Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 15:26:42 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
34.9733° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.0348° Α
 Εστιακό Βάθος
34 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 40.1 χμ ΝΝΔ του Ηρακλείου
67.2 χμ ΝΑ του Ρεθύμνου
354.3 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IMODHC21.4270 P15:26:48.79 -0.21.0M
IMODHC21.4270 S15:26:54.47 0.41.0M
SIVAHL20.9284 P15:26:48.60 -0.41.0M
SIVAHL20.9284 S15:26:54.19 0.21.0M
IDIMN37.4339 P15:26:50.27 -0.51.0M
IDIMN37.4339 S15:26:57.00 -0.11.0M
PFKSHC40.7 79 P15:26:50.85 -0.31.0M
PFKSHC40.7 79 S15:26:58.09 0.21.0M
IPPLHC66.7309 P15:26:54.63 0.01.0M
IPPLHC66.7309 S15:27:03.95 0.11.0M
NPSHL61.4 59 P15:26:53.64 -0.21.0M
NPSHL61.4 59 S15:27:02.94 0.41.0M
GVDHL87.7260 P15:26:57.23 -0.11.0M
GVDHL87.7260 S15:27:09.16 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdhm
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         15:26:42.42
  Latitude       34.9733 deg +/-   1 km
  Longitude       25.0348 deg +/-   1 km
  Depth           34 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       181 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.88 +/- 0.16  7      
  M     1.88      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SIVA HL  0.2 284 P    15:26:48.60 -0.4 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.2 284 S    15:26:54.19  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.2 270 P    15:26:48.79 -0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.2 270 S    15:26:54.47  0.4 M 1.0 IMOD 
  IDI  MN  0.3 339 P    15:26:50.27 -0.5 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 339 S    15:26:57.00 -0.1 M 1.0 IDI 
  PFKS HC  0.4 79 P    15:26:50.85 -0.3 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.4 79 S    15:26:58.09  0.2 M 1.0 PFKS 
  NPS  HL  0.6 59 P    15:26:53.64 -0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.6 59 S    15:27:02.94  0.4 M 1.0 NPS 
  IPPL HC  0.6 309 P    15:26:54.63  0.0 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.6 309 S    15:27:03.95  0.1 M 1.0 IPPL 
  GVD  HL  0.8 260 P    15:26:57.23 -0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  0.8 260 S    15:27:09.16  0.5 M 1.0 GVD 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SIVA HL  0.2 284 MLv   1.90 0.01  1.87639   
  IMOD HC  0.2 270 MLv   1.69 -0.19  1.13809   
  IDI  MN  0.3 339 MLv   1.48 -0.40  0.282233   
  PFKS HC  0.4 79 MLv   1.88 -0.01  0.575269   
  NPS  HL  0.6 59 MLv   1.89 0.00  0.191303   
  IPPL HC  0.6 309 MLv   2.09 0.21  0.288601   
  GVD  HL  0.8 260 MLv   2.12 0.24  0.188621