Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 23:07:07 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2298° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0935° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 2.3 χμ ΝΝΑ του Αιγίου
22.0 χμ Β των Καλαβρύτων
146.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP27.4323 P23:07:12.63 0.11.0M
EFPHP27.4323 S23:07:16.60 0.01.0M
KALEHA18.4 13 P23:07:11.36 0.11.0M
KALEHA18.4 13 S23:07:14.20 -0.11.0M
KLVHL21.3166 P23:07:11.75 0.11.0M
KLVHL21.3166 S23:07:14.92 -0.11.0M
MG00CL24.2328 P23:07:12.14 0.11.0M
MG00CL24.2328 S23:07:15.61 -0.11.0M
AGRPCL37.2300 P23:07:14.37 0.31.0M
AGRPCL37.2300 S23:07:19.16 -0.21.0M
ANXHP43.1339 P23:07:15.03 -0.11.0M
ANXHP43.1339 S23:07:20.99 -0.21.0M
GURHP39.2146 P23:07:14.45 -0.11.0M
GURHP39.2146 S23:07:20.13 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdwr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         23:07:07.20
  Latitude       38.2298 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0935 deg +/-   0 km
  Depth           12 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.12 s
  Azimuthal gap       134 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.76 +/- 0.06  7      
  M     0.76      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KALE HA  0.2 13 P    23:07:11.36  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 13 S    23:07:14.20 -0.1 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  0.2 166 P    23:07:11.75  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 166 S    23:07:14.92 -0.1 M 1.0 KLV 
  MG00 CL  0.2 328 P    23:07:12.14  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 328 S    23:07:15.61 -0.1 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.2 323 P    23:07:12.63  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 323 S    23:07:16.60  0.0 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.3 300 P    23:07:14.37  0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 300 S    23:07:19.16 -0.2 M 1.0 AGRP 
  GUR  HP  0.4 146 P    23:07:14.45 -0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 146 S    23:07:20.13  0.0 M 1.0 GUR 
  ANX  HP  0.4 339 P    23:07:15.03 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 339 S    23:07:20.99 -0.2 M 1.0 ANX 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KALE HA  0.2 13 MLv   0.78 0.02  0.167161   
  KLV  HL  0.2 166 MLv   0.67 -0.10  0.0820293   
  MG00 CL  0.2 328 MLv   0.64 -0.12  0.112168   
  EFP  HP  0.2 323 MLv   0.77 0.00  0.0958388   
  AGRP CL  0.3 300 MLv   0.80 0.04  0.0587817   
  GUR  HP  0.4 146 MLv   0.86 0.10  0.0600013   
  ANX  HP  0.4 339 MLv   0.80 0.04  0.042243