Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 05:48:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
39.3648° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.8427° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 56.6 χμ ΒΒΑ της Σκύρου
70.6 χμ ΝΝΔ της Λήμνου
181.3 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SKYHL59.3205 P05:48:40.18 -0.21.0M
SKYHL59.3205 S05:48:47.80 -0.51.0M
LIAHL65.9 26 P05:48:41.23 -0.21.0M
LIAHL65.9 26 S05:48:49.31 -0.91.0M
AOS2HT89.3254 P05:48:45.81 0.51.0M
AOS2HT89.3254 S05:48:56.88 -0.11.0M
PRKHL123.1 96 P05:48:50.94 0.31.0M
PRKHL123.1 96 S05:49:06.61 0.21.0M
OURHT130.4325 P05:48:52.67 0.91.0M
OURHT130.4325 S05:49:08.41 0.11.0M
SMTHHL136.3 26 P05:48:52.71 0.11.0M
NEOHL139.6267 P05:48:53.67 0.51.0M
NEOHL139.6267 S05:49:11.36 0.51.0M
CHOSHT150.9136 P05:48:55.57 0.61.0M
CHOSHT150.9136 S05:49:14.23 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vcok
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         05:48:29.92
  Latitude       39.3648 deg +/-   1 km
  Longitude       24.8427 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.44 s
  Azimuthal gap       70 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.22 +/- 0.11  6      
  M     2.22      6 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SKY  HL  0.5 205 P    05:48:40.18 -0.2 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.5 205 S    05:48:47.80 -0.5 M 1.0 SKY 
  LIA  HL  0.6 26 P    05:48:41.23 -0.2 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.6 26 S    05:48:49.31 -0.9 M 1.0 LIA 
  AOS2 HT  0.8 254 P    05:48:45.81  0.5 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.8 254 S    05:48:56.88 -0.1 M 1.0 AOS2 
  PRK  HL  1.1 96 P    05:48:50.94  0.3 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.1 96 S    05:49:06.61  0.2 M 1.0 PRK 
  OUR  HT  1.2 325 P    05:48:52.67  0.9 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.2 325 S    05:49:08.41  0.1 M 1.0 OUR 
  SMTH HL  1.2 26 P    05:48:52.71  0.1 M 1.0 SMTH 
  NEO  HL  1.3 267 P    05:48:53.67  0.5 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.3 267 S    05:49:11.36  0.5 M 1.0 NEO 
  CHOS HT  1.4 136 P    05:48:55.57  0.6 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.4 136 S    05:49:14.23  0.2 M 1.0 CHOS 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SKY  HL  0.5 205 MLv   2.54 0.32  0.56906   
  LIA  HL  0.6 26 MLv   2.34 0.12  0.327295   
  AOS2 HT  0.8 254 MLv   2.30 0.08  0.224003   
  PRK  HL  1.1 96 MLv   2.52 0.30  0.253615   
  OUR  HT  1.2 325 MLv   2.22 0.00  0.117436   
  SMTH HL  1.2 26 MLv   2.04 -0.18  0.0723684   
  NEO  HL  1.3 267 MLv   2.26 0.04  0.116074   
  CHOS HT  1.4 136 MLv   2.16 -0.06  0.0801999