Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 09:01:21 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
34.8253° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.8277° Α
 Εστιακό Βάθος
20 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 62.0 χμ ΝΝΔ του Ηρακλείου
68.2 χμ ΝΝΑ του Ρεθύμνου
364.5 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IMODHC16.6351 P09:01:26.19 -0.11.0M
IMODHC16.6351 S09:01:29.82 0.11.0M
SIVAHL21.5356 P09:01:26.88 0.11.0M
SIVAHL21.5356 S09:01:30.61 0.01.0M
IDIMN51.8 6 P09:01:31.06 -0.11.0M
IDIMN51.8 6 S09:01:38.16 -0.11.0M
GVDHL67.6271 P09:01:33.50 0.01.0M
GVDHL67.6271 S09:01:42.50 0.11.0M
GVDSHC70.2271 P09:01:33.89 -0.11.0M
GVDSHC70.2271 S09:01:43.20 0.01.0M
IPPLHC67.0330 P09:01:33.36 0.01.0M
IPPLHC67.0330 S09:01:42.30 0.11.0M
PFKSHC63.6 68 P09:01:32.68 -0.31.0M
PFKSHC63.6 68 S09:01:41.24 -0.31.0M
NPSHL86.2 56 P09:01:36.40 0.01.0M
NPSHL86.2 56 S09:01:47.72 0.31.0M
ZKRHL130.6 76 P09:01:43.62 0.41.0M
ZKRHL130.6 76 S09:01:59.60 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vglu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         09:01:21.76
  Latitude       34.8253 deg +/-   0 km
  Longitude       24.8277 deg +/-   0 km
  Depth           20 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       195 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.70 +/- 0.07  7      
  M     2.70      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IMOD HC  0.1 351 P    09:01:26.19 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.1 351 S    09:01:29.82  0.1 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.2 356 P    09:01:26.88  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.2 356 S    09:01:30.61 -0.0 M 1.0 SIVA 
  IDI  MN  0.5  6 P    09:01:31.06 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.5  6 S    09:01:38.16 -0.1 M 1.0 IDI 
  PFKS HC  0.6 68 P    09:01:32.68 -0.3 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.6 68 S    09:01:41.24 -0.3 M 1.0 PFKS 
  IPPL HC  0.6 330 P    09:01:33.36 -0.0 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.6 330 S    09:01:42.30  0.1 M 1.0 IPPL 
  GVD  HL  0.6 271 P    09:01:33.50 -0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  0.6 271 S    09:01:42.50  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  0.6 271 P    09:01:33.89 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  0.6 271 S    09:01:43.20  0.0 M 1.0 GVDS 
  NPS  HL  0.8 56 P    09:01:36.40  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.8 56 S    09:01:47.72  0.3 M 1.0 NPS 
  ZKR  HL  1.2 76 P    09:01:43.62  0.4 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  1.2 76 S    09:01:59.60  0.1 M 1.0 ZKR 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IMOD HC  0.1 351 MLv   2.65 -0.05  13.5518   
  SIVA HL  0.2 356 MLv   2.65 -0.05  10.3054   
  IDI  MN  0.5  6 MLv   2.77 0.07  2.38694   
  PFKS HC  0.6 68 MLv   2.78 0.07  1.43868   
  IPPL HC  0.6 330 MLv   2.79 0.09  1.43181   
  GVD  HL  0.6 271 MLv   2.99 0.29  1.74913   
  GVDS HC  0.6 271 MLv   2.66 -0.04  1.02771   
  NPS  HL  0.8 56 MLv   2.46 -0.24  0.539339   
  ZKR  HL  1.2 76 MLv   2.61 -0.09  0.458211