Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-29 02:41:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1782° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.7402° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 30.8 χμ ΝΝΔ της Λειβαδιάς
31.6 χμ ΒΒΔ της Κορίνθου
89.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTKHP26.3131 P02:41:22.48 -0.31.0M
LTKHP26.3131 S02:41:26.94 0.01.0M
THALHA17.2203 P02:41:21.28 -0.21.0M
THALHA17.2203 S02:41:24.71 0.01.0M
ACORHA34.0160 P02:41:23.81 0.01.0M
ACORHA34.0160 S02:41:28.92 0.11.0M
LOUTHA29.5136 P02:41:23.00 -0.21.0M
LOUTHA29.5136 S02:41:27.84 0.21.0M
GURHP44.0232 P02:41:25.37 -0.11.0M
GURHP44.0232 S02:41:31.75 0.01.0M
KLVHL53.7254 P02:41:26.77 -0.21.0M
KLVHL53.7254 S02:41:34.31 0.01.0M
LKRHL57.0 23 P02:41:26.78 -0.61.0M
LKRHL57.0 23 S02:41:35.17 0.21.0M
TEMECL54.7276 P02:41:27.23 0.31.0M
TEMECL54.7276 S02:41:34.55 0.21.0M
VILLHA50.0 92 P02:41:26.66 0.31.0M
VILLHA50.0 92 S02:41:33.62 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vfzg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-29
  Time         02:41:17.28
  Latitude       38.1782 deg +/-   1 km
  Longitude       22.7402 deg +/-   1 km
  Depth           17 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       107 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.34 +/- 0.35  7      
  M     1.34      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THAL HA  0.2 203 P    02:41:21.28 -0.2 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.2 203 S    02:41:24.71  0.0 M 1.0 THAL 
  LTK  HP  0.2 131 P    02:41:22.48 -0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.2 131 S    02:41:26.94  0.0 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.3 136 P    02:41:23.00 -0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.3 136 S    02:41:27.84  0.2 M 1.0 LOUT 
  ACOR HA  0.3 160 P    02:41:23.81 -0.0 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.3 160 S    02:41:28.92  0.1 M 1.0 ACOR 
  GUR  HP  0.4 232 P    02:41:25.37 -0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 232 S    02:41:31.75  0.0 M 1.0 GUR 
  VILL HA  0.5 92 P    02:41:26.66  0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.5 92 S    02:41:33.62  0.4 M 1.0 VILL 
  KLV  HL  0.5 254 P    02:41:26.77 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.5 254 S    02:41:34.31  0.0 M 1.0 KLV 
  TEME CL  0.5 276 P    02:41:27.23  0.3 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.5 276 S    02:41:34.55  0.2 M 1.0 TEME 
  LKR  HL  0.5 23 P    02:41:26.78 -0.6 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 23 S    02:41:35.17  0.2 M 1.0 LKR 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THAL HA  0.2 203 MLv   0.96 -0.38  0.473874   
  LTK  HP  0.2 131 MLv   0.53 -0.81  0.219605   
  LOUT HA  0.3 136 MLv   1.18 -0.16  0.218418   
  ACOR HA  0.3 160 MLv   1.50 0.16  0.352853   
  GUR  HP  0.4 232 MLv   1.42 0.08  0.166726   
  VILL HA  0.5 92 MLv   1.64 0.30  0.193654   
  KLV  HL  0.5 254 MLv   1.82 0.48  0.180622   
  TEME CL  0.5 276 MLv   0.87 -0.47  0.00847827   
  LKR  HL  0.5 23 MLv   2.08 0.74  0.19086