Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 12:33:04 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8248° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.0667° Α
 Εστιακό Βάθος
29 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 15.5 χμ ΑΒΑ της Ζακύνθου
19.4 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
234.6 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP23.9238 P12:33:10.81 0.01.0M
LTHKHP23.9238 S12:33:15.57 0.11.0M
RTZLHT38.1317 P12:33:12.42 -0.11.0M
RTZLHT38.1317 S12:33:18.38 -0.11.0M
AXSHP49.4 33 P12:33:13.64 -0.31.0M
AXSHP49.4 33 S12:33:20.79 -0.31.0M
RLSHL43.3 54 P12:33:12.56 -0.61.0M
RLSHL43.3 54 S12:33:18.87 -0.81.0M
DROHP58.3 76 P12:33:15.29 0.01.0M
DROHP58.3 76 S12:33:23.40 -0.11.0M
VLSHL57.3313 P12:33:15.11 -0.11.0M
VLSHL57.3313 S12:33:23.24 0.01.0M
PLEVHP71.8 25 P12:33:17.36 0.11.0M
PLEVHP71.8 25 S12:33:27.13 0.31.0M
LAKAHA92.2 60 P12:33:20.32 0.01.0M
LAKAHA92.2 60 S12:33:32.56 0.21.0M
PDOHP86.6 7 P12:33:19.63 0.21.0M
PDOHP86.6 7 S12:33:30.85 0.21.0M
KLVHL98.1 76 P12:33:21.24 0.01.0M
KLVHL98.1 76 S12:33:34.06 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vgst
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         12:33:04.58
  Latitude       37.8248 deg +/-   0 km
  Longitude       21.0667 deg +/-   0 km
  Depth           29 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       162 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.83 +/- 0.19  8      
  M     1.83      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 238 P    12:33:10.81  0.0 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 238 S    12:33:15.57  0.1 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.3 317 P    12:33:12.42 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.3 317 S    12:33:18.38 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RLS  HL  0.4 54 P    12:33:12.56 -0.6 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.4 54 S    12:33:18.87 -0.8 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.4 33 P    12:33:13.64 -0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 33 S    12:33:20.79 -0.3 M 1.0 AXS 
  VLS  HL  0.5 313 P    12:33:15.11 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 313 S    12:33:23.24  0.0 M 1.0 VLS 
  DRO  HP  0.5 76 P    12:33:15.29 -0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 76 S    12:33:23.40 -0.1 M 1.0 DRO 
  PLEV HP  0.6 25 P    12:33:17.36  0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.6 25 S    12:33:27.13  0.3 M 1.0 PLEV 
  PDO  HP  0.8  7 P    12:33:19.63  0.2 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.8  7 S    12:33:30.85  0.2 M 1.0 PDO 
  LAKA HA  0.8 60 P    12:33:20.32 -0.0 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.8 60 S    12:33:32.56  0.2 M 1.0 LAKA 
  KLV  HL  0.9 76 P    12:33:21.24 -0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.9 76 S    12:33:34.06  0.1 M 1.0 KLV 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 238 MLv   1.66 -0.17  0.915174   
  RTZL HT  0.3 317 MLv   1.52 -0.32  0.291387   
  RLS  HL  0.4 54 MLv   1.62 -0.21  0.275407   
  AXS  HP  0.4 33 MLv   1.67 -0.17  0.214089   
  VLS  HL  0.5 313 MLv   2.08 0.25  0.355343   
  DRO  HP  0.5 76 MLv   1.72 -0.11  0.303969   
  PLEV HP  0.6 25 MLv   1.90 0.06  0.172838   
  PDO  HP  0.8  7 MLv   2.08 0.25  0.221808   
  LAKA HA  0.8 60 MLv   1.94 0.11  0.152038   
  KLV  HL  0.9 76 MLv   2.21 0.38  0.201482