.12  0.325962   
  NEO  HL  1.3 37 MLv   3.14 0.72  1.76971   
  TETR HL  1.3 326 MLv   2.43 0.01  0.249924   
  DRAG HT  1.4 289 MLv   4.04 1.62  0.641716   
  DION HL  1.4 97 MLv   2.38 -0.04  0.594649   
  MRTH HA  1.4 95 MLv   2.89 0.47  0.676833   
  TYRN HT  1.5  1 MLv   2.30 -0.12  0.119886   
  KYMI HL  1.5 75 MLv   2.29 -0.13  0.137941   
  PRMD HP  1.6 326 MLv   2.55 0.13  0.246317   
  AOS2 HT  1.6 55 MLv   2.43 0.01  0.181126