Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 06:00:24 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
34.9355° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.4300° Α
 Εστιακό Βάθος
25 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 47.9 χμ Ν του Ρεθύμνου
74.4 χμ ΝΝΑ των Χανίων
344.6 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GVDHL33.0251 P06:00:32.41 0.01.0M
GVDHL33.0251 S06:00:38.75 0.11.0M
GVDSHC35.5253 P06:00:32.66 -0.11.0M
GVDSHC35.5253 S06:00:39.14 -0.11.0M
IMODHC33.9 83 P06:00:32.60 0.11.0M
IMODHC33.9 83 S06:00:38.97 0.11.0M
SIVAHL36.0 75 P06:00:32.75 -0.11.0M
SIVAHL36.0 75 S06:00:39.48 0.21.0M
IPPLHC46.0 4 P06:00:33.69 -0.41.0M
IPPLHC46.0 4 S06:00:41.45 -0.11.0M
IDIMN57.3 47 P06:00:35.45 -0.11.0M
IDIMN57.3 47 S06:00:43.91 -0.11.0M
CHANHC73.8332 P06:00:37.92 0.31.0M
CHANHC73.8332 S06:00:47.92 0.21.0M
KNDRHC80.5295 P06:00:38.41 -0.11.0M
KNDRHC80.5295 S06:00:49.27 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vekh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         06:00:24.05 +/-  0.7 s
  Latitude       34.9355 deg +/-   4 km
  Longitude       24.4300 deg +/-   2 km
  Depth           25 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       168 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.98 +/- 0.07  6      
  M     1.98      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GVD  HL  0.3 251 P    06:00:32.41 -0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  0.3 251 S    06:00:38.75  0.1 M 1.0 GVD 
  IMOD HC  0.3 83 P    06:00:32.60  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.3 83 S    06:00:38.97  0.1 M 1.0 IMOD 
  GVDS HC  0.3 253 P    06:00:32.66 -0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  0.3 253 S    06:00:39.14 -0.1 M 1.0 GVDS 
  SIVA HL  0.3 75 P    06:00:32.75 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.3 75 S    06:00:39.48  0.2 M 1.0 SIVA 
  IPPL HC  0.4  4 P    06:00:33.69 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.4  4 S    06:00:41.45 -0.1 M 1.0 IPPL 
  IDI  MN  0.5 47 P    06:00:35.45 -0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.5 47 S    06:00:43.91 -0.1 M 1.0 IDI 
  CHAN HC  0.7 332 P    06:00:37.92  0.3 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  0.7 332 S    06:00:47.92  0.2 M 1.0 CHAN 
  KNDR HC  0.7 295 P    06:00:38.41 -0.1 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  0.7 295 S    06:00:49.27  0.0 M 1.0 KNDR 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GVD  HL  0.3 251 MLv   1.94 -0.05  0.785624   
  IMOD HC  0.3 83 MLv   1.87 -0.11  0.839142   
  GVDS HC  0.3 253 MLv   1.73 -0.25  0.555824   
  SIVA HL  0.3 75 MLv   2.00 0.02  1.00197   
  IPPL HC  0.4  4 MLv   1.98 0.00  0.542524   
  IDI  MN  0.5 47 MLv   2.04 0.06  0.321452   
  CHAN HC  0.7 332 MLv   2.06 0.07  0.486549   
  KNDR HC  0.7 295 MLv   2.21 0.23  0.322426