Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 00:41:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
34.7048° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.4663° Α
 Εστιακό Βάθος
28 χμ
 Αρ. αφίξεων
33
 Επίκεντρο 75.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
116.6 χμ ΝΑ του Ρεθύμνου
396.2 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PFKSHC37.6 1 P00:41:30.92 -0.21.0M
PFKSHC37.6 1 S00:41:36.53 -0.51.0M
IMODHC67.8296 P00:41:34.85 -0.41.0M
IMODHC67.8296 S00:41:44.53 0.11.0M
NPSHL63.3 12 P00:41:34.67 0.11.0M
NPSHL63.3 12 S00:41:43.13 -0.11.0M
SIVAHL69.1300 P00:41:35.45 0.01.0M
SIVAHL69.1300 S00:41:44.86 0.11.0M
STIAHC79.4 46 P00:41:36.90 -0.11.0M
STIAHC79.4 46 S00:41:47.64 0.21.0M
ZKRHL82.2 56 P00:41:37.21 -0.21.0M
ZKRHL82.2 56 S00:41:48.87 0.71.0M
IDIMN83.4321 P00:41:37.66 0.01.0M
IDIMN83.4321 S00:41:49.06 0.41.0M
IPPLHC116.1308 P00:41:43.01 0.71.0M
IPPLHC116.1308 S00:41:57.31 0.51.0M
GVDHL126.8277 P00:41:43.55 -0.21.0M
GVDHL126.8277 S00:41:59.37 0.11.0M
GVDSHC129.4277 P00:41:43.86 -0.21.0M
GVDSHC129.4277 S00:41:59.91 0.01.0M
KARPHL180.3 59 P00:41:51.05 0.41.0M
SNT5HA189.0358 P00:41:51.30 -0.31.0M
SNT5HA189.0358 S00:42:12.80 -0.41.0M
THERAHL184.8 0 P00:41:50.83 -0.31.0M
THERAHL184.8 0 S00:42:11.98 -0.31.0M
CMBOHT196.5358 P00:41:53.20 0.61.0M
CMBOHT196.5358 S00:42:14.99 0.21.0M
ANKYHL235.2303 P00:41:58.13 0.51.0M
ANKYHL235.2303 S00:42:23.75 0.01.0M
KTHRHC281.8307 P00:42:03.21 -0.41.0M
KTHRHC281.8307 S00:42:33.94 -0.31.0M
ARGHL293.2 55 P00:42:04.38 -0.71.0M
PDOHP577.3318 P00:42:41.13 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdzu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         00:41:23.28
  Latitude       34.7048 deg +/-   1 km
  Longitude       25.4663 deg +/-   1 km
  Depth           28 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       218 deg

3 Network magnitudes:
  MLv    2.99 +/- 0.21 17      
  M     2.99      17 preferred 
  mb    3.83      1      

33 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.3  1 P    00:41:30.92 -0.2 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.3  1 S    00:41:36.53 -0.5 M 1.0 PFKS 
  NPS  HL  0.6 12 P    00:41:34.67  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.6 12 S    00:41:43.13 -0.1 M 1.0 NPS 
  IMOD HC  0.6 296 P    00:41:34.85 -0.4 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.6 296 S    00:41:44.53  0.1 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.6 300 P    00:41:35.45 -0.0 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.6 300 S    00:41:44.86  0.1 M 1.0 SIVA 
  STIA HC  0.7 46 P    00:41:36.90 -0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 46 S    00:41:47.64  0.2 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.7 56 P    00:41:37.21 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.7 56 S    00:41:48.87  0.7 M 1.0 ZKR 
  IDI  MN  0.8 321 P    00:41:37.66 -0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.8 321 S    00:41:49.06  0.4 M 1.0 IDI 
  IPPL HC  1.0 308 P    00:41:43.01  0.7 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  1.0 308 S    00:41:57.31  0.5 M 1.0 IPPL 
  GVD  HL  1.1 277 P    00:41:43.55 -0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.1 277 S    00:41:59.37  0.1 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.2 277 P    00:41:43.86 -0.2 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.2 277 S    00:41:59.91 -0.0 M 1.0 GVDS 
  KARP HL  1.6 59 P    00:41:51.05  0.4 M 1.0 KARP 
  THERA HL  1.7  0 P    00:41:50.83 -0.3 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.7  0 S    00:42:11.98 -0.3 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.7 358 P    00:41:51.30 -0.3 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.7 358 S    00:42:12.80 -0.4 M 1.0 SNT5 
  CMBO HT  1.8 358 P    00:41:53.20  0.6 M 1.0 CMBO 
  CMBO HT  1.8 358 S    00:42:14.99  0.2 M 1.0 CMBO 
  ANKY HL  2.1 303 P    00:41:58.13  0.5 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  2.1 303 S    00:42:23.75  0.0 M 1.0 ANKY 
  KTHR HC  2.5 307 P    00:42:03.21 -0.4 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  2.5 307 S    00:42:33.94 -0.3 M 1.0 KTHR 
  ARG  HL  2.6 55 P    00:42:04.38 -0.7 M 1.0 ARG 
  PDO  HP  5.2 318 P    00:42:41.13 -0.3 M 1.0 PDO 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.3  1 MLv   2.78 -0.21  5.46735   
  NPS  HL  0.6 12 MLv   2.83 -0.17  1.61938   
  IMOD HC  0.6 296 MLv   3.25 0.26  4.08438   
  SIVA HL  0.6 300 MLv   3.39 0.40   5.5903   
  STIA HC  0.7 46 MLv   3.09 0.10  2.45727   
  ZKR  HL  0.7 56 MLv   2.92 -0.07  1.61792   
  IDI  MN  0.8 321 MLv   2.77 -0.22  1.13508   
  IPPL HC  1.0 308 MLv   2.93 -0.06  1.11992   
  GVD  HL  1.1 277 MLv   3.04 0.05  0.993358   
  GVDS HC  1.2 277 MLv   2.81 -0.18  0.737447   
  KARP HL  1.6 59 MLv   2.78 -0.21  0.49767   
  THERA HL  1.7  0 MLv   2.69 -0.30  0.293531   
  SNT5 HA  1.7 358 MLv   3.12 0.13  0.444049   
  CMBO HT  1.8 358 MLv   3.39 0.40  1.29123   
  ANKY HL  2.1 303 MLv   3.05 0.06  0.375857   
  KTHR HC  2.5 307 MLv   3.05 0.06  0.217328   
  ARG  HL  2.6 55 MLv   2.95 -0.04  0.152372   
  PDO  HP  5.2 318 MLv   3.58 0.59  0.0768156   
  PDO  HP  5.2 318 mb   3.83 0.00  18.1599 1.61