Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 12:53:06 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4080° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3842° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 19.7 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας
43.0 χμ ΝΑ της Αταλάντης
56.2 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STFNHA29.3151 P12:53:12.15 0.11.0M
STFNHA29.3151 S12:53:16.40 0.11.0M
VILLHA27.8193 P12:53:11.66 -0.21.0M
VILLHA27.8193 S12:53:15.68 -0.31.0M
ATALHA44.7315 P12:53:14.29 -0.31.0M
LKRHL43.0309 P12:53:13.92 -0.41.0M
LKRHL43.0309 S12:53:20.05 -0.21.0M
MDRAHA39.3169 P12:53:13.78 0.11.0M
MDRAHA39.3169 S12:53:19.27 0.11.0M
DIONHL60.4127 P12:53:17.25 0.11.0M
DIONHL60.4127 S12:53:25.13 -0.21.0M
LOUTHA58.9218 P12:53:17.28 0.41.0M
LOUTHA58.9218 S12:53:25.01 0.21.0M
MRTHHA58.1123 P12:53:17.01 0.21.0M
MRTHHA58.1123 S12:53:24.43 -0.11.0M
KYMIHL67.1 68 P12:53:18.29 0.01.0M
KYMIHL67.1 68 S12:53:26.73 -0.51.0M
VLYHL71.4150 P12:53:19.01 0.11.0M
VLYHL71.4150 S12:53:28.03 -0.41.0M
ACORHA73.1218 P12:53:19.81 0.61.0M
ACORHA73.1218 S12:53:28.59 -0.41.0M
THALHA75.4237 P12:53:19.60 0.01.0M
AOS2HT91.4 26 P12:53:22.38 0.21.0M
AOS2HT91.4 26 S12:53:34.25 0.21.0M
GURHP105.1240 P12:53:25.18 0.71.0M
GURHP105.1240 S12:53:38.04 -0.11.0M
KARYHA101.0114 P12:53:23.86 0.11.0M
KARYHA101.0114 S12:53:37.12 0.31.0M
NEOHL100.8352 P12:53:24.30 0.61.0M
NEOHL100.8352 S12:53:36.63 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vdck
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         12:53:06.50
  Latitude       38.4080 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3842 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.29 s
  Azimuthal gap       68 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.16 +/- 0.15 13      
  M     2.16      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VILL HA  0.3 193 P    12:53:11.66 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.3 193 S    12:53:15.68 -0.3 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.3 151 P    12:53:12.15  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.3 151 S    12:53:16.40  0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.4 169 P    12:53:13.78  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.4 169 S    12:53:19.27  0.1 M 1.0 MDRA 
  LKR  HL  0.4 309 P    12:53:13.92 -0.4 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 309 S    12:53:20.05 -0.2 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.4 315 P    12:53:14.29 -0.3 M 1.0 ATAL 
  MRTH HA  0.5 123 P    12:53:17.01  0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 123 S    12:53:24.43 -0.1 M 1.0 MRTH 
  LOUT HA  0.5 218 P    12:53:17.28  0.4 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.5 218 S    12:53:25.01  0.2 M 1.0 LOUT 
  DION HL  0.5 127 P    12:53:17.25  0.1 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 127 S    12:53:25.13 -0.2 M 1.0 DION 
  KYMI HL  0.6 68 P    12:53:18.29  0.0 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.6 68 S    12:53:26.73 -0.5 M 1.0 KYMI 
  VLY  HL  0.6 150 P    12:53:19.01  0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 150 S    12:53:28.03 -0.4 M 1.0 VLY 
  ACOR HA  0.7 218 P    12:53:19.81  0.6 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.7 218 S    12:53:28.59 -0.4 M 1.0 ACOR 
  THAL HA  0.7 237 P    12:53:19.60 -0.0 M 1.0 THAL 
  AOS2 HT  0.8 26 P    12:53:22.38  0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.8 26 S    12:53:34.25  0.2 M 1.0 AOS2 
  NEO  HL  0.9 352 P    12:53:24.30  0.6 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.9 352 S    12:53:36.63 -0.1 M 1.0 NEO 
  KARY HA  0.9 114 P    12:53:23.86  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.9 114 S    12:53:37.12  0.3 M 1.0 KARY 
  GUR  HP  0.9 240 P    12:53:25.18  0.7 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.9 240 S    12:53:38.04 -0.1 M 1.0 GUR 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VILL HA  0.3 193 MLv   2.13 -0.03  2.15984   
  STFN HA  0.3 151 MLv   1.95 -0.21  1.31352   
  MDRA HA  0.4 169 MLv   1.78 -0.37  0.504711   
  ATAL HA  0.4 315 MLv   1.96 -0.20  0.550069   
  MRTH HA  0.5 123 MLv   2.20 0.05  0.447563   
  LOUT HA  0.5 218 MLv   2.58 0.43  1.03062   
  DION HL  0.5 127 MLv   1.81 -0.35  0.453249   
  KYMI HL  0.6 68 MLv   2.03 -0.12   0.2492   
  VLY  HL  0.6 150 MLv   2.36 0.20  0.504607   
  ACOR HA  0.7 218 MLv   2.16 0.00  0.310059   
  THAL HA  0.7 237 MLv   2.15 -0.01  0.52374   
  AOS2 HT  0.8 26 MLv   2.31 0.16  0.358746   
  NEO  HL  0.9 352 MLv   2.74 0.58  1.18211   
  KARY HA  0.9 114 MLv   2.25 0.09  0.275785   
  GUR  HP  0.9 240 MLv   2.22 0.06  0.247354