Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 20:07:04 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8247° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4610° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 29.7 χμ ΝΔ της Αθήνας
48.1 χμ ΑΝΑ της Κορίνθου
64.4 χμ ΑΒΑ του Ναυπλίου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MDRAHA26.2 1 P20:07:09.59 0.11.0M
EPIDHA38.1232 P20:07:10.86 -0.51.0M
VLYHL29.4 84 P20:07:10.03 0.11.0M
LOUTHA46.4293 P20:07:12.48 -0.31.0M
LTKHP48.6297 P20:07:12.76 -0.41.0M
DIONHL50.1 56 P20:07:13.53 0.21.0M
DIONHL50.1 56 S20:07:19.78 -0.41.0M
MRTHHA53.5 52 P20:07:14.28 0.41.0M
MRTHHA53.5 52 S20:07:20.84 -0.31.0M
ATALHA103.9338 P20:07:22.49 0.51.0M
ATALHA103.9338 S20:07:35.22 -0.21.0M
GURHP99.0277 P20:07:21.21 -0.21.0M
LKRHL100.2336 P20:07:21.68 0.31.0M
KLVHL117.5282 P20:07:24.80 0.51.0M
KLVHL117.5282 S20:07:39.11 -0.31.0M
VLIHL131.2200 P20:07:26.51 0.31.0M
VLIHL131.2200 S20:07:42.65 -0.21.0M
ANXHP159.4302 P20:07:31.08 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdqt
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         20:07:04.38
  Latitude       37.8247 deg +/-   1 km
  Longitude       23.4610 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       116 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.37 +/- 0.26 11      
  M     1.37      11 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MDRA HA  0.2  1 P    20:07:09.59  0.1 M 1.0 MDRA 
  VLY  HL  0.3 84 P    20:07:10.03  0.1 M 1.0 VLY 
  EPID HA  0.3 232 P    20:07:10.86 -0.5 M 1.0 EPID 
  LOUT HA  0.4 293 P    20:07:12.48 -0.3 M 1.0 LOUT 
  LTK  HP  0.4 297 P    20:07:12.76 -0.4 M 1.0 LTK 
  DION HL  0.5 56 P    20:07:13.53  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 56 S    20:07:19.78 -0.4 M 1.0 DION 
  MRTH HA  0.5 52 P    20:07:14.28  0.4 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 52 S    20:07:20.84 -0.3 M 1.0 MRTH 
  GUR  HP  0.9 277 P    20:07:21.21 -0.2 M 1.0 GUR 
  LKR  HL  0.9 336 P    20:07:21.68  0.3 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.9 338 P    20:07:22.49  0.5 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.9 338 S    20:07:35.22 -0.2 M 1.0 ATAL 
  KLV  HL  1.1 282 P    20:07:24.80  0.5 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 282 S    20:07:39.11 -0.3 M 1.0 KLV 
  VLI  HL  1.2 200 P    20:07:26.51  0.3 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.2 200 S    20:07:42.65 -0.2 M 1.0 VLI 
  ANX  HP  1.4 302 P    20:07:31.08  0.3 M 1.0 ANX 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MDRA HA  0.2  1 MLv   1.01 -0.36  0.179107   
  VLY  HL  0.3 84 MLv   1.11 -0.26  0.188346   
  EPID HA  0.3 232 MLv   1.38 0.01  0.211876   
  LOUT HA  0.4 293 MLv   1.30 -0.07  0.108776   
  LTK  HP  0.4 297 MLv   0.62 -0.75  0.0769471   
  DION HL  0.5 56 MLv   0.76 -0.61  0.0716522   
  MRTH HA  0.5 52 MLv   1.41 0.04  0.0943138   
  GUR  HP  0.9 277 MLv   1.42 0.05  0.0419256   
  LKR  HL  0.9 336 MLv   1.87 0.51  0.0635893   
  ATAL HA  0.9 338 MLv   1.45 0.09  0.0431933   
  KLV  HL  1.1 282 MLv   1.64 0.27  0.0432678   
  VLI  HL  1.2 200 MLv   1.81 0.44  0.0926575   
  ANX  HP  1.4 302 MLv   1.66 0.29  0.0365693