Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-28 00:39:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.4592° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.0073° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 55.6 χμ ΒΑ της Σκιάθου
78.1 χμ ΒΔ της Σκύρου
165.8 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AOS2HT37.4202 P00:39:52.31 -0.61.0M
AOS2HT37.4202 S00:39:57.66 -0.61.0M
SKO1HI44.4213 P00:39:54.58 0.51.0M
SKO1HI44.4213 S00:40:00.41 0.21.0M
PAIGHT60.1332 P00:39:56.82 0.11.0M
PAIGHT60.1332 S00:40:04.73 -0.11.0M
KYMIHL92.2175 P00:40:01.92 0.01.0M
KYMIHL92.2175 S00:40:14.05 0.01.0M
LIAHL111.6 64 P00:40:05.18 0.21.0M
LIAHL111.6 64 S00:40:19.34 -0.21.0M
THASHT141.2 26 P00:40:08.66 -0.91.0M
THASHT141.2 26 S00:40:27.78 0.21.0M
DIONHL153.7182 P00:40:12.23 0.71.0M
DIONHL153.7182 S00:40:31.07 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdzt
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-28
  Time         00:39:45.95
  Latitude       39.4592 deg +/-   1 km
  Longitude       24.0073 deg +/-   1 km
  Depth            5 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       119 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.40 +/- 0.18  7      
  M     1.40      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AOS2 HT  0.3 202 P    00:39:52.31 -0.6 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 202 S    00:39:57.66 -0.6 M 1.0 AOS2 
  SKO1 HI  0.4 213 P    00:39:54.58  0.5 M 1.0 SKO1 
  SKO1 HI  0.4 213 S    00:40:00.41  0.2 M 1.0 SKO1 
  PAIG HT  0.5 332 P    00:39:56.82  0.1 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.5 332 S    00:40:04.73 -0.1 M 1.0 PAIG 
  KYMI HL  0.8 175 P    00:40:01.92  0.0 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.8 175 S    00:40:14.05  0.0 M 1.0 KYMI 
  LIA  HL  1.0 64 P    00:40:05.18  0.2 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  1.0 64 S    00:40:19.34 -0.2 M 1.0 LIA 
  THAS HT  1.3 26 P    00:40:08.66 -0.9 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.3 26 S    00:40:27.78  0.2 M 1.0 THAS 
  DION HL  1.4 182 P    00:40:12.23  0.7 M 1.0 DION 
  DION HL  1.4 182 S    00:40:31.07  0.1 M 1.0 DION 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AOS2 HT  0.3 202 MLv   1.51 0.11  0.298699   
  SKO1 HI  0.4 213 MLv   1.61 0.21  0.251319   
  PAIG HT  0.5 332 MLv   0.91 -0.49  0.015868   
  KYMI HL  0.8 175 MLv   1.36 -0.04  0.039435   
  LIA  HL  1.0 64 MLv   1.19 -0.20  0.0432572   
  THAS HT  1.3 26 MLv   1.64 0.24  0.0433155   
  DION HL  1.4 182 MLv   1.35 -0.05  0.0539944