Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 15:48:31 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
37.3502° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.2477° Α
 Εστιακό Βάθος
24 χμ
 Αρ. αφίξεων
23
 Επίκεντρο 21.1 χμ ΝΝΔ της Τρίπολης
34.8 χμ ΒΒΔ της Σπάρτης
148.5 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VLXHP11.8 79 P15:48:36.31 0.41.0M
VLXHP11.8 79 S15:48:39.29 -0.21.0M
ITMHL34.3236 P15:48:38.32 0.01.0M
ITMHL34.3236 S15:48:42.94 -0.71.0M
VALYHP31.2229 P15:48:38.12 0.31.0M
GURHP65.7 7 P15:48:42.37 -0.51.0M
GURHP65.7 7 S15:48:51.40 -0.31.0M
DROHP81.9325 P15:48:45.66 0.41.0M
DROHP81.9325 S15:48:56.31 0.41.0M
KLVHL77.6354 P15:48:43.98 -0.71.0M
KLVHL77.6354 S15:48:54.43 -0.41.0M
KALEHA116.1355 P15:48:50.05 -0.51.0M
KALEHA116.1355 S15:49:05.29 0.11.0M
AGRPCL125.1338 P15:48:51.78 0.01.0M
AGRPCL125.1338 S15:49:07.39 0.01.0M
AXSHP121.3321 P15:48:51.59 0.41.0M
AXSHP121.3321 S15:49:06.29 -0.11.0M
EFPHP123.4346 P15:48:51.25 -0.31.0M
EFPHP123.4346 S15:49:06.59 -0.41.0M
MG00CL121.3347 P15:48:50.77 -0.41.0M
MG00CL121.3347 S15:49:06.42 0.01.0M
ANXHP141.2348 P15:48:53.84 -0.11.0M
ANXHP141.2348 S15:49:10.83 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdif
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         15:48:31.25
  Latitude       37.3502 deg +/-   1 km
  Longitude       22.2477 deg +/-   1 km
  Depth           24 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       149 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.83 +/- 0.17 10      
  M     1.83      10 preferred 

23 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLX  HP  0.1 79 P    15:48:36.31  0.4 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.1 79 S    15:48:39.29 -0.2 M 1.0 VLX 
  VALY HP  0.3 229 P    15:48:38.12  0.3 M 1.0 VALY 
  ITM  HL  0.3 236 P    15:48:38.32  0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.3 236 S    15:48:42.94 -0.7 M 1.0 ITM 
  GUR  HP  0.6  7 P    15:48:42.37 -0.5 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6  7 S    15:48:51.40 -0.3 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.7 354 P    15:48:43.98 -0.7 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.7 354 S    15:48:54.43 -0.4 M 1.0 KLV 
  DRO  HP  0.7 325 P    15:48:45.66  0.4 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.7 325 S    15:48:56.31  0.4 M 1.0 DRO 
  KALE HA  1.0 355 P    15:48:50.05 -0.5 M 1.0 KALE 
  KALE HA  1.0 355 S    15:49:05.29  0.1 M 1.0 KALE 
  MG00 CL  1.1 347 P    15:48:50.77 -0.4 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.1 347 S    15:49:06.42  0.0 M 1.0 MG00 
  AXS  HP  1.1 321 P    15:48:51.59  0.4 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.1 321 S    15:49:06.29 -0.1 M 1.0 AXS 
  EFP  HP  1.1 346 P    15:48:51.25 -0.3 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.1 346 S    15:49:06.59 -0.4 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  1.1 338 P    15:48:51.78  0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.1 338 S    15:49:07.39  0.0 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  1.3 348 P    15:48:53.84 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.3 348 S    15:49:10.83 -0.4 M 1.0 ANX 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLX  HP  0.1 79 MLv   0.73 -1.10  0.213766   
  VALY HP  0.3 229 MLv   1.66 -0.17  0.60358   
  ITM  HL  0.3 236 MLv   1.40 -0.42  0.279093   
  GUR  HP  0.6  7 MLv   2.06 0.23  0.268883   
  KLV  HL  0.7 354 MLv   2.08 0.26  0.18867   
  DRO  HP  0.7 325 MLv   1.87 0.05  0.305032   
  KALE HA  1.0 355 MLv   1.77 -0.05  0.0780775   
  MG00 CL  1.1 347 MLv   1.89 0.06  0.123327   
  AXS  HP  1.1 321 MLv   1.73 -0.10  0.0667585   
  EFP  HP  1.1 346 MLv   1.94 0.11  0.104775   
  AGRP CL  1.1 338 MLv   1.80 -0.03  0.0748148   
  ANX  HP  1.3 348 MLv   2.05 0.22  0.110514