Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 15:28:03 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4787° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7578° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 26.1 χμ Β της Πάτρας
31.1 χμ ΑΒΑ του Μεσολογγίου
181.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL9.7199 P15:28:05.80 -0.31.0M
AGRPCL9.7199 S15:28:08.15 -0.31.0M
ANXHP19.1 48 P15:28:06.80 -0.61.0M
ANXHP19.1 48 S15:28:10.38 -0.31.0M
MG00CL17.9113 P15:28:07.37 0.31.0M
MG00CL17.9113 S15:28:10.67 0.51.0M
PVOHP25.3307 P15:28:08.04 -0.11.0M
PVOHP25.3307 S15:28:12.80 0.81.0M
PYRGCL23.8109 P15:28:08.25 0.31.0M
PYRGCL23.8109 S15:28:12.45 0.71.0M
PLEVHP31.4256 P15:28:08.78 -0.31.0M
PLEVHP31.4256 S15:28:13.49 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vfda
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         15:28:03.04
  Latitude       38.4787 deg +/-   1 km
  Longitude       21.7578 deg +/-   1 km
  Depth           14 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.44 s
  Azimuthal gap       101 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.93 +/- 0.14  6      
  M     0.93      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGRP CL  0.1 199 P    15:28:05.80 -0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 199 S    15:28:08.15 -0.3 M 1.0 AGRP 
  MG00 CL  0.2 113 P    15:28:07.37  0.3 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 113 S    15:28:10.67  0.5 M 1.0 MG00 
  ANX  HP  0.2 48 P    15:28:06.80 -0.6 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 48 S    15:28:10.38 -0.3 M 1.0 ANX 
  PYRG CL  0.2 109 P    15:28:08.25  0.3 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 109 S    15:28:12.45  0.7 M 1.0 PYRG 
  PVO  HP  0.2 307 P    15:28:08.04 -0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.2 307 S    15:28:12.80  0.8 M 1.0 PVO 
  PLEV HP  0.3 256 P    15:28:08.78 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.3 256 S    15:28:13.49 -0.2 M 1.0 PLEV 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGRP CL  0.1 199 MLv   0.92 -0.01  0.380379   
  MG00 CL  0.2 113 MLv   0.86 -0.07  0.264967   
  ANX  HP  0.2 48 MLv   0.81 -0.12  0.170694   
  PYRG CL  0.2 109 MLv   0.74 -0.18  0.0706772   
  PVO  HP  0.2 307 MLv   1.11 0.18   0.237   
  PLEV HP  0.3 256 MLv   1.16 0.23  0.187709