Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 20:57:16 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7800° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.5317° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 28.7 χμ ΝΔ της Αθήνας
55.5 χμ ΑΝΑ της Κορίνθου
68.1 χμ ΑΒΑ του Ναυπλίου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VLYHL24.4 71 P20:57:21.30 0.01.0M
VLYHL24.4 71 S20:57:24.62 -0.31.0M
ATHUHA30.4 47 P20:57:22.51 0.21.0M
MDRAHA31.7350 P20:57:22.44 -0.11.0M
MDRAHA31.7350 S20:57:26.50 -0.61.0M
DIONHL48.3 47 P20:57:25.38 0.11.0M
DIONHL48.3 47 S20:57:31.44 -0.41.0M
EPIDHA40.7243 P20:57:24.17 0.21.0M
EPIDHA40.7243 S20:57:29.34 -0.41.0M
VILLHA46.9336 P20:57:25.08 0.11.0M
ACORHA59.5282 P20:57:27.30 0.21.0M
ACORHA59.5282 S20:57:35.00 -0.11.0M
LTKHP56.4298 P20:57:26.82 0.21.0M
MRTHHA52.3 43 P20:57:25.85 0.01.0M
KARYHA84.2 71 P20:57:31.13 0.01.0M
KARYHA84.2 71 S20:57:42.40 0.21.0M
GURHP105.9279 P20:57:35.45 0.81.0M
GURHP105.9279 S20:57:48.59 0.11.0M
KYMIHL107.1 28 P20:57:35.69 1.01.0M
LKRHL107.3334 P20:57:34.88 0.11.0M
KLVHL124.7284 P20:57:38.01 0.41.0M
KLVHL124.7284 S20:57:53.78 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdsk
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         20:57:16.50
  Latitude       37.7800 deg +/-   1 km
  Longitude       23.5317 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       172 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.20 +/- 0.25 12      
  M     1.20      12 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLY  HL  0.2 71 P    20:57:21.30  0.0 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.2 71 S    20:57:24.62 -0.3 M 1.0 VLY 
  ATHU HA  0.3 47 P    20:57:22.51  0.2 M 1.0 ATHU 
  MDRA HA  0.3 350 P    20:57:22.44 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 350 S    20:57:26.50 -0.6 M 1.0 MDRA 
  EPID HA  0.4 243 P    20:57:24.17  0.2 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.4 243 S    20:57:29.34 -0.4 M 1.0 EPID 
  VILL HA  0.4 336 P    20:57:25.08  0.1 M 1.0 VILL 
  DION HL  0.4 47 P    20:57:25.38  0.1 M 1.0 DION 
  DION HL  0.4 47 S    20:57:31.44 -0.4 M 1.0 DION 
  MRTH HA  0.5 43 P    20:57:25.85  0.0 M 1.0 MRTH 
  LTK  HP  0.5 298 P    20:57:26.82  0.2 M 1.0 LTK 
  ACOR HA  0.5 282 P    20:57:27.30  0.2 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.5 282 S    20:57:35.00 -0.1 M 1.0 ACOR 
  KARY HA  0.8 71 P    20:57:31.13  0.0 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.8 71 S    20:57:42.40  0.2 M 1.0 KARY 
  GUR  HP  1.0 279 P    20:57:35.45  0.8 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.0 279 S    20:57:48.59  0.1 M 1.0 GUR 
  KYMI HL  1.0 28 P    20:57:35.69  1.0 M 1.0 KYMI 
  LKR  HL  1.0 334 P    20:57:34.88  0.1 M 1.0 LKR 
  KLV  HL  1.1 284 P    20:57:38.01  0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 284 S    20:57:53.78  0.1 M 1.0 KLV 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLY  HL  0.2 71 MLv   0.98 -0.22  0.186349   
  ATHU HA  0.3 47 MLv   0.71 -0.49  0.0438584   
  MDRA HA  0.3 350 MLv   0.93 -0.27  0.10944   
  EPID HA  0.4 243 MLv   1.16 -0.04  0.110667   
  VILL HA  0.4 336 MLv   1.25 0.05  0.0960471   
  DION HL  0.4 47 MLv   0.82 -0.39  0.0906207   
  MRTH HA  0.5 43 MLv   1.39 0.19  0.0965613   
  LTK  HP  0.5 298 MLv   0.70 -0.50  0.0584015   
  ACOR HA  0.5 282 MLv   1.18 -0.02  0.0391546   
  KARY HA  0.8 71 MLv   1.44 0.24  0.0521526   
  GUR  HP  1.0 279 MLv   1.39 0.19  0.0365282   
  KYMI HL  1.0 28 MLv   1.48 0.28  0.044417   
  LKR  HL  1.0 334 MLv   1.78 0.58  0.0473627   
  KLV  HL  1.1 284 MLv   1.63 0.43  0.0383893