Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 02:26:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.4
 Γεωγρ. Πλάτος
37.2992° Β
 Γεωγρ. Μήκος
16.2914° Α
 Εστιακό Βάθος
27 χμ
 Αρ. αφίξεων
36
 Επίκεντρο 381.1 χμ ΔΝΔ του Αργοστολίου
407.9 χμ ΝΔ της Κέρκυρας
659.5 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
CELMN112.4342 P02:27:10.46 -0.91.0M
CELMN112.4342 S02:27:24.94 -0.21.0M
TIPMN213.0 11 P02:27:24.75 0.91.0M
TIPMN213.0 11 S02:27:48.05 0.41.0M
DMLNHT373.7 73 P02:27:43.60 -0.31.0M
DMLNHT373.7 73 S02:28:23.47 -0.21.0M
VLSHL390.2 74 P02:27:45.30 -0.61.0M
VLSHL390.2 74 S02:28:27.20 -0.11.0M
FSKHP396.4 70 P02:27:46.63 0.01.0M
FSKHP396.4 70 S02:28:28.26 -0.41.0M
LTHKHP403.5 82 P02:27:46.93 -0.61.0M
LTHKHP403.5 82 S02:28:30.49 0.21.0M
DRAGHT405.6 66 P02:27:47.42 -0.41.0M
DRAGHT405.6 66 S02:28:30.67 -0.11.0M
EVGIHT409.8 68 P02:27:48.60 0.31.0M
EVGIHT409.8 68 S02:28:31.76 0.11.0M
LKD2HT416.6 65 P02:27:48.86 -0.31.0M
LKD2HT416.6 65 S02:28:32.85 -0.31.0M
NYDRHT416.9 67 P02:27:48.99 -0.21.0M
NYDRHT416.9 67 S02:28:32.66 -0.61.0M
TSLKHT418.0 65 P02:27:49.17 -0.21.0M
TSLKHT418.0 65 S02:28:33.75 0.31.0M
PDOHP452.6 70 P02:27:54.06 0.41.0M
PDOHP452.6 70 S02:28:41.18 0.01.0M
AMPLHP466.8 66 P02:27:55.73 0.31.0M
AMPLHP466.8 66 S02:28:44.42 0.01.0M
PLEVHP465.8 73 P02:27:55.53 0.31.0M
AMTHP479.1 85 P02:27:57.25 0.31.0M
AMTHP479.1 85 S02:28:47.57 0.41.0M
PVOHP481.7 71 P02:27:58.11 0.91.0M
PVOHP481.7 71 S02:28:47.98 0.31.0M
DROHP482.7 80 P02:27:58.23 0.91.0M
DROHP482.7 80 S02:28:48.22 0.31.0M
PYLHP485.4 94 P02:27:57.23 -0.51.0M
ITMHL498.8 90 P02:27:59.60 0.21.0M
ITMHL498.8 90 S02:28:51.15 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vedh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         02:26:53.03 +/-  0.7 s
  Latitude       37.2992 deg +/-   7 km
  Longitude       16.2914 deg +/-   8 km
  Depth           27 km  +/-  16 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.43 s
  Azimuthal gap       248 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.44 +/- 0.18 14      
  M     3.44      14 preferred 

36 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  CEL  MN  1.0 342 P    02:27:10.46 -0.9 M 1.0 CEL 
  CEL  MN  1.0 342 S    02:27:24.94 -0.2 M 1.0 CEL 
  TIP  MN  1.9 11 P    02:27:24.75  0.9 M 1.0 TIP 
  TIP  MN  1.9 11 S    02:27:48.05  0.4 M 1.0 TIP 
  DMLN HT  3.4 73 P    02:27:43.60 -0.3 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  3.4 73 S    02:28:23.47 -0.2 M 1.0 DMLN 
  VLS  HL  3.5 74 P    02:27:45.30 -0.6 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  3.5 74 S    02:28:27.20 -0.1 M 1.0 VLS 
  FSK  HP  3.6 70 P    02:27:46.63 -0.0 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  3.6 70 S    02:28:28.26 -0.4 M 1.0 FSK 
  LTHK HP  3.6 82 P    02:27:46.93 -0.6 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  3.6 82 S    02:28:30.49  0.2 M 1.0 LTHK 
  DRAG HT  3.7 66 P    02:27:47.42 -0.4 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  3.7 66 S    02:28:30.67 -0.1 M 1.0 DRAG 
  EVGI HT  3.7 68 P    02:27:48.60  0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  3.7 68 S    02:28:31.76  0.1 M 1.0 EVGI 
  LKD2 HT  3.8 65 P    02:27:48.86 -0.3 M 1.0 LKD2 
  LKD2 HT  3.8 65 S    02:28:32.85 -0.3 M 1.0 LKD2 
  NYDR HT  3.8 67 P    02:27:48.99 -0.2 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  3.8 67 S    02:28:32.66 -0.6 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  3.8 65 P    02:27:49.17 -0.2 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  3.8 65 S    02:28:33.75  0.3 M 1.0 TSLK 
  PDO  HP  4.1 70 P    02:27:54.06  0.4 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  4.1 70 S    02:28:41.18 -0.0 M 1.0 PDO 
  PLEV HP  4.2 73 P    02:27:55.53  0.3 M 1.0 PLEV 
  AMPL HP  4.2 66 P    02:27:55.73  0.3 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  4.2 66 S    02:28:44.42  0.0 M 1.0 AMPL 
  AMT  HP  4.3 85 P    02:27:57.25  0.3 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  4.3 85 S    02:28:47.57  0.4 M 1.0 AMT 
  PVO  HP  4.3 71 P    02:27:58.11  0.9 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  4.3 71 S    02:28:47.98  0.3 M 1.0 PVO 
  DRO  HP  4.4 80 P    02:27:58.23  0.9 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  4.4 80 S    02:28:48.22  0.3 M 1.0 DRO 
  PYL  HP  4.4 94 P    02:27:57.23 -0.5 M 1.0 PYL 
  ITM  HL  4.5 90 P    02:27:59.60  0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  4.5 90 S    02:28:51.15 -0.4 M 1.0 ITM 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  CEL  MN  1.0 342 MLv   2.19 -1.25  0.160891   
  TIP  MN  1.9 11 MLv   2.60 -0.84  0.132424   
  DMLN HT  3.4 73 MLv   3.05 -0.38  0.10407   
  VLS  HL  3.5 74 MLv   3.46 0.02  0.16183   
  FSK  HP  3.6 70 MLv   3.57 0.13  0.195072   
  LTHK HP  3.6 82 MLv   3.76 0.33  0.28624   
  DRAG HT  3.7 66 MLv   4.62 1.18  0.134082   
  EVGI HT  3.7 68 MLv   3.46 0.02  0.137368   
  LKD2 HT  3.8 65 MLv   3.61 0.17  0.188622   
  NYDR HT  3.8 67 MLv   3.18 -0.26  0.0501257   
  TSLK HT  3.8 65 MLv   3.40 -0.04  0.114341   
  PDO  HP  4.1 70 MLv   3.36 -0.08  0.0880951   
  PLEV HP  4.2 73 MLv   3.69 0.25  0.175742   
  AMPL HP  4.2 66 MLv   3.36 -0.08  0.080431   
  AMT  HP  4.3 85 MLv   3.55 0.11  0.118465   
  PVO  HP  4.3 71 MLv   3.57 0.13  0.121959   
  DRO  HP  4.4 80 MLv   3.20 -0.24  0.107616   
  ITM  HL  4.5 90 MLv   3.65 0.21  0.133714