Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 19:50:44 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1277° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7442° Α
 Εστιακό Βάθος
23 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 13.0 χμ Ν της Πάτρας
32.4 χμ ΔΝΔ του Αιγίου
174.9 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PATCHL15.8 5 P19:50:49.74 0.11.0M
PATCHL15.8 5 S19:50:53.35 0.11.0M
PATGHL12.4353 P19:50:50.02 0.71.0M
PATGHL12.4353 S19:50:53.01 0.31.0M
DROHP19.7189 P19:50:50.12 0.11.0M
DROHP19.7189 S19:50:54.00 0.01.0M
LAKAHA24.0 59 P19:50:50.52 -0.11.0M
LAKAHA24.0 59 S19:50:54.32 -0.61.0M
RLSHL25.7252 P19:50:50.61 -0.11.0M
RLSHL25.7252 S19:50:55.23 0.11.0M
AGEOCL31.8 61 P19:50:51.65 0.21.0M
AGEOCL31.8 61 S19:50:56.43 -0.11.0M
AGRPCL29.9356 P19:50:50.84 -0.41.0M
AGRPCL29.9356 S19:50:55.84 -0.31.0M
AXSHP33.1283 P19:50:51.55 -0.11.0M
AXSHP33.1283 S19:50:56.73 -0.11.0M
EFPHP36.1 23 P19:50:51.99 -0.11.0M
EFPHP36.1 23 S19:50:57.61 0.11.0M
KLVHL36.8105 P19:50:52.24 0.01.0M
KLVHL36.8105 S19:50:57.78 -0.11.0M
MG00CL36.5 29 P19:50:52.05 -0.11.0M
MG00CL36.5 29 S19:50:57.59 0.01.0M
PLEVHP43.2317 P19:50:53.25 0.21.0M
PLEVHP43.2317 S19:50:59.30 0.01.0M
PYRGCL39.4 37 P19:50:52.58 0.01.0M
PYRGCL39.4 37 S19:50:58.39 -0.11.0M
GURHP56.5112 P19:50:55.15 0.01.0M
GURHP56.5112 S19:51:03.06 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vfls
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         19:50:44.88
  Latitude       38.1277 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7442 deg +/-   0 km
  Depth           23 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.11 s
  Azimuthal gap       77 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.31 +/- 0.28 12      
  M     1.31      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PATG HL  0.1 353 P    19:50:50.02  0.7 M 1.0 PATG 
  PATG HL  0.1 353 S    19:50:53.01  0.3 M 1.0 PATG 
  PATC HL  0.1  5 P    19:50:49.74  0.1 M 1.0 PATC 
  PATC HL  0.1  5 S    19:50:53.35  0.1 M 1.0 PATC 
  DRO  HP  0.2 189 P    19:50:50.12  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.2 189 S    19:50:54.00 -0.0 M 1.0 DRO 
  LAKA HA  0.2 59 P    19:50:50.52 -0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.2 59 S    19:50:54.32 -0.6 M 1.0 LAKA 
  RLS  HL  0.2 252 P    19:50:50.61 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.2 252 S    19:50:55.23  0.1 M 1.0 RLS 
  AGRP CL  0.3 356 P    19:50:50.84 -0.4 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 356 S    19:50:55.84 -0.3 M 1.0 AGRP 
  AGEO CL  0.3 61 P    19:50:51.65  0.2 M 1.0 AGEO 
  AGEO CL  0.3 61 S    19:50:56.43 -0.1 M 1.0 AGEO 
  AXS  HP  0.3 283 P    19:50:51.55 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 283 S    19:50:56.73 -0.1 M 1.0 AXS 
  EFP  HP  0.3 23 P    19:50:51.99 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 23 S    19:50:57.61  0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.3 29 P    19:50:52.05 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.3 29 S    19:50:57.59 -0.0 M 1.0 MG00 
  KLV  HL  0.3 105 P    19:50:52.24 -0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 105 S    19:50:57.78 -0.1 M 1.0 KLV 
  PYRG CL  0.4 37 P    19:50:52.58 -0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.4 37 S    19:50:58.39 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PLEV HP  0.4 317 P    19:50:53.25  0.2 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.4 317 S    19:50:59.30  0.0 M 1.0 PLEV 
  GUR  HP  0.5 112 P    19:50:55.15 -0.0 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.5 112 S    19:51:03.06  0.1 M 1.0 GUR 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PATG HL  0.1 353 MLv   1.61 0.30  1.57381   
  PATC HL  0.1  5 MLv   1.53 0.22  1.07654   
  DRO  HP  0.2 189 MLv   0.93 -0.38  0.456468   
  LAKA HA  0.2 59 MLv   0.32 -0.99  0.0417693   
  RLS  HL  0.2 252 MLv   1.42 0.11  0.475907   
  AGRP CL  0.3 356 MLv   1.13 -0.18  0.191575   
  AGEO CL  0.3 61 MLv   0.69 -0.62  0.0178933   
  AXS  HP  0.3 283 MLv   1.37 0.06  0.281167   
  EFP  HP  0.3 23 MLv   1.48 0.17  0.297891   
  MG00 CL  0.3 29 MLv   1.35 0.04  0.282484   
  KLV  HL  0.3 105 MLv   1.82 0.51  0.483127   
  PYRG CL  0.4 37 MLv   0.85 -0.47  0.0363708   
  PLEV HP  0.4 317 MLv   1.48 0.17  0.200303   
  GUR  HP  0.5 112 MLv   2.14 0.82  0.41902