Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 04:44:26 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1268° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4598° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 4.9 χμ ΝΝΔ της Σκιάθου
51.7 χμ ΑΝΑ του Βόλου
129.4 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKO1HI23.2 91 P04:44:30.81 0.01.0M
SKO1HI23.2 91 S04:44:34.08 -0.11.0M
AOS2HT33.2 86 P04:44:31.80 -0.61.0M
AOS2HT33.2 86 S04:44:36.55 -0.61.0M
NEOHL28.6314 P04:44:31.89 0.21.0M
NEOHL28.6314 S04:44:35.86 0.11.0M
ATALHA61.4218 P04:44:36.83 -0.21.0M
ATALHA61.4218 S04:44:45.00 -0.31.0M
LKRHL66.4217 P04:44:37.20 -0.71.0M
KYMIHL78.0135 P04:44:40.26 0.51.0M
AGGHT97.7263 P04:44:42.68 -0.31.0M
AGGHT97.7263 S04:44:55.78 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vehu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         04:44:26.26
  Latitude       39.1268 deg +/-   1 km
  Longitude       23.4598 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  8 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.37 s
  Azimuthal gap       132 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.53 +/- 0.14  7      
  M     1.53      7 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKO1 HI  0.2 91 P    04:44:30.81  0.0 M 1.0 SKO1 
  SKO1 HI  0.2 91 S    04:44:34.08 -0.1 M 1.0 SKO1 
  NEO  HL  0.3 314 P    04:44:31.89  0.2 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 314 S    04:44:35.86  0.1 M 1.0 NEO 
  AOS2 HT  0.3 86 P    04:44:31.80 -0.6 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 86 S    04:44:36.55 -0.6 M 1.0 AOS2 
  ATAL HA  0.6 218 P    04:44:36.83 -0.2 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.6 218 S    04:44:45.00 -0.3 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.6 217 P    04:44:37.20 -0.7 M 1.0 LKR 
  KYMI HL  0.7 135 P    04:44:40.26  0.5 M 1.0 KYMI 
  AGG  HT  0.9 263 P    04:44:42.68 -0.3 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 263 S    04:44:55.78  0.0 M 1.0 AGG 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKO1 HI  0.2 91 MLv   1.35 -0.18  0.463416   
  NEO  HL  0.3 314 MLv   1.53 0.01  0.726482   
  AOS2 HT  0.3 86 MLv   1.32 -0.21  0.243887   
  ATAL HA  0.6 218 MLv   1.48 -0.04  0.0748439   
  LKR  HL  0.6 217 MLv   1.72 0.20  0.066065   
  KYMI HL  0.7 135 MLv   1.53 0.01  0.069937   
  AGG  HT  0.9 263 MLv   1.82 0.29  0.0832715