Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 10:17:14 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
39.3168° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.0095° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
35
 Επίκεντρο 7.8 χμ ΝΑ του Βόλου
44.1 χμ ΔΒΔ της Σκιάθου
161.0 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NEOHL18.3 94 P10:17:18.15 0.21.0M
NEOHL18.3 94 S10:17:20.53 -0.21.0M
AGGHT66.7241 P10:17:25.96 -0.21.0M
AGGHT66.7241 S10:17:34.78 -0.51.0M
ATALHA69.4179 P10:17:26.28 -0.31.0M
ATALHA69.4179 S10:17:35.08 -0.81.0M
AXARHA68.3206 P10:17:26.08 -0.31.0M
AXARHA68.3206 S10:17:35.25 -0.41.0M
AOS2HT74.3105 P10:17:27.17 -0.21.0M
AOS2HT74.3105 S10:17:36.87 -0.51.0M
LKRHL74.2181 P10:17:27.15 -0.21.0M
TYRNHT79.8303 P10:17:28.27 0.01.0M
TYRNHT79.8303 S10:17:38.84 -0.11.0M
PAIGHT89.5 40 P10:17:30.49 0.61.0M
PAIGHT89.5 40 S10:17:41.79 0.11.0M
THLHL89.8288 P10:17:29.63 -0.31.0M
THLHL89.8288 S10:17:41.65 -0.21.0M
PLGHL123.0 18 P10:17:35.48 0.21.0M
PLGHL123.0 18 S10:17:50.82 -0.31.0M
STFNHA135.0160 P10:17:37.14 0.11.0M
STFNHA135.0160 S10:17:54.10 -0.31.0M
VILLHA130.8168 P10:17:36.09 -0.31.0M
LOUTHA147.8181 P10:17:38.68 -0.31.0M
MDRAHA145.2164 P10:17:38.74 0.11.0M
MDRAHA145.2164 S10:17:57.59 0.51.0M
OURHT140.3 36 P10:17:37.81 0.01.0M
SKYHL141.3110 P10:17:37.45 -0.61.0M
SKYHL141.3110 S10:17:56.44 0.31.0M
TETRHL149.2271 P10:17:39.96 0.61.0M
TETRHL149.2271 S10:17:59.05 0.61.0M
DIONHL159.4150 P10:17:41.61 0.81.0M
DIONHL159.4150 S10:18:01.42 0.41.0M
MRTHHA155.4149 P10:17:40.49 0.31.0M
MRTHHA155.4149 S10:18:00.44 0.61.0M
MMBBS255.8 14 P10:17:52.84 -0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vcxh
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         10:17:14.26
  Latitude       39.3168 deg +/-   0 km
  Longitude       23.0095 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.39 s
  Azimuthal gap       71 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.27 +/- 0.10 16      
  M     2.27      16 preferred 

35 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEO  HL  0.2 94 P    10:17:18.15  0.2 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.2 94 S    10:17:20.53 -0.2 M 1.0 NEO 
  AGG  HT  0.6 241 P    10:17:25.96 -0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.6 241 S    10:17:34.78 -0.5 M 1.0 AGG 
  AXAR HA  0.6 206 P    10:17:26.08 -0.3 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.6 206 S    10:17:35.25 -0.4 M 1.0 AXAR 
  ATAL HA  0.6 179 P    10:17:26.28 -0.3 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.6 179 S    10:17:35.08 -0.8 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.7 181 P    10:17:27.15 -0.2 M 1.0 LKR 
  AOS2 HT  0.7 105 P    10:17:27.17 -0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.7 105 S    10:17:36.87 -0.5 M 1.0 AOS2 
  TYRN HT  0.7 303 P    10:17:28.27  0.0 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.7 303 S    10:17:38.84 -0.1 M 1.0 TYRN 
  PAIG HT  0.8 40 P    10:17:30.49  0.6 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.8 40 S    10:17:41.79  0.1 M 1.0 PAIG 
  THL  HL  0.8 288 P    10:17:29.63 -0.3 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.8 288 S    10:17:41.65 -0.2 M 1.0 THL 
  PLG  HL  1.1 18 P    10:17:35.48  0.2 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  1.1 18 S    10:17:50.82 -0.3 M 1.0 PLG 
  VILL HA  1.2 168 P    10:17:36.09 -0.3 M 1.0 VILL 
  STFN HA  1.2 160 P    10:17:37.14  0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  1.2 160 S    10:17:54.10 -0.3 M 1.0 STFN 
  OUR  HT  1.3 36 P    10:17:37.81  0.0 M 1.0 OUR 
  SKY  HL  1.3 110 P    10:17:37.45 -0.6 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  1.3 110 S    10:17:56.44  0.3 M 1.0 SKY 
  MDRA HA  1.3 164 P    10:17:38.74  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  1.3 164 S    10:17:57.59  0.5 M 1.0 MDRA 
  LOUT HA  1.3 181 P    10:17:38.68 -0.3 M 1.0 LOUT 
  TETR HL  1.3 271 P    10:17:39.96  0.6 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.3 271 S    10:17:59.05  0.6 M 1.0 TETR 
  MRTH HA  1.4 149 P    10:17:40.49  0.3 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  1.4 149 S    10:18:00.44  0.6 M 1.0 MRTH 
  DION HL  1.4 150 P    10:17:41.61  0.8 M 1.0 DION 
  DION HL  1.4 150 S    10:18:01.42  0.4 M 1.0 DION 
  MMB  BS  2.3 14 P    10:17:52.84 -0.7 M 1.0 MMB 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEO  HL  0.2 94 MLv   2.68 0.41  18.3573   
  AGG  HT  0.6 241 MLv   2.56 0.29  0.651772   
  AXAR HA  0.6 206 MLv   2.04 -0.22  1.00724   
  ATAL HA  0.6 179 MLv   2.21 -0.06  0.366119   
  LKR  HL  0.7 181 MLv   2.38 0.12  0.278002   
  AOS2 HT  0.7 105 MLv   2.40 0.13  0.530791   
  TYRN HT  0.7 303 MLv   2.40 0.13  0.388583   
  PAIG HT  0.8 40 MLv   1.72 -0.55  0.0722005   
  THL  HL  0.8 288 MLv   2.35 0.09  0.243254   
  PLG  HL  1.1 18 MLv   2.38 0.11  0.289622   
  VILL HA  1.2 168 MLv   2.08 -0.19  0.134262   
  STFN HA  1.2 160 MLv   2.16 -0.11  0.154176   
  OUR  HT  1.3 36 MLv   2.18 -0.09  0.150975   
  SKY  HL  1.3 110 MLv   2.23 -0.04  0.27802   
  MDRA HA  1.3 164 MLv   2.23 -0.04  0.159584   
  LOUT HA  1.3 181 MLv   2.25 -0.02  0.163933   
  TETR HL  1.3 271 MLv   2.34 0.07  0.197336   
  MRTH HA  1.4 149 MLv   2.33 0.06  0.177658   
  DION HL  1.4 150 MLv   1.91 -0.36  0.183094   
  MMB  BS  2.3 14 MLv   2.28 0.01  0.0501015