Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 07:46:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0710° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.7500° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 9.9 χμ Β της Αθήνας
45.6 χμ ΝΝΑ της Χαλκίδας
73.2 χμ ΑΒΑ της Κορίνθου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ATHHL11.2195 P07:46:04.91 -0.21.0M
ATHHL11.2195 S07:46:07.23 0.21.0M
ATHUHA12.0165 P07:46:05.24 0.01.0M
ATHUHA12.0165 S07:46:07.13 -0.21.0M
DIONHL16.0 87 P07:46:05.92 0.01.0M
DIONHL16.0 87 S07:46:08.31 -0.21.0M
PTLHL10.3105 P07:46:05.13 0.11.0M
PTLHL10.3105 S07:46:06.95 0.01.0M
MRTHHA17.7 71 P07:46:06.45 0.31.0M
MRTHHA17.7 71 S07:46:08.85 -0.11.0M
STFNHA21.5303 P07:46:06.99 0.11.0M
STFNHA21.5303 S07:46:10.02 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vgjh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         07:46:02.52
  Latitude       38.0710 deg +/-   0 km
  Longitude       23.7500 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       128 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.90 +/- 0.21  6      
  M     0.90      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PTL  HL  0.1 105 P    07:46:05.13  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.1 105 S    07:46:06.95  0.0 M 1.0 PTL 
  ATH  HL  0.1 195 P    07:46:04.91 -0.2 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.1 195 S    07:46:07.23  0.2 M 1.0 ATH 
  ATHU HA  0.1 165 P    07:46:05.24 -0.0 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.1 165 S    07:46:07.13 -0.2 M 1.0 ATHU 
  DION HL  0.1 87 P    07:46:05.92 -0.0 M 1.0 DION 
  DION HL  0.1 87 S    07:46:08.31 -0.2 M 1.0 DION 
  MRTH HA  0.2 71 P    07:46:06.45  0.3 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.2 71 S    07:46:08.85 -0.1 M 1.0 MRTH 
  STFN HA  0.2 303 P    07:46:06.99  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 303 S    07:46:10.02 -0.1 M 1.0 STFN 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PTL  HL  0.1 105 MLv   0.90 0.00  0.351509   
  ATH  HL  0.1 195 MLv   1.23 0.33  0.709651   
  ATHU HA  0.1 165 MLv   1.04 0.14  0.267116   
  DION HL  0.1 87 MLv   0.54 -0.36  0.309809   
  MRTH HA  0.2 71 MLv   1.01 0.11  0.29403   
  STFN HA  0.2 303 MLv   0.66 -0.24  0.104466