Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 13:00:25 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2268° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5595° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
38
 Επίκεντρο 9.0 χμ ΒΑ του Αργοστολίου
54.9 χμ Ν της Λευκάδας
279.0 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DMLNHT16.3275 P13:00:29.07 -0.11.0M
DMLNHT16.3275 S13:00:32.54 0.31.0M
VLSHL6.1155 P13:00:28.05 -0.11.0M
VLSHL6.1155 S13:00:30.47 0.11.0M
FSKHP25.9 1 P13:00:30.09 -0.41.0M
FSKHP25.9 1 S13:00:34.34 -0.11.0M
RTZLHT25.0132 P13:00:30.03 -0.31.0M
RTZLHT25.0132 S13:00:34.30 0.11.0M
EVGIHT44.6 11 P13:00:32.80 -0.61.0M
EVGIHT44.6 11 S13:00:39.31 -0.21.0M
NYDRHT55.5 13 P13:00:34.46 -0.61.0M
NYDRHT55.5 13 S13:00:42.38 -0.11.0M
AXSHP71.4 93 P13:00:37.41 -0.21.0M
AXSHP71.4 93 S13:00:47.04 0.11.0M
PDOHP68.3 53 P13:00:36.69 -0.41.0M
PDOHP68.3 53 S13:00:46.53 0.41.0M
TSLKHT67.0 7 P13:00:36.95 0.11.0M
TSLKHT67.0 7 S13:00:46.12 0.41.0M
PLEVHP76.8 74 P13:00:38.16 -0.31.0M
PLEVHP76.8 74 S13:00:48.70 0.21.0M
RLSHL81.4103 P13:00:39.09 0.01.0M
RLSHL81.4103 S13:00:50.19 0.51.0M
AMPLHP96.0 36 P13:00:40.91 -0.51.0M
AMPLHP96.0 36 S13:00:54.19 0.61.0M
DROHP105.3107 P13:00:42.97 0.11.0M
DROHP105.3107 S13:00:57.10 0.91.0M
PVOHP94.7 63 P13:00:41.47 0.31.0M
PVOHP94.7 63 S13:00:54.07 0.81.0M
ANXHP125.4 71 P13:00:46.62 0.61.0M
ANXHP125.4 71 S13:01:02.18 0.31.0M
EFPHP119.5 79 P13:00:45.31 0.31.0M
LAKAHA123.9 89 P13:00:45.30 -0.51.0M
MG00CL122.8 80 P13:00:45.85 0.31.0M
MG00CL122.8 80 S13:01:01.70 0.81.0M
KALEHA139.1 82 P13:00:48.14 0.01.0M
KALEHA139.1 82 S13:01:06.07 0.61.0M
KLVHL140.6 98 P13:00:48.01 -0.31.0M
KLVHL140.6 98 S13:01:06.09 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vgtr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         13:00:25.25
  Latitude       38.2268 deg +/-   0 km
  Longitude       20.5595 deg +/-   0 km
  Depth           15 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       119 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.35 +/- 0.13 16      
  M     2.35      16 preferred 

38 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLS  HL  0.1 155 P    13:00:28.05 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.1 155 S    13:00:30.47  0.1 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.1 275 P    13:00:29.07 -0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.1 275 S    13:00:32.54  0.3 M 1.0 DMLN 
  RTZL HT  0.2 132 P    13:00:30.03 -0.3 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.2 132 S    13:00:34.30  0.1 M 1.0 RTZL 
  FSK  HP  0.2  1 P    13:00:30.09 -0.4 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.2  1 S    13:00:34.34 -0.1 M 1.0 FSK 
  EVGI HT  0.4 11 P    13:00:32.80 -0.6 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.4 11 S    13:00:39.31 -0.2 M 1.0 EVGI 
  NYDR HT  0.5 13 P    13:00:34.46 -0.6 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.5 13 S    13:00:42.38 -0.1 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  0.6  7 P    13:00:36.95  0.1 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.6  7 S    13:00:46.12  0.4 M 1.0 TSLK 
  PDO  HP  0.6 53 P    13:00:36.69 -0.4 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.6 53 S    13:00:46.53  0.4 M 1.0 PDO 
  AXS  HP  0.6 93 P    13:00:37.41 -0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.6 93 S    13:00:47.04  0.1 M 1.0 AXS 
  PLEV HP  0.7 74 P    13:00:38.16 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.7 74 S    13:00:48.70  0.2 M 1.0 PLEV 
  RLS  HL  0.7 103 P    13:00:39.09 -0.0 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 103 S    13:00:50.19  0.5 M 1.0 RLS 
  PVO  HP  0.9 63 P    13:00:41.47  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.9 63 S    13:00:54.07  0.8 M 1.0 PVO 
  AMPL HP  0.9 36 P    13:00:40.91 -0.5 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.9 36 S    13:00:54.19  0.6 M 1.0 AMPL 
  DRO  HP  0.9 107 P    13:00:42.97  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.9 107 S    13:00:57.10  0.9 M 1.0 DRO 
  EFP  HP  1.1 79 P    13:00:45.31  0.3 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  1.1 80 P    13:00:45.85  0.3 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.1 80 S    13:01:01.70  0.8 M 1.0 MG00 
  LAKA HA  1.1 89 P    13:00:45.30 -0.5 M 1.0 LAKA 
  ANX  HP  1.1 71 P    13:00:46.62  0.6 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.1 71 S    13:01:02.18  0.3 M 1.0 ANX 
  KALE HA  1.3 82 P    13:00:48.14  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.3 82 S    13:01:06.07  0.6 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  1.3 98 P    13:00:48.01 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.3 98 S    13:01:06.09  0.2 M 1.0 KLV 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLS  HL  0.1 155 MLv   2.63 0.28  23.8098   
  DMLN HT  0.1 275 MLv   2.48 0.13  12.8273   
  RTZL HT  0.2 132 MLv   1.98 -0.37  1.79476   
  FSK  HP  0.2  1 MLv   2.44 0.09  4.89851   
  EVGI HT  0.4 11 MLv   2.31 -0.04  1.23161   
  NYDR HT  0.5 13 MLv   2.52 0.17  0.779814   
  TSLK HT  0.6  7 MLv   2.35 0.00  0.51987   
  PDO  HP  0.6 53 MLv   2.52 0.17  0.760635   
  AXS  HP  0.6 93 MLv   2.06 -0.29  0.254552   
  PLEV HP  0.7 74 MLv   2.13 -0.22  0.281144   
  RLS  HL  0.7 103 MLv   2.22 -0.13  0.329147   
  PVO  HP  0.9 63 MLv   2.47 0.12  0.500573   
  AMPL HP  0.9 36 MLv   2.24 -0.11  0.288191   
  DRO  HP  0.9 107 MLv   1.96 -0.39  0.284159   
  EFP  HP  1.1 79 MLv   2.33 -0.02  0.268956   
  MG00 CL  1.1 80 MLv   2.57 0.22  0.587729   
  LAKA HA  1.1 89 MLv   2.20 -0.15  0.189335   
  ANX  HP  1.1 71 MLv   2.50 0.15  0.370318   
  KALE HA  1.3 82 MLv   2.36 0.01  0.231195   
  KLV  HL  1.3 98 MLv   2.42 0.07  0.198358