Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 09:52:14 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.2
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1493° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.9853° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 59.3 χμ ΝΝΔ της Καρπάθου
169.6 χμ Α του Ηρακλείου
428.5 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KARPHL47.0 20 P09:52:22.68 -0.61.0M
ZKRHL70.0267 P09:52:26.56 -0.51.0M
ZKRHL70.0267 S09:52:37.46 0.81.0M
STIAHC81.5274 P09:52:28.63 -0.31.0M
STIAHC81.5274 S09:52:39.71 -0.21.0M
PFKSHC138.1265 P09:52:37.75 -0.21.0M
PFKSHC138.1265 S09:52:56.10 0.11.0M
ARGHL156.6 41 P09:52:40.55 -0.11.0M
ARGHL156.6 41 S09:53:01.37 0.61.0M
IDIMN191.0275 P09:52:45.69 0.01.0M
IDIMN191.0275 S09:53:09.67 0.11.0M
IMODHC199.9264 P09:52:47.45 0.71.0M
IMODHC199.9264 S09:53:11.40 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vcwl
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         09:52:14.34
  Latitude       35.1493 deg +/-   3 km
  Longitude       26.9853 deg +/-   3 km
  Depth            2 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.44 s
  Azimuthal gap       223 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.17 +/- 0.08  7      
  M     3.17      7 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KARP HL  0.4 20 P    09:52:22.68 -0.6 M 1.0 KARP 
  ZKR  HL  0.6 267 P    09:52:26.56 -0.5 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.6 267 S    09:52:37.46  0.8 M 1.0 ZKR 
  STIA HC  0.7 274 P    09:52:28.63 -0.3 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 274 S    09:52:39.71 -0.2 M 1.0 STIA 
  PFKS HC  1.2 265 P    09:52:37.75 -0.2 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  1.2 265 S    09:52:56.10  0.1 M 1.0 PFKS 
  ARG  HL  1.4 41 P    09:52:40.55 -0.1 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  1.4 41 S    09:53:01.37  0.6 M 1.0 ARG 
  IDI  MN  1.7 275 P    09:52:45.69 -0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.7 275 S    09:53:09.67  0.1 M 1.0 IDI 
  IMOD HC  1.8 264 P    09:52:47.45  0.7 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  1.8 264 S    09:53:11.40 -0.0 M 1.0 IMOD 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KARP HL  0.4 20 MLv   2.89 -0.28  5.43283   
  ZKR  HL  0.6 267 MLv   3.20 0.03   3.5763   
  STIA HC  0.7 274 MLv   3.39 0.22  4.80571   
  PFKS HC  1.2 265 MLv   3.20 0.02  1.61057   
  ARG  HL  1.4 41 MLv   3.17 -0.00  1.22338   
  IDI  MN  1.7 275 MLv   3.08 -0.09  0.665955   
  IMOD HC  1.8 264 MLv   3.22 0.05  0.833371