Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 18:33:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
34.8870° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.1485° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 60.7 χμ ΝΝΔ του Ρεθύμνου
70.6 χμ Ν των Χανίων
346.3 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GVDHL7.7226 P18:33:31.24 -0.81.0M
GVDHL7.7226 S18:33:34.42 0.71.0M
IMODHC60.1 81 P18:33:39.92 -0.61.0M
IMODHC60.1 81 S18:33:49.19 0.61.0M
IPPLHC58.8 29 P18:33:39.51 -0.81.0M
IPPLHC58.8 29 S18:33:48.36 0.21.0M
SIVAHL62.2 77 P18:33:40.38 -0.51.0M
SIVAHL62.2 77 S18:33:49.66 0.51.0M
PFKSHC122.0 82 P18:33:50.00 -0.51.0M
PFKSHC122.0 82 S18:34:06.97 0.81.0M
KTHAHL181.2327 P18:33:59.26 0.11.0M
KTHRHC183.6325 P18:33:59.82 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdnq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         18:33:29.94
  Latitude       34.8870 deg +/-   2 km
  Longitude       24.1485 deg +/-   2 km
  Depth            8 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.58 s
  Azimuthal gap       145 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.42 +/- 0.15  7      
  M     2.42      7 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GVD  HL  0.1 226 P    18:33:31.24 -0.8 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  0.1 226 S    18:33:34.42  0.7 M 1.0 GVD 
  IPPL HC  0.5 29 P    18:33:39.51 -0.8 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.5 29 S    18:33:48.36  0.2 M 1.0 IPPL 
  IMOD HC  0.5 81 P    18:33:39.92 -0.6 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 81 S    18:33:49.19  0.6 M 1.0 IMOD 
  SIVA HL  0.6 77 P    18:33:40.38 -0.5 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.6 77 S    18:33:49.66  0.5 M 1.0 SIVA 
  PFKS HC  1.1 82 P    18:33:50.00 -0.5 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  1.1 82 S    18:34:06.97  0.8 M 1.0 PFKS 
  KTHA HL  1.6 327 P    18:33:59.26  0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHR HC  1.7 325 P    18:33:59.82  0.4 M 1.0 KTHR 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GVD  HL  0.1 226 MLv   2.88 0.46  29.2842   
  IPPL HC  0.5 29 MLv   2.37 -0.05   0.6334   
  IMOD HC  0.5 81 MLv   2.57 0.15  0.936801   
  SIVA HL  0.6 77 MLv   2.39 -0.03  0.597721   
  PFKS HC  1.1 82 MLv   2.01 -0.41  0.125694   
  KTHA HL  1.6 327 MLv   2.30 -0.12  0.12421   
  KTHR HC  1.7 325 MLv   2.46 0.04  0.173615