Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 13:57:56 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
39.3493° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.7073° Α
 Εστιακό Βάθος
20 χμ
 Αρ. αφίξεων
25
 Επίκεντρο 50.9 χμ ΔΒΔ της Μυτιλήνης
74.3 χμ ΝΝΑ της Λήμνου
229.0 χμ ΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PRKHL49.3103 P13:58:04.73 -0.21.0M
PRKHL49.3103 S13:58:11.78 0.01.0M
EFSAHL65.3289 P13:58:07.32 0.01.0M
EFSAHL65.3289 S13:58:16.38 0.41.0M
LIAHL75.8323 P13:58:09.05 0.11.0M
LIAHL75.8323 S13:58:19.22 0.41.0M
CHOSHT111.1164 P13:58:14.46 0.01.0M
CHOSHT111.1164 S13:58:28.83 0.31.0M
SMTHHL125.6353 P13:58:16.60 0.01.0M
SMTHHL125.6353 S13:58:32.19 -0.11.0M
KYMIHL160.1240 P13:58:20.88 -0.61.0M
KYMIHL160.1240 S13:58:40.27 -0.51.0M
AOS2HT162.0262 P13:58:21.37 -0.31.0M
AOS2HT162.0262 S13:58:40.97 -0.21.0M
THASHT163.2329 P13:58:21.48 -0.31.0M
THASHT163.2329 S13:58:41.26 -0.11.0M
ALNHT174.4 10 P13:58:23.65 0.61.0M
ALNHT174.4 10 S13:58:44.06 0.51.0M
KARYHA183.3217 P13:58:24.35 0.01.0M
OURHT183.5306 P13:58:24.54 0.11.0M
OURHT183.5306 S13:58:45.99 0.01.0M
PAIGHT185.7290 P13:58:24.68 -0.11.0M
PAIGHT185.7290 S13:58:46.50 -0.11.0M
MRTHHA205.1228 P13:58:27.51 0.31.0M
KAVAHT209.2331 P13:58:27.46 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdeo
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         13:57:56.00
  Latitude       39.3493 deg +/-   0 km
  Longitude       25.7073 deg +/-   0 km
  Depth           20 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       94 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.38 +/- 0.12 12      
  M     2.38      12 preferred 

25 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  0.4 103 P    13:58:04.73 -0.2 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  0.4 103 S    13:58:11.78  0.0 M 1.0 PRK 
  EFSA HL  0.6 289 P    13:58:07.32 -0.0 M 1.0 EFSA 
  EFSA HL  0.6 289 S    13:58:16.38  0.4 M 1.0 EFSA 
  LIA  HL  0.7 323 P    13:58:09.05  0.1 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.7 323 S    13:58:19.22  0.4 M 1.0 LIA 
  CHOS HT  1.0 164 P    13:58:14.46 -0.0 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.0 164 S    13:58:28.83  0.3 M 1.0 CHOS 
  SMTH HL  1.1 353 P    13:58:16.60 -0.0 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.1 353 S    13:58:32.19 -0.1 M 1.0 SMTH 
  KYMI HL  1.4 240 P    13:58:20.88 -0.6 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  1.4 240 S    13:58:40.27 -0.5 M 1.0 KYMI 
  AOS2 HT  1.5 262 P    13:58:21.37 -0.3 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.5 262 S    13:58:40.97 -0.2 M 1.0 AOS2 
  THAS HT  1.5 329 P    13:58:21.48 -0.3 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.5 329 S    13:58:41.26 -0.1 M 1.0 THAS 
  ALN  HT  1.6 10 P    13:58:23.65  0.6 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  1.6 10 S    13:58:44.06  0.5 M 1.0 ALN 
  KARY HA  1.6 217 P    13:58:24.35 -0.0 M 1.0 KARY 
  OUR  HT  1.7 306 P    13:58:24.54  0.1 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.7 306 S    13:58:45.99 -0.0 M 1.0 OUR 
  PAIG HT  1.7 290 P    13:58:24.68 -0.1 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.7 290 S    13:58:46.50 -0.1 M 1.0 PAIG 
  MRTH HA  1.8 228 P    13:58:27.51  0.3 M 1.0 MRTH 
  KAVA HT  1.9 331 P    13:58:27.46 -0.2 M 1.0 KAVA 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  0.4 103 MLv   2.90 0.52  3.70103   
  EFSA HL  0.6 289 MLv   2.47 0.09  0.698475   
  LIA  HL  0.7 323 MLv   2.25 -0.13  0.746504   
  CHOS HT  1.0 164 MLv   2.84 0.46  0.967912   
  SMTH HL  1.1 353 MLv   2.49 0.11  0.236891   
  KYMI HL  1.4 240 MLv   2.36 -0.02  0.183699   
  AOS2 HT  1.5 262 MLv   2.22 -0.16  0.12908   
  THAS HT  1.5 329 MLv   2.43 0.05  0.205176   
  ALN  HT  1.6 10 MLv   2.41 0.04  0.136827   
  KARY HA  1.6 217 MLv   2.36 -0.02  0.140412   
  OUR  HT  1.7 306 MLv   2.26 -0.12  0.111038   
  PAIG HT  1.7 290 MLv   2.07 -0.31  0.0533487   
  MRTH HA  1.8 228 MLv   2.45 0.07  0.133962   
  KAVA HT  1.9 331 MLv   2.21 -0.17  0.153719