Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 22:08:04 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4318° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.8163° Α
 Εστιακό Βάθος
22 χμ
 Αρ. αφίξεων
79
 Επίκεντρο 19.2 χμ Α της Χαλκίδας
50.4 χμ Β της Αθήνας
75.1 χμ ΑΝΑ της Αταλάντης
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KYMIHL33.3 48 P22:08:11.38 -0.31.0M
KYMIHL33.3 48 S22:08:16.84 0.11.0M
MRTHHA36.1162 P22:08:11.87 -0.11.0M
MRTHHA36.1162 S22:08:17.35 0.01.0M
STFNHA37.0220 P22:08:11.44 -0.81.0M
PTLHL43.0174 P22:08:12.64 -0.41.0M
PTLHL43.0174 S22:08:18.54 -0.71.0M
ATHHL51.7190 P22:08:13.97 -0.31.0M
ATHHL51.7190 S22:08:21.33 0.01.0M
MDRAHA51.4217 P22:08:13.55 -0.71.0M
VLYHL64.5182 P22:08:16.08 -0.11.0M
VLYHL64.5182 S22:08:23.85 -0.91.0M
AOS2HT79.7 2 P22:08:18.38 -0.11.0M
AOS2HT79.7 2 S22:08:28.73 -0.11.0M
ATALHA75.0293 P22:08:17.29 -0.51.0M
LKRHL75.1289 P22:08:18.68 0.81.0M
LKRHL75.1289 S22:08:28.24 0.61.0M
SKO1HI77.3354 P22:08:18.53 0.41.0M
SKO1HI77.3354 S22:08:28.65 0.51.0M
SKYHL81.0 52 P22:08:19.13 0.41.0M
SKYHL81.0 52 S22:08:29.66 0.41.0M
LOUTHA88.6236 P22:08:19.55 -0.41.0M
LOUTHA88.6236 S22:08:31.09 -0.21.0M
LTKHP87.0239 P22:08:19.74 0.11.0M
LTKHP87.0239 S22:08:31.09 0.21.0M
SKY1HI83.6 51 P22:08:19.85 0.71.0M
ACORHA102.4234 P22:08:22.90 0.81.0M
ACORHA102.4234 S22:08:35.07 0.01.0M
AXARHA107.2290 P22:08:22.70 -0.11.0M
AXARHA107.2290 S22:08:36.51 0.11.0M
DLFAHL115.1273 P22:08:23.80 -0.21.0M
DLFAHL115.1273 S22:08:38.40 -0.21.0M
EPIDHA109.5214 P22:08:23.13 0.01.0M
EPIDHA109.5214 S22:08:37.69 0.71.0M
NEOHL110.0332 P22:08:23.13 0.01.0M
NEOHL110.0332 S22:08:36.68 -0.31.0M
THALHA109.9246 P22:08:23.28 0.11.0M
THALHA109.9246 S22:08:37.31 0.31.0M
YDRAHL124.3194 P22:08:25.71 0.41.0M
YDRAHL124.3194 S22:08:41.18 0.41.0M
VOL2HI143.4324 P22:08:25.96 0.11.0M
VOL2HI143.4324 S22:08:41.50 -0.31.0M
AGGHT144.2297 P22:08:28.58 0.41.0M
AGGHT144.2297 S22:08:45.72 -0.21.0M
GURHP140.1247 P22:08:27.44 -0.31.0M
GURHP140.1247 S22:08:44.91 -0.21.0M
EFSAHL159.5 40 P22:08:29.61 -0.41.0M
KLVHL151.8254 P22:08:28.91 -0.31.0M
KLVHL151.8254 S22:08:47.35 -0.31.0M
ANXHP165.9276 P22:08:31.15 0.11.0M
ANXHP165.9276 S22:08:50.35 -0.61.0M
EFPHP166.4270 P22:08:31.32 0.31.0M
EFPHP166.4270 S22:08:51.02 0.21.0M
MG00CL162.9269 P22:08:31.08 0.51.0M
MG00CL162.9269 S22:08:50.27 0.31.0M
PAIGHT167.7356 P22:08:30.38 -0.71.0M
AGRPCL182.4269 P22:08:33.54 0.51.0M
AGRPCL182.4269 S22:08:54.25 -0.21.0M
EVRHL182.3287 P22:08:33.61 0.41.0M
EVRHL182.3287 S22:08:53.91 -0.71.0M
VLXHP172.7227 P22:08:32.39 0.51.0M
DROHP191.5254 P22:08:34.85 0.61.0M
DROHP191.5254 S22:08:56.60 0.01.0M
LIAHL201.0 36 P22:08:34.84 -0.51.0M
THLHL200.3309 P22:08:35.10 -0.21.0M
TYRNHT197.3316 P22:08:34.78 -0.11.0M
TYRNHT197.3316 S22:08:57.24 -0.51.0M
VLIHL205.4202 P22:08:36.78 0.91.0M
VLIHL205.4202 S22:08:59.76 0.31.0M
OURHT212.0 4 P22:08:36.33 -0.41.0M
PLEVHP209.9269 P22:08:37.07 0.51.0M
PLEVHP209.9269 S22:09:01.16 0.51.0M
RLSHL209.6259 P22:08:37.15 0.61.0M
RLSHL209.6259 S22:09:00.81 0.31.0M
VALYHP214.0229 P22:08:37.64 0.61.0M
VALYHP214.0229 S22:09:01.76 0.31.0M
PLGHL218.0352 P22:08:37.12 -0.51.0M
PRKHL230.6 67 P22:08:39.55 0.31.0M
PRKHL230.6 67 S22:09:05.08 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vfqf
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         22:08:04.91
  Latitude       38.4318 deg +/-   0 km
  Longitude       23.8163 deg +/-   0 km
  Depth           22 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.41 s
  Azimuthal gap       95 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.36 +/- 0.20 34      
  M     3.36      34 preferred 

79 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KYMI HL  0.3 48 P    22:08:11.38 -0.3 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.3 48 S    22:08:16.84  0.1 M 1.0 KYMI 
  MRTH HA  0.3 162 P    22:08:11.87 -0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 162 S    22:08:17.35 -0.0 M 1.0 MRTH 
  STFN HA  0.3 220 P    22:08:11.44 -0.8 M 1.0 STFN 
  PTL  HL  0.4 174 P    22:08:12.64 -0.4 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.4 174 S    22:08:18.54 -0.7 M 1.0 PTL 
  MDRA HA  0.5 217 P    22:08:13.55 -0.7 M 1.0 MDRA 
  ATH  HL  0.5 190 P    22:08:13.97 -0.3 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 190 S    22:08:21.33 -0.0 M 1.0 ATH 
  VLY  HL  0.6 182 P    22:08:16.08 -0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 182 S    22:08:23.85 -0.9 M 1.0 VLY 
  ATAL HA  0.7 293 P    22:08:17.29 -0.5 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.7 289 P    22:08:18.68  0.8 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.7 289 S    22:08:28.24  0.6 M 1.0 LKR 
  SKO1 HI  0.7 354 P    22:08:18.53  0.4 M 1.0 SKO1 
  SKO1 HI  0.7 354 S    22:08:28.65  0.5 M 1.0 SKO1 
  AOS2 HT  0.7  2 P    22:08:18.38 -0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.7  2 S    22:08:28.73 -0.1 M 1.0 AOS2 
  SKY  HL  0.7 52 P    22:08:19.13  0.4 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.7 52 S    22:08:29.66  0.4 M 1.0 SKY 
  SKY1 HI  0.8 51 P    22:08:19.85  0.7 M 1.0 SKY1 
  LTK  HP  0.8 239 P    22:08:19.74  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.8 239 S    22:08:31.09  0.2 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.8 236 P    22:08:19.55 -0.4 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.8 236 S    22:08:31.09 -0.2 M 1.0 LOUT 
  ACOR HA  0.9 234 P    22:08:22.90  0.8 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.9 234 S    22:08:35.07  0.0 M 1.0 ACOR 
  AXAR HA  1.0 290 P    22:08:22.70 -0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  1.0 290 S    22:08:36.51  0.1 M 1.0 AXAR 
  EPID HA  1.0 214 P    22:08:23.13  0.0 M 1.0 EPID 
  EPID HA  1.0 214 S    22:08:37.69  0.7 M 1.0 EPID 
  NEO  HL  1.0 332 P    22:08:23.13  0.0 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.0 332 S    22:08:36.68 -0.3 M 1.0 NEO 
  THAL HA  1.0 246 P    22:08:23.28  0.1 M 1.0 THAL 
  THAL HA  1.0 246 S    22:08:37.31  0.3 M 1.0 THAL 
  DLFA HL  1.0 273 P    22:08:23.80 -0.2 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  1.0 273 S    22:08:38.40 -0.2 M 1.0 DLFA 
  YDRA HL  1.1 194 P    22:08:25.71  0.4 M 1.0 YDRA 
  YDRA HL  1.1 194 S    22:08:41.18  0.4 M 1.0 YDRA 
  VOL2 HI  1.2 324 P    22:08:25.96  0.1 M 1.0 VOL2 
  VOL2 HI  1.2 324 S    22:08:41.50 -0.3 M 1.0 VOL2 
  GUR  HP  1.3 247 P    22:08:27.44 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.3 247 S    22:08:44.91 -0.2 M 1.0 GUR 
  AGG  HT  1.3 297 P    22:08:28.58  0.4 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.3 297 S    22:08:45.72 -0.2 M 1.0 AGG 
  KLV  HL  1.4 254 P    22:08:28.91 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.4 254 S    22:08:47.35 -0.3 M 1.0 KLV 
  EFSA HL  1.4 40 P    22:08:29.61 -0.4 M 1.0 EFSA 
  MG00 CL  1.5 269 P    22:08:31.08  0.5 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.5 269 S    22:08:50.27  0.3 M 1.0 MG00 
  ANX  HP  1.5 276 P    22:08:31.15  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.5 276 S    22:08:50.35 -0.6 M 1.0 ANX 
  EFP  HP  1.5 270 P    22:08:31.32  0.3 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.5 270 S    22:08:51.02  0.2 M 1.0 EFP 
  PAIG HT  1.5 356 P    22:08:30.38 -0.7 M 1.0 PAIG 
  VLX  HP  1.6 227 P    22:08:32.39  0.5 M 1.0 VLX 
  EVR  HL  1.6 287 P    22:08:33.61  0.4 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  1.6 287 S    22:08:53.91 -0.7 M 1.0 EVR 
  AGRP CL  1.6 269 P    22:08:33.54  0.5 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.6 269 S    22:08:54.25 -0.2 M 1.0 AGRP 
  DRO  HP  1.7 254 P    22:08:34.85  0.6 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.7 254 S    22:08:56.60  0.0 M 1.0 DRO 
  TYRN HT  1.8 316 P    22:08:34.78 -0.1 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.8 316 S    22:08:57.24 -0.5 M 1.0 TYRN 
  THL  HL  1.8 309 P    22:08:35.10 -0.2 M 1.0 THL 
  LIA  HL  1.8 36 P    22:08:34.84 -0.5 M 1.0 LIA 
  VLI  HL  1.8 202 P    22:08:36.78  0.9 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.8 202 S    22:08:59.76  0.3 M 1.0 VLI 
  RLS  HL  1.9 259 P    22:08:37.15  0.6 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.9 259 S    22:09:00.81  0.3 M 1.0 RLS 
  PLEV HP  1.9 269 P    22:08:37.07  0.5 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.9 269 S    22:09:01.16  0.5 M 1.0 PLEV 
  OUR  HT  1.9  4 P    22:08:36.33 -0.4 M 1.0 OUR 
  VALY HP  1.9 229 P    22:08:37.64  0.6 M 1.0 VALY 
  VALY HP  1.9 229 S    22:09:01.76  0.3 M 1.0 VALY 
  PLG  HL  2.0 352 P    22:08:37.12 -0.5 M 1.0 PLG 
  PRK  HL  2.1 67 P    22:08:39.55  0.3 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  2.1 67 S    22:09:05.08 -0.2 M 1.0 PRK 

45 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KYMI HL  0.3 48 MLv   3.26 -0.10  21.1949   
  MRTH HA  0.3 162 MLv   3.25 -0.11  17.7699   
  STFN HA  0.3 220 MLv   3.15 -0.21  13.3492   
  PTL  HL  0.4 174 MLv   2.93 -0.42  5.76046   
  MDRA HA  0.5 217 MLv   3.54 0.19  14.4756   
  ATH  HL  0.5 190 MLv   3.11 -0.25  5.20111   
  VLY  HL  0.6 182 MLv   3.64 0.28  10.3877   
  ATAL HA  0.7 293 MLv   3.78 0.42  12.6081   
  LKR  HL  0.7 289 MLv   4.00 0.64   11.343   
  SKO1 HI  0.7 354 MLv   3.66 0.30  9.39145   
  AOS2 HT  0.7  2 MLv   3.72 0.37  10.6044   
  SKY  HL  0.7 52 MLv   3.42 0.06  8.57094   
  SKY1 HI  0.8 51 MLv   3.84 0.48  13.2132   
  LTK  HP  0.8 239 MLv   3.27 -0.08  13.1699   
  LOUT HA  0.8 236 MLv   4.10 0.74  22.5779   
  ACOR HA  0.9 234 MLv   3.45 0.09  4.34778   
  AXAR HA  1.0 290 MLv   3.01 -0.35  5.96828   
  EPID HA  1.0 214 MLv   3.75 0.39  7.99668   
  NEO  HL  1.0 332 MLv   3.70 0.34  9.78378   
  THAL HA  1.0 246 MLv   3.61 0.26  10.3414   
  DLFA HL  1.0 273 MLv   3.41 0.06  3.46193   
  YDRA HL  1.1 194 MLv   3.54 0.19  4.19678   
  VOL2 HI  1.2 324 MLv   3.54 0.18  3.95782   
  GUR  HP  1.3 247 MLv   3.71 0.36  5.18364   
  AGG  HT  1.3 297 MLv   3.23 -0.13  1.25297   
  KLV  HL  1.4 254 MLv   3.40 0.04  1.65114   
  EFSA HL  1.4 40 MLv   3.25 -0.11  1.40894   
  MG00 CL  1.5 269 MLv   3.29 -0.06  1.94913   
  ANX  HP  1.5 276 MLv   3.45 0.10  2.11764   
  EFP  HP  1.5 270 MLv   3.29 -0.07  1.43378   
  PAIG HT  1.5 356 MLv   2.82 -0.54  0.368845   
  VLX  HP  1.6 227 MLv   3.05 -0.30  0.77959   
  EVR  HL  1.6 287 MLv   3.03 -0.33  0.658685   
  AGRP CL  1.6 269 MLv   3.05 -0.30  0.696199   
  DRO  HP  1.7 254 MLv   3.15 -0.21   1.6275   
  TYRN HT  1.8 316 MLv   3.26 -0.10  0.73508   
  THL  HL  1.8 309 MLv   3.10 -0.26  0.38109   
  LIA  HL  1.8 36 MLv   2.72 -0.64  0.521261   
  VLI  HL  1.8 202 MLv   3.49 0.13   1.8794   
  RLS  HL  1.9 259 MLv   3.27 -0.09  0.841957   
  PLEV HP  1.9 269 MLv   3.01 -0.35  0.461131   
  OUR  HT  1.9  4 MLv   3.28 -0.08  0.829523   
  VALY HP  1.9 229 MLv   3.45 0.09  1.20797   
  PLG  HL  2.0 352 MLv   3.63 0.27  1.72314   
  PRK  HL  2.1 67 MLv   3.23 -0.13  0.596946