Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 09:07:31 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2353° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1250° Α
 Εστιακό Βάθος
16 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 4.0 χμ ΑΝΑ του Αιγίου
22.6 χμ Β των Καλαβρύτων
143.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PSARCL11.6 22 P09:07:35.32 0.41.0M
PSARCL11.6 22 S09:07:37.40 -0.11.0M
KALEHA17.4 4 P09:07:35.95 0.31.0M
KALEHA17.4 4 S09:07:38.99 0.11.0M
KLVHL21.4174 P09:07:36.33 0.11.0M
KLVHL21.4174 S09:07:39.55 -0.31.0M
EFPHP28.6318 P09:07:37.12 0.01.0M
EFPHP28.6318 S09:07:41.13 -0.31.0M
DROHP48.0229 P09:07:39.48 -0.71.0M
DROHP48.0229 S09:07:47.33 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vglz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         09:07:31.46
  Latitude       38.2353 deg +/-   2 km
  Longitude       22.1250 deg +/-   2 km
  Depth           16 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       152 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.93 +/- 0.19  5      
  M     0.93      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PSAR CL  0.1 22 P    09:07:35.32  0.4 M 1.0 PSAR 
  PSAR CL  0.1 22 S    09:07:37.40 -0.1 M 1.0 PSAR 
  KALE HA  0.2  4 P    09:07:35.95  0.3 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2  4 S    09:07:38.99  0.1 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  0.2 174 P    09:07:36.33  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 174 S    09:07:39.55 -0.3 M 1.0 KLV 
  EFP  HP  0.3 318 P    09:07:37.12 -0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 318 S    09:07:41.13 -0.3 M 1.0 EFP 
  DRO  HP  0.4 229 P    09:07:39.48 -0.7 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 229 S    09:07:47.33  0.5 M 1.0 DRO 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PSAR CL  0.1 22 MLv   0.82 -0.11  0.27092   
  KALE HA  0.2  4 MLv   0.62 -0.31  0.122691   
  KLV  HL  0.2 174 MLv   0.90 -0.03  0.140674   
  EFP  HP  0.3 318 MLv   1.10 0.17  0.192824   
  DRO  HP  0.4 229 MLv   1.16 0.23  0.151105