Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 18:00:49 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3443° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.3658° Α
 Εστιακό Βάθος
28 χμ
 Αρ. αφίξεων
38
 Επίκεντρο 6.2 χμ ΔΝΔ του Μεσολογγίου
34.0 χμ ΔΒΔ της Πάτρας
210.8 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AXSHP16.5177 P18:00:54.64 -0.21.0M
AXSHP16.5177 S18:00:59.02 0.11.0M
PLEVHP8.4 26 P18:00:53.82 -0.51.0M
PLEVHP8.4 26 S18:00:57.69 -0.31.0M
AGRPCL31.6 80 P18:00:55.99 -0.41.0M
AGRPCL31.6 80 S18:01:01.93 0.11.0M
PDOHP32.4331 P18:00:56.18 -0.31.0M
PDOHP32.4331 S18:01:01.83 -0.11.0M
PVOHP33.3 25 P18:00:56.73 0.11.0M
PVOHP33.3 25 S18:01:02.80 0.71.0M
RLSHL33.2165 P18:00:56.68 0.11.0M
RLSHL33.2165 S18:01:02.11 0.11.0M
EFPHP48.0 79 P18:00:58.36 -0.21.0M
EFPHP48.0 79 S18:01:06.07 0.61.0M
ANXHP55.7 60 P18:00:59.76 0.01.0M
ANXHP55.7 60 S18:01:07.66 0.01.0M
DROHP53.0145 P18:00:59.18 -0.11.0M
DROHP53.0145 S18:01:07.19 0.31.0M
MG00CL51.2 81 P18:00:58.94 -0.11.0M
MG00CL51.2 81 S18:01:06.78 0.41.0M
PYRGCL57.2 83 P18:00:59.90 -0.11.0M
PYRGCL57.2 83 S18:01:07.92 -0.11.0M
EVGIHT69.0296 P18:01:01.77 0.11.0M
EVGIHT69.0296 S18:01:11.22 0.31.0M
FSKHP71.2280 P18:01:01.73 -0.21.0M
FSKHP71.2280 S18:01:12.03 0.61.0M
KALEHA67.7 86 P18:01:01.32 -0.21.0M
KALEHA67.7 86 S18:01:10.68 0.01.0M
NYDRHT71.1305 P18:01:02.16 0.21.0M
NYDRHT71.1305 S18:01:10.93 -0.51.0M
VLSHL70.4255 P18:01:01.19 -0.71.0M
VLSHL70.4255 S18:01:11.61 0.31.0M
DRAGHT78.5299 P18:01:03.37 0.31.0M
DRAGHT78.5299 S18:01:14.02 0.61.0M
KLVHL76.3116 P18:01:02.44 -0.31.0M
KLVHL76.3116 S18:01:12.89 -0.11.0M
DMLNHT87.4262 P18:01:04.00 -0.41.0M
DMLNHT87.4262 S18:01:15.78 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdmo
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         18:00:49.42
  Latitude       38.3443 deg +/-   0 km
  Longitude       21.3658 deg +/-   0 km
  Depth           28 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       78 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.59 +/- 0.18 15      
  M     1.59      15 preferred 

38 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PLEV HP  0.1 26 P    18:00:53.82 -0.5 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.1 26 S    18:00:57.69 -0.3 M 1.0 PLEV 
  AXS  HP  0.1 177 P    18:00:54.64 -0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.1 177 S    18:00:59.02  0.1 M 1.0 AXS 
  AGRP CL  0.3 80 P    18:00:55.99 -0.4 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 80 S    18:01:01.93  0.1 M 1.0 AGRP 
  PDO  HP  0.3 331 P    18:00:56.18 -0.3 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.3 331 S    18:01:01.83 -0.1 M 1.0 PDO 
  PVO  HP  0.3 25 P    18:00:56.73  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 25 S    18:01:02.80  0.7 M 1.0 PVO 
  RLS  HL  0.3 165 P    18:00:56.68  0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.3 165 S    18:01:02.11  0.1 M 1.0 RLS 
  EFP  HP  0.4 79 P    18:00:58.36 -0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.4 79 S    18:01:06.07  0.6 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.5 81 P    18:00:58.94 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.5 81 S    18:01:06.78  0.4 M 1.0 MG00 
  DRO  HP  0.5 145 P    18:00:59.18 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 145 S    18:01:07.19  0.3 M 1.0 DRO 
  ANX  HP  0.5 60 P    18:00:59.76 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.5 60 S    18:01:07.66 -0.0 M 1.0 ANX 
  PYRG CL  0.5 83 P    18:00:59.90 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.5 83 S    18:01:07.92 -0.1 M 1.0 PYRG 
  KALE HA  0.6 86 P    18:01:01.32 -0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.6 86 S    18:01:10.68 -0.0 M 1.0 KALE 
  EVGI HT  0.6 296 P    18:01:01.77  0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.6 296 S    18:01:11.22  0.3 M 1.0 EVGI 
  VLS  HL  0.6 255 P    18:01:01.19 -0.7 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 255 S    18:01:11.61  0.3 M 1.0 VLS 
  NYDR HT  0.6 305 P    18:01:02.16  0.2 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.6 305 S    18:01:10.93 -0.5 M 1.0 NYDR 
  FSK  HP  0.6 280 P    18:01:01.73 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.6 280 S    18:01:12.03  0.6 M 1.0 FSK 
  KLV  HL  0.7 116 P    18:01:02.44 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.7 116 S    18:01:12.89 -0.1 M 1.0 KLV 
  DRAG HT  0.7 299 P    18:01:03.37  0.3 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.7 299 S    18:01:14.02  0.6 M 1.0 DRAG 
  DMLN HT  0.8 262 P    18:01:04.00 -0.4 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.8 262 S    18:01:15.78 -0.0 M 1.0 DMLN 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PLEV HP  0.1 26 MLv   1.24 -0.36  0.847546   
  AXS  HP  0.1 177 MLv   1.15 -0.44  0.435133   
  AGRP CL  0.3 80 MLv   1.63 0.04  0.554409   
  PDO  HP  0.3 331 MLv   1.74 0.15   0.6817   
  PVO  HP  0.3 25 MLv   1.95 0.35  1.03442   
  RLS  HL  0.3 165 MLv   1.15 -0.44  0.166795   
  EFP  HP  0.4 79 MLv   1.44 -0.16  0.137574   
  MG00 CL  0.5 81 MLv   1.51 -0.09  0.173475   
  DRO  HP  0.5 145 MLv   1.36 -0.23  0.181713   
  ANX  HP  0.5 60 MLv   1.45 -0.15  0.0906984   
  PYRG CL  0.5 83 MLv   1.49 -0.10  0.057966   
  KALE HA  0.6 86 MLv   1.56 -0.03  0.0840416   
  EVGI HT  0.6 296 MLv   1.83 0.23  0.15149   
  VLS  HL  0.6 255 MLv   2.11 0.52  0.289565   
  NYDR HT  0.6 305 MLv   1.68 0.09  0.0766916   
  FSK  HP  0.6 280 MLv   1.74 0.14  0.121183   
  KLV  HL  0.7 116 MLv   1.48 -0.12  0.0474422   
  DRAG HT  0.7 299 MLv   3.07 1.47  0.156538   
  DMLN HT  0.8 262 MLv   1.82 0.23  0.166829