Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 12:20:39 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
40.5330° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4663° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 17.8 χμ Β του Πολύγυρου
45.7 χμ ΑΝΑ της Θεσσαλονίκης
284.4 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PLGHL18.1186 P12:20:43.65 0.21.0M
PLGHL18.1186 S12:20:46.31 0.11.0M
SOHHT33.3343 P12:20:46.30 0.21.0M
SOHHT33.3343 S12:20:50.65 -0.21.0M
OURHT48.9117 P12:20:48.43 -0.11.0M
OURHT48.9117 S12:20:54.69 -0.51.0M
THEHT43.9284 P12:20:47.65 -0.11.0M
THEHT43.9284 S12:20:52.85 -0.91.0M
PAIGHT68.7165 P12:20:51.47 -0.31.0M
PAIGHT68.7165 S12:21:00.35 -0.61.0M
SRSHT64.8 10 P12:20:51.31 0.21.0M
SRSHT64.8 10 S12:20:59.35 -0.51.0M
DRA2HI90.2 40 P12:20:55.81 0.51.0M
DRA2HI90.2 40 S12:21:07.06 0.01.0M
KNTHT84.7326 P12:20:54.46 0.01.0M
KNTHT84.7326 S12:21:04.97 -0.61.0M
KAVAHT101.9 60 P12:20:57.94 0.81.0M
KAVAHT101.9 60 S12:21:10.70 0.21.0M
NVRHL96.7 20 P12:20:56.66 0.31.0M
NVRHL96.7 20 S12:21:08.93 0.01.0M
MMBBS115.2 12 P12:20:59.89 0.61.0M
MMBBS115.2 12 S12:21:14.19 0.11.0M
NEOHL138.1189 P12:21:03.17 0.41.0M
NEOHL138.1189 S12:21:20.64 0.41.0M
TYRNHT139.1229 P12:21:03.42 0.51.0M
TYRNHT139.1229 S12:21:20.96 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020veww
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         12:20:39.72
  Latitude       40.5330 deg +/-   1 km
  Longitude       23.4663 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.39 s
  Azimuthal gap       57 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.75 +/- 0.23 11      
  M     1.75      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PLG  HL  0.2 186 P    12:20:43.65  0.2 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.2 186 S    12:20:46.31  0.1 M 1.0 PLG 
  SOH  HT  0.3 343 P    12:20:46.30  0.2 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.3 343 S    12:20:50.65 -0.2 M 1.0 SOH 
  THE  HT  0.4 284 P    12:20:47.65 -0.1 M 1.0 THE 
  THE  HT  0.4 284 S    12:20:52.85 -0.9 M 1.0 THE 
  OUR  HT  0.4 117 P    12:20:48.43 -0.1 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.4 117 S    12:20:54.69 -0.5 M 1.0 OUR 
  SRS  HT  0.6 10 P    12:20:51.31  0.2 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  0.6 10 S    12:20:59.35 -0.5 M 1.0 SRS 
  PAIG HT  0.6 165 P    12:20:51.47 -0.3 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.6 165 S    12:21:00.35 -0.6 M 1.0 PAIG 
  KNT  HT  0.8 326 P    12:20:54.46  0.0 M 1.0 KNT 
  KNT  HT  0.8 326 S    12:21:04.97 -0.6 M 1.0 KNT 
  DRA2 HI  0.8 40 P    12:20:55.81  0.5 M 1.0 DRA2 
  DRA2 HI  0.8 40 S    12:21:07.06 -0.0 M 1.0 DRA2 
  NVR  HL  0.9 20 P    12:20:56.66  0.3 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  0.9 20 S    12:21:08.93 -0.0 M 1.0 NVR 
  KAVA HT  0.9 60 P    12:20:57.94  0.8 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  0.9 60 S    12:21:10.70  0.2 M 1.0 KAVA 
  MMB  BS  1.0 12 P    12:20:59.89  0.6 M 1.0 MMB 
  MMB  BS  1.0 12 S    12:21:14.19  0.1 M 1.0 MMB 
  NEO  HL  1.2 189 P    12:21:03.17  0.4 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.2 189 S    12:21:20.64  0.4 M 1.0 NEO 
  TYRN HT  1.3 229 P    12:21:03.42  0.5 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.3 229 S    12:21:20.96  0.3 M 1.0 TYRN 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PLG  HL  0.2 186 MLv   1.88 0.13  2.15165   
  SOH  HT  0.3 343 MLv   1.52 -0.23  0.384771   
  THE  HT  0.4 284 MLv   1.35 -0.40  0.0931652   
  OUR  HT  0.4 117 MLv   1.49 -0.26  0.147792   
  SRS  HT  0.6 10 MLv   1.76 0.01  0.0960529   
  PAIG HT  0.6 165 MLv   1.45 -0.30  0.0496336   
  KNT  HT  0.8 326 MLv   1.73 -0.02  0.101041   
  DRA2 HI  0.8 40 MLv   2.46 0.71  0.512513   
  NVR  HL  0.9 20 MLv   1.72 -0.03  0.0645746   
  KAVA HT  0.9 60 MLv   1.64 -0.11  0.140577   
  MMB  BS  1.0 12 MLv   1.79 0.04  0.0826579   
  NEO  HL  1.2 189 MLv   2.30 0.54  0.279048   
  TYRN HT  1.3 229 MLv   2.14 0.39  0.108422