Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 23:13:50 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
40.0223° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2257° Α
 Εστιακό Βάθος
18 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 25.4 χμ Ν των Καρυών
77.5 χμ ΑΝΑ του Πολύγυρου
230.7 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
OURHT40.4329 P23:13:59.15 -0.41.0M
OURHT40.4329 S23:14:05.87 -0.11.0M
PAIGHT47.7259 P23:14:00.74 0.21.0M
PAIGHT47.7259 S23:14:07.49 -0.31.0M
LIAHL82.6 99 P23:14:05.85 0.31.0M
LIAHL82.6 99 S23:14:16.31 -0.11.0M
PLGHL76.9301 P23:14:05.13 0.41.0M
PLGHL76.9301 S23:14:14.92 -0.11.0M
THASHT77.3 33 P23:14:05.47 0.71.0M
THASHT77.3 33 S23:14:15.10 0.11.0M
SMTHHL121.5 65 P23:14:10.62 -0.31.0M
SMTHHL121.5 65 S23:14:25.24 -0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vfsk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         23:13:50.74 +/-  0.4 s
  Latitude       40.0223 deg +/-   3 km
  Longitude       24.2257 deg +/-   2 km
  Depth           18 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       159 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.77 +/- 0.36  6      
  M     1.77      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  OUR  HT  0.4 329 P    23:13:59.15 -0.4 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.4 329 S    23:14:05.87 -0.1 M 1.0 OUR 
  PAIG HT  0.4 259 P    23:14:00.74  0.2 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.4 259 S    23:14:07.49 -0.3 M 1.0 PAIG 
  PLG  HL  0.7 301 P    23:14:05.13  0.4 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.7 301 S    23:14:14.92 -0.1 M 1.0 PLG 
  THAS HT  0.7 33 P    23:14:05.47  0.7 M 1.0 THAS 
  THAS HT  0.7 33 S    23:14:15.10  0.1 M 1.0 THAS 
  LIA  HL  0.7 99 P    23:14:05.85  0.3 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.7 99 S    23:14:16.31 -0.1 M 1.0 LIA 
  SMTH HL  1.1 65 P    23:14:10.62 -0.3 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.1 65 S    23:14:25.24 -0.6 M 1.0 SMTH 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  OUR  HT  0.4 329 MLv   1.36 -0.41  0.180365   
  PAIG HT  0.4 259 MLv   1.20 -0.58  0.0617574   
  PLG  HL  0.7 301 MLv   1.95 0.18  0.184141   
  THAS HT  0.7 33 MLv   2.10 0.33  0.260535   
  LIA  HL  0.7 99 MLv   1.70 -0.07  0.195584   
  SMTH HL  1.1 65 MLv   2.26 0.48  0.144073