Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 21:43:04 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
34.9707° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.4052° Α
 Εστιακό Βάθος
26 χμ
 Αρ. αφίξεων
21
 Επίκεντρο 44.2 χμ Ν του Ρεθύμνου
69.8 χμ ΝΝΑ των Χανίων
340.3 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GVDHL32.5243 P21:43:10.69 -0.41.0M
GVDHL32.5243 S21:43:16.86 0.51.0M
GVDSHC34.8245 P21:43:10.90 -0.51.0M
GVDSHC34.8245 S21:43:17.22 0.31.0M
IMODHC35.9 90 P21:43:11.13 -0.41.0M
IMODHC35.9 90 S21:43:17.92 0.81.0M
SIVAHL37.4 82 P21:43:11.41 -0.31.0M
SIVAHL37.4 82 S21:43:18.20 0.71.0M
IPPLHC42.4 7 P21:43:11.90 -0.51.0M
IPPLHC42.4 7 S21:43:18.69 0.01.0M
IDIMN56.5 51 P21:43:13.74 -0.81.0M
IDIMN56.5 51 S21:43:22.16 -0.21.0M
KNDRHC76.8292 P21:43:16.82 -0.61.0M
KNDRHC76.8292 S21:43:27.57 0.01.0M
NPSHL114.3 74 P21:43:22.82 -0.41.0M
NPSHL114.3 74 S21:43:37.71 0.11.0M
ANKYHL141.2315 P21:43:27.48 0.91.0M
ANKYHL141.2315 S21:43:44.17 0.51.0M
KTHAHL187.6320 P21:43:32.79 0.21.0M
VLIHL234.6326 P21:43:38.55 0.01.0M
VLIHL234.6326 S21:44:05.15 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdtw
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         21:43:04.17
  Latitude       34.9707 deg +/-   1 km
  Longitude       24.4052 deg +/-   1 km
  Depth           26 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.48 s
  Azimuthal gap       154 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.94 +/- 0.17  9      
  M     1.94      9 preferred 

21 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GVD  HL  0.3 243 P    21:43:10.69 -0.4 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  0.3 243 S    21:43:16.86  0.5 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  0.3 245 P    21:43:10.90 -0.5 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  0.3 245 S    21:43:17.22  0.3 M 1.0 GVDS 
  IMOD HC  0.3 90 P    21:43:11.13 -0.4 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.3 90 S    21:43:17.92  0.8 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.3 82 P    21:43:11.41 -0.3 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.3 82 S    21:43:18.20  0.7 M 1.0 SIVA 
  IPPL HC  0.4  7 P    21:43:11.90 -0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.4  7 S    21:43:18.69  0.0 M 1.0 IPPL 
  IDI  MN  0.5 51 P    21:43:13.74 -0.8 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.5 51 S    21:43:22.16 -0.2 M 1.0 IDI 
  KNDR HC  0.7 292 P    21:43:16.82 -0.6 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  0.7 292 S    21:43:27.57  0.0 M 1.0 KNDR 
  NPS  HL  1.0 74 P    21:43:22.82 -0.4 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  1.0 74 S    21:43:37.71  0.1 M 1.0 NPS 
  ANKY HL  1.3 315 P    21:43:27.48  0.9 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.3 315 S    21:43:44.17  0.5 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  1.7 320 P    21:43:32.79  0.2 M 1.0 KTHA 
  VLI  HL  2.1 326 P    21:43:38.55 -0.0 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  2.1 326 S    21:44:05.15  0.4 M 1.0 VLI 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GVD  HL  0.3 243 MLv   1.92 -0.02  0.787664   
  GVDS HC  0.3 245 MLv   1.45 -0.49  0.298803   
  IMOD HC  0.3 90 MLv   1.88 -0.06  0.755145   
  SIVA HL  0.3 82 MLv   1.81 -0.13  0.600999   
  IPPL HC  0.4  7 MLv   1.71 -0.23  0.357425   
  IDI  MN  0.5 51 MLv   1.79 -0.15  0.190043   
  KNDR HC  0.7 292 MLv   2.17 0.23  0.308939   
  NPS  HL  1.0 74 MLv   1.88 -0.07  0.101009   
  ANKY HL  1.3 315 MLv   2.15 0.21  0.138683   
  KTHA HL  1.7 320 MLv   2.16 0.22  0.0830007   
  VLI  HL  2.1 326 MLv   2.23 0.29  0.0739498