Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 16:24:59 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
39.4173° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.9238° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 5.9 χμ ΒΒΔ του Βόλου
49.6 χμ ΑΝΑ της Λάρισας
174.2 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VOL2HI9.7158 P16:25:01.60 0.11.0M
VOL2HI9.7158 S16:25:03.27 0.51.0M
NEOHL28.5116 P16:25:04.52 -0.71.0M
NEOHL28.5116 S16:25:08.54 -0.81.0M
AGGHT67.1229 P16:25:11.22 -0.41.0M
AGGHT67.1229 S16:25:20.62 0.01.0M
TYRNHT67.7299 P16:25:11.51 -0.11.0M
TYRNHT67.7299 S16:25:20.67 0.01.0M
ATALHA81.0174 P16:25:13.53 -0.21.0M
ATALHA81.0174 S16:25:23.95 -0.51.0M
THLHL79.7282 P16:25:13.16 -0.41.0M
THLHL79.7282 S16:25:24.81 0.71.0M
AOS2HT84.6111 P16:25:14.62 0.21.0M
AOS2HT84.6111 S16:25:25.77 0.21.0M
LKRHL85.6176 P16:25:14.44 -0.11.0M
LKRHL85.6176 S16:25:25.81 0.11.0M
ANXHP126.1224 P16:25:20.86 -0.21.0M
ANXHP126.1224 S16:25:38.01 0.71.0M
PYRGCL136.7215 P16:25:22.09 -0.51.0M
PYRGCL136.7215 S16:25:40.37 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vfex
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         16:24:59.74
  Latitude       39.4173 deg +/-   1 km
  Longitude       22.9238 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       172 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.09 +/- 0.12  8      
  M     2.09      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VOL2 HI  0.1 158 P    16:25:01.60  0.1 M 1.0 VOL2 
  VOL2 HI  0.1 158 S    16:25:03.27  0.5 M 1.0 VOL2 
  NEO  HL  0.3 116 P    16:25:04.52 -0.7 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 116 S    16:25:08.54 -0.8 M 1.0 NEO 
  AGG  HT  0.6 229 P    16:25:11.22 -0.4 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.6 229 S    16:25:20.62  0.0 M 1.0 AGG 
  TYRN HT  0.6 299 P    16:25:11.51 -0.1 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.6 299 S    16:25:20.67  0.0 M 1.0 TYRN 
  THL  HL  0.7 282 P    16:25:13.16 -0.4 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.7 282 S    16:25:24.81  0.7 M 1.0 THL 
  ATAL HA  0.7 174 P    16:25:13.53 -0.2 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.7 174 S    16:25:23.95 -0.5 M 1.0 ATAL 
  AOS2 HT  0.8 111 P    16:25:14.62  0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.8 111 S    16:25:25.77  0.2 M 1.0 AOS2 
  LKR  HL  0.8 176 P    16:25:14.44 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.8 176 S    16:25:25.81  0.1 M 1.0 LKR 
  ANX  HP  1.1 224 P    16:25:20.86 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.1 224 S    16:25:38.01  0.7 M 1.0 ANX 
  PYRG CL  1.2 215 P    16:25:22.09 -0.5 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.2 215 S    16:25:40.37  0.3 M 1.0 PYRG 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VOL2 HI  0.1 158 MLv   2.40 0.31   14.066   
  NEO  HL  0.3 116 MLv   1.96 -0.13  1.96328   
  AGG  HT  0.6 229 MLv   2.19 0.10  0.280837   
  TYRN HT  0.6 299 MLv   2.02 -0.07  0.188593   
  THL  HL  0.7 282 MLv   1.96 -0.13  0.109893   
  ATAL HA  0.7 174 MLv   2.08 -0.01  0.238624   
  AOS2 HT  0.8 111 MLv   2.12 0.03  0.249842   
  LKR  HL  0.8 176 MLv   2.33 0.24  0.214841   
  ANX  HP  1.1 224 MLv   2.10 0.01  0.149099   
  PYRG CL  1.2 215 MLv   1.78 -0.31  0.0396953