Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 10:38:11 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
34.5201° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.7961° Α
 Εστιακό Βάθος
26 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 94.6 χμ ΝΝΔ του Ηρακλείου
98.5 χμ ΝΝΑ του Ρεθύμνου
396.7 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IMODHC50.4 0 P10:38:22.04 0.11.0M
IMODHC50.4 0 S10:38:29.85 0.01.0M
SIVAHL55.4 2 P10:38:22.69 0.21.0M
SIVAHL55.4 2 S10:38:30.68 -0.21.0M
IDIMN85.8 6 P10:38:26.41 0.11.0M
IDIMN85.8 6 S10:38:37.57 0.01.0M
PFKSHC84.9 47 P10:38:25.81 -0.41.0M
PFKSHC84.9 47 S10:38:37.66 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vgoy
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         10:38:11.27 +/-  1.3 s
  Latitude       34.5201 deg +/-   9 km
  Longitude       24.7961 deg +/-   8 km
  Depth           26 km  +/-  10 km
  Agency         HA
  Author         A.Moumoulidou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       314 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.33 +/- 0.16  4      
  M     2.33      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IMOD HC  0.5  0 P    10:38:22.04  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5  0 S    10:38:29.85  0.0 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.5  2 P    10:38:22.69  0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.5  2 S    10:38:30.68 -0.2 M 1.0 SIVA 
  PFKS HC  0.8 47 P    10:38:25.81 -0.4 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.8 47 S    10:38:37.66  0.2 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.8  6 P    10:38:26.41  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.8  6 S    10:38:37.57 -0.0 M 1.0 IDI 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IMOD HC  0.5  0 MLv   2.45 0.12  1.23145   
  SIVA HL  0.5  2 MLv   2.47 0.14  0.980793   
  PFKS HC  0.8 47 MLv   2.18 -0.15  0.287265   
  IDI  MN  0.8  6 MLv   2.22 -0.11  0.307727