Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 05:13:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1930° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4462° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
27
 Επίκεντρο 32.9 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας
34.3 χμ ΒΔ της Αθήνας
53.2 χμ ΑΒΑ της Κορίνθου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MDRAHA14.8173 P05:13:13.61 0.11.0M
MDRAHA14.8173 S05:13:16.38 0.51.0M
STFNHA8.7102 P05:13:11.79 -0.71.0M
STFNHA8.7102 S05:13:13.35 -0.81.0M
VILLHA12.1255 P05:13:13.14 0.11.0M
VILLHA12.1255 S05:13:15.34 0.21.0M
ATHHL34.0136 P05:13:16.61 -0.11.0M
ATHHL34.0136 S05:13:21.29 -0.21.0M
ATH5HI35.1133 P05:13:16.48 -0.41.0M
ATH5HI35.1133 S05:13:21.22 -0.61.0M
ATHUHA38.9130 P05:13:17.65 0.11.0M
ATHUHA38.9130 S05:13:22.31 -0.61.0M
DIONHL44.5107 P05:13:18.44 0.01.0M
DIONHL44.5107 S05:13:24.00 -0.61.0M
LOUTHA47.2241 P05:13:19.22 0.41.0M
LOUTHA47.2241 S05:13:24.87 -0.51.0M
MRTHHA44.0100 P05:13:18.11 -0.21.0M
MRTHHA44.0100 S05:13:23.80 -0.61.0M
VLYHL48.6141 P05:13:19.37 0.31.0M
VLYHL48.6141 S05:13:25.89 0.11.0M
ATALHA66.7326 P05:13:21.86 -0.21.0M
EPIDHA70.5204 P05:13:22.94 0.31.0M
EPIDHA70.5204 S05:13:32.43 0.41.0M
LKRHL64.0322 P05:13:21.16 -0.41.0M
LKRHL64.0322 S05:13:30.14 0.01.0M
KYMIHL75.1 49 P05:13:23.76 0.31.0M
KYMIHL75.1 49 S05:13:33.57 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020veit
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         05:13:10.33
  Latitude       38.1930 deg +/-   0 km
  Longitude       23.4462 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       83 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.22 +/- 0.25 12      
  M     1.22      12 preferred 

27 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STFN HA  0.1 102 P    05:13:11.79 -0.7 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.1 102 S    05:13:13.35 -0.8 M 1.0 STFN 
  VILL HA  0.1 255 P    05:13:13.14  0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.1 255 S    05:13:15.34  0.2 M 1.0 VILL 
  MDRA HA  0.1 173 P    05:13:13.61  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.1 173 S    05:13:16.38  0.5 M 1.0 MDRA 
  ATH  HL  0.3 136 P    05:13:16.61 -0.1 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.3 136 S    05:13:21.29 -0.2 M 1.0 ATH 
  ATH5 HI  0.3 133 P    05:13:16.48 -0.4 M 1.0 ATH5 
  ATH5 HI  0.3 133 S    05:13:21.22 -0.6 M 1.0 ATH5 
  ATHU HA  0.4 130 P    05:13:17.65  0.1 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.4 130 S    05:13:22.31 -0.6 M 1.0 ATHU 
  MRTH HA  0.4 100 P    05:13:18.11 -0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.4 100 S    05:13:23.80 -0.6 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.4 107 P    05:13:18.44 -0.0 M 1.0 DION 
  DION HL  0.4 107 S    05:13:24.00 -0.6 M 1.0 DION 
  LOUT HA  0.4 241 P    05:13:19.22  0.4 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 241 S    05:13:24.87 -0.5 M 1.0 LOUT 
  VLY  HL  0.4 141 P    05:13:19.37  0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.4 141 S    05:13:25.89  0.1 M 1.0 VLY 
  LKR  HL  0.6 322 P    05:13:21.16 -0.4 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.6 322 S    05:13:30.14 -0.0 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.6 326 P    05:13:21.86 -0.2 M 1.0 ATAL 
  EPID HA  0.6 204 P    05:13:22.94  0.3 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.6 204 S    05:13:32.43  0.4 M 1.0 EPID 
  KYMI HL  0.7 49 P    05:13:23.76  0.3 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.7 49 S    05:13:33.57  0.2 M 1.0 KYMI 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STFN HA  0.1 102 MLv   1.11 -0.11  0.618349   
  VILL HA  0.1 255 MLv   0.71 -0.50  0.204073   
  MDRA HA  0.1 173 MLv   0.80 -0.42  0.211229   
  ATH  HL  0.3 136 MLv   1.11 -0.11  0.143184   
  ATH5 HI  0.3 133 MLv   1.59 0.37  0.40823   
  ATHU HA  0.4 130 MLv   1.19 -0.02  0.0819032   
  MRTH HA  0.4 100 MLv   1.05 -0.16  0.0717888   
  DION HL  0.4 107 MLv   0.68 -0.54  0.0824654   
  LOUT HA  0.4 241 MLv   1.23 0.01  0.0889854   
  VLY  HL  0.4 141 MLv   1.22 -0.00  0.0797241   
  LKR  HL  0.6 322 MLv   1.89 0.67  0.100385   
  ATAL HA  0.6 326 MLv   1.44 0.22  0.0639076   
  EPID HA  0.6 204 MLv   1.72 0.50  0.115948   
  KYMI HL  0.7 49 MLv   1.44 0.23  0.0587944