Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 02:22:30 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4113° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1688° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
27
 Επίκεντρο 21.5 χμ ΔΝΔ της Τρίπολης
41.7 χμ Β της Καλαμάτας
151.6 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VLXHP19.1104 P02:22:34.43 0.21.0M
VLXHP19.1104 S02:22:37.10 -0.11.0M
ITMHL33.7220 P02:22:36.49 -0.11.0M
ITMHL33.7220 S02:22:40.70 -0.71.0M
GURHP60.3 15 P02:22:40.60 -0.41.0M
GURHP60.3 15 S02:22:48.74 -0.51.0M
STPGHC53.0178 P02:22:39.73 0.01.0M
STPGHC53.0178 S02:22:46.53 -0.41.0M
KLVHL70.3359 P02:22:42.00 -0.61.0M
KLVHL70.3359 S02:22:51.70 -0.31.0M
PYLHP68.7214 P02:22:42.55 0.21.0M
PYLHP68.7214 S02:22:50.99 -0.51.0M
ACORHA81.5 49 P02:22:44.35 -0.11.0M
ACORHA81.5 49 S02:22:54.46 -0.81.0M
RLSHL94.7319 P02:22:46.39 -0.11.0M
RLSHL94.7319 S02:22:58.82 0.01.0M
VLIHL103.5138 P02:22:48.67 0.81.0M
VLIHL103.5138 S02:23:01.67 0.31.0M
AGRPCL116.3340 P02:22:50.24 0.31.0M
AXSHP111.6321 P02:22:49.83 0.61.0M
AXSHP111.6321 S02:23:04.04 0.51.0M
EFPHP115.3348 P02:22:49.64 -0.11.0M
MG00CL113.2350 P02:22:49.11 -0.31.0M
PYRGCL111.9353 P02:22:48.78 -0.51.0M
LTHKHP122.0286 P02:22:51.49 0.61.0M
ANXHP133.2351 P02:22:52.10 -0.61.0M
ANXHP133.2351 S02:23:10.06 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vchq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         02:22:30.26
  Latitude       37.4113 deg +/-   1 km
  Longitude       22.1688 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.42 s
  Azimuthal gap       66 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.87 +/- 0.20 11      
  M     1.87      11 preferred 

27 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLX  HP  0.2 104 P    02:22:34.43  0.2 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.2 104 S    02:22:37.10 -0.1 M 1.0 VLX 
  ITM  HL  0.3 220 P    02:22:36.49 -0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.3 220 S    02:22:40.70 -0.7 M 1.0 ITM 
  STPG HC  0.5 178 P    02:22:39.73 -0.0 M 1.0 STPG 
  STPG HC  0.5 178 S    02:22:46.53 -0.4 M 1.0 STPG 
  GUR  HP  0.5 15 P    02:22:40.60 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.5 15 S    02:22:48.74 -0.5 M 1.0 GUR 
  PYL  HP  0.6 214 P    02:22:42.55  0.2 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.6 214 S    02:22:50.99 -0.5 M 1.0 PYL 
  KLV  HL  0.6 359 P    02:22:42.00 -0.6 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 359 S    02:22:51.70 -0.3 M 1.0 KLV 
  ACOR HA  0.7 49 P    02:22:44.35 -0.1 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.7 49 S    02:22:54.46 -0.8 M 1.0 ACOR 
  RLS  HL  0.9 319 P    02:22:46.39 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.9 319 S    02:22:58.82 -0.0 M 1.0 RLS 
  VLI  HL  0.9 138 P    02:22:48.67  0.8 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.9 138 S    02:23:01.67  0.3 M 1.0 VLI 
  AXS  HP  1.0 321 P    02:22:49.83  0.6 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.0 321 S    02:23:04.04  0.5 M 1.0 AXS 
  PYRG CL  1.0 353 P    02:22:48.78 -0.5 M 1.0 PYRG 
  MG00 CL  1.0 350 P    02:22:49.11 -0.3 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  1.0 348 P    02:22:49.64 -0.1 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  1.0 340 P    02:22:50.24  0.3 M 1.0 AGRP 
  LTHK HP  1.1 286 P    02:22:51.49  0.6 M 1.0 LTHK 
  ANX  HP  1.2 351 P    02:22:52.10 -0.6 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.2 351 S    02:23:10.06  0.4 M 1.0 ANX 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLX  HP  0.2 104 MLv   1.14 -0.73  0.230738   
  ITM  HL  0.3 220 MLv   1.52 -0.35  0.239324   
  STPG HC  0.5 178 MLv   2.42 0.54  0.621282   
  GUR  HP  0.5 15 MLv   2.29 0.41  0.30464   
  PYL  HP  0.6 214 MLv   1.95 0.07  0.126721   
  KLV  HL  0.6 359 MLv   2.18 0.30  0.211707   
  ACOR HA  0.7 49 MLv   1.82 -0.05  0.0823061   
  RLS  HL  0.9 319 MLv   1.80 -0.08  0.0667393   
  VLI  HL  0.9 138 MLv   2.12 0.24  0.126572   
  AXS  HP  1.0 321 MLv   1.87 -0.01  0.0647585   
  PYRG CL  1.0 353 MLv   1.56 -0.31  0.0319417   
  MG00 CL  1.0 350 MLv   1.99 0.11  0.0832987   
  EFP  HP  1.0 348 MLv   2.03 0.15  0.0890057   
  AGRP CL  1.0 340 MLv   1.86 -0.02  0.0599386   
  ANX  HP  1.2 351 MLv   2.11 0.24  0.0889345