Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 22:01:12 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4040° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9255° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 22.0 χμ ΒΔ του Αιγίου
24.3 χμ ΒΑ της Πάτρας
164.8 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP3.1326 P22:01:14.55 0.01.0M
EFPHP3.1326 S22:01:15.76 0.01.0M
MG00CL2.2 58 P22:01:14.52 0.01.0M
MG00CL2.2 58 S22:01:15.73 0.01.0M
AGRPCL17.7267 P22:01:16.45 -0.11.0M
AGRPCL17.7267 S22:01:19.24 -0.11.0M
ANXHP21.1359 P22:01:17.13 -0.11.0M
ANXHP21.1359 S22:01:20.46 0.01.0M
KALEHA18.7 94 P22:01:16.83 0.11.0M
KALEHA18.7 94 S22:01:19.80 0.11.0M
TEMECL25.5139 P22:01:17.85 0.11.0M
TEMECL25.5139 S22:01:21.63 0.11.0M
KLVHL44.6154 P22:01:20.57 -0.51.0M
KLVHL44.6154 S22:01:26.82 -0.41.0M
AXSHP53.2244 P22:01:22.45 0.11.0M
AXSHP53.2244 S22:01:29.65 0.11.0M
DROHP53.6201 P22:01:22.23 -0.21.0M
DROHP53.6201 S22:01:29.78 0.11.0M
RLSHL55.8226 P22:01:22.98 0.21.0M
RLSHL55.8226 S22:01:30.34 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdun
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         22:01:12.90
  Latitude       38.4040 deg +/-   0 km
  Longitude       21.9255 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.11 s
  Azimuthal gap       59 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.98 +/- 0.33  8      
  M     0.98      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MG00 CL  0.0 58 P    22:01:14.52  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.0 58 S    22:01:15.73  0.0 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.0 326 P    22:01:14.55  0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.0 326 S    22:01:15.76 -0.0 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.2 267 P    22:01:16.45 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 267 S    22:01:19.24 -0.1 M 1.0 AGRP 
  KALE HA  0.2 94 P    22:01:16.83  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 94 S    22:01:19.80  0.1 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  0.2 359 P    22:01:17.13 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 359 S    22:01:20.46  0.0 M 1.0 ANX 
  TEME CL  0.2 139 P    22:01:17.85  0.1 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.2 139 S    22:01:21.63  0.1 M 1.0 TEME 
  KLV  HL  0.4 154 P    22:01:20.57 -0.5 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 154 S    22:01:26.82 -0.4 M 1.0 KLV 
  AXS  HP  0.5 244 P    22:01:22.45  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.5 244 S    22:01:29.65  0.1 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.5 201 P    22:01:22.23 -0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 201 S    22:01:29.78  0.1 M 1.0 DRO 
  RLS  HL  0.5 226 P    22:01:22.98  0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 226 S    22:01:30.34  0.1 M 1.0 RLS 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MG00 CL  0.0 58 MLv   1.68 0.69  4.30486   
  EFP  HP  0.0 326 MLv   1.57 0.58  2.45608   
  AGRP CL  0.2 267 MLv   0.52 -0.47  0.0946948   
  KALE HA  0.2 94 MLv   0.63 -0.35  0.116499   
  ANX  HP  0.2 359 MLv   0.77 -0.21  0.14082   
  TEME CL  0.2 139 MLv   0.55 -0.43  0.0216932   
  KLV  HL  0.4 154 MLv   0.92 -0.07  0.0381227   
  AXS  HP  0.5 244 MLv   1.18 0.20  0.0566161   
  DRO  HP  0.5 201 MLv   0.99 0.00  0.0732917   
  RLS  HL  0.5 226 MLv   1.30 0.32  0.0641437