Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 04:45:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1278° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4542° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 5.0 χμ ΝΝΔ της Σκιάθου
51.2 χμ ΑΝΑ του Βόλου
129.6 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKO1HI23.7 91 P04:45:59.25 -0.11.0M
SKO1HI23.7 91 S04:46:02.79 0.01.0M
AOS2HT33.7 86 P04:46:00.22 -0.81.0M
AOS2HT33.7 86 S04:46:05.20 -0.61.0M
NEOHL28.1315 P04:46:00.26 0.21.0M
NEOHL28.1315 S04:46:04.30 0.21.0M
ATALHA61.2218 P04:46:05.26 -0.31.0M
ATALHA61.2218 S04:46:13.21 -0.51.0M
LKRHL66.2217 P04:46:05.58 -0.71.0M
LKRHL66.2217 S04:46:14.83 -0.31.0M
KYMIHL78.4134 P04:46:09.19 0.81.0M
AGGHT97.3263 P04:46:10.70 -0.71.0M
AGGHT97.3263 S04:46:24.16 0.11.0M
DIONHL123.9160 P04:46:15.90 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vehw
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         04:45:54.75
  Latitude       39.1278 deg +/-   1 km
  Longitude       23.4542 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  6 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.47 s
  Azimuthal gap       132 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.57 +/- 0.14  6      
  M     1.57      6 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKO1 HI  0.2 91 P    04:45:59.25 -0.1 M 1.0 SKO1 
  SKO1 HI  0.2 91 S    04:46:02.79 -0.0 M 1.0 SKO1 
  NEO  HL  0.3 315 P    04:46:00.26  0.2 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 315 S    04:46:04.30  0.2 M 1.0 NEO 
  AOS2 HT  0.3 86 P    04:46:00.22 -0.8 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 86 S    04:46:05.20 -0.6 M 1.0 AOS2 
  ATAL HA  0.6 218 P    04:46:05.26 -0.3 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.6 218 S    04:46:13.21 -0.5 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.6 217 P    04:46:05.58 -0.7 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.6 217 S    04:46:14.83 -0.3 M 1.0 LKR 
  KYMI HL  0.7 134 P    04:46:09.19  0.8 M 1.0 KYMI 
  AGG  HT  0.9 263 P    04:46:10.70 -0.7 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 263 S    04:46:24.16  0.1 M 1.0 AGG 
  DION HL  1.1 160 P    04:46:15.90  0.4 M 1.0 DION 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKO1 HI  0.2 91 MLv   1.19 -0.37  0.317358   
  NEO  HL  0.3 315 MLv   1.72 0.15  1.13726   
  AOS2 HT  0.3 86 MLv   1.41 -0.15  0.296707   
  ATAL HA  0.6 218 MLv   1.48 -0.09  0.0741235   
  LKR  HL  0.6 217 MLv   1.75 0.18  0.0705531   
  KYMI HL  0.7 134 MLv   1.58 0.01  0.0769476   
  AGG  HT  0.9 263 MLv   1.87 0.31  0.0946673   
  DION HL  1.1 160 MLv   1.46 -0.10  0.0985809