Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 02:20:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3827° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.2147° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
29
 Επίκεντρο 18.9 χμ ΒΑ του Αιγίου
21.0 χμ ΝΔ της Αμφισσας
140.0 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PANRCL3.2109 P02:20:47.63 0.11.0M
PANRCL3.2109 S02:20:49.05 -0.11.0M
KALEHA6.6278 P02:20:47.97 0.11.0M
KALEHA6.6278 S02:20:49.66 -0.11.0M
SERGHP14.2284 P02:20:48.78 0.11.0M
SERGHP14.2284 S02:20:51.06 -0.21.0M
AGEOCL18.6225 P02:20:49.56 0.31.0M
AGEOCL18.6225 S02:20:52.34 0.11.0M
EFPHP27.4280 P02:20:50.80 0.11.0M
EFPHP27.4280 S02:20:54.72 0.01.0M
MG00CL23.6279 P02:20:50.27 0.21.0M
MG00CL23.6279 S02:20:53.54 -0.11.0M
MG02CL23.6279 P02:20:50.26 0.21.0M
MG02CL23.6279 S02:20:53.75 0.11.0M
MG04CL23.5279 P02:20:50.21 0.11.0M
MG04CL23.5279 S02:20:53.71 0.11.0M
MG05CL23.7279 P02:20:50.14 0.01.0M
MG05CL23.7279 S02:20:53.78 0.11.0M
MG06CL23.6278 P02:20:50.12 0.01.0M
MG06CL23.6278 S02:20:53.67 0.01.0M
MG07CL23.5279 P02:20:50.24 0.21.0M
MG07CL23.5279 S02:20:53.78 0.11.0M
PYRGCL17.5280 P02:20:49.21 0.01.0M
PYRGCL17.5280 S02:20:52.24 0.11.0M
TEMECL18.8207 P02:20:49.56 0.21.0M
TEMECL18.8207 S02:20:52.23 -0.11.0M
ANXHP34.7312 P02:20:51.95 0.01.0M
ANXHP34.7312 S02:20:56.89 -0.11.0M
KLVHL38.1189 P02:20:52.12 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vcho
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         02:20:45.39
  Latitude       38.3827 deg +/-   0 km
  Longitude       22.2147 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.13 s
  Azimuthal gap       156 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.62 +/- 0.14 10      
  M     0.62      10 preferred 

29 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PANR CL  0.0 109 P    02:20:47.63  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.0 109 S    02:20:49.05 -0.1 M 1.0 PANR 
  KALE HA  0.1 278 P    02:20:47.97  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 278 S    02:20:49.66 -0.1 M 1.0 KALE 
  SERG HP  0.1 284 P    02:20:48.78  0.1 M 1.0 SERG 
  SERG HP  0.1 284 S    02:20:51.06 -0.2 M 1.0 SERG 
  PYRG CL  0.2 280 P    02:20:49.21 -0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 280 S    02:20:52.24  0.1 M 1.0 PYRG 
  AGEO CL  0.2 225 P    02:20:49.56  0.3 M 1.0 AGEO 
  AGEO CL  0.2 225 S    02:20:52.34  0.1 M 1.0 AGEO 
  TEME CL  0.2 207 P    02:20:49.56  0.2 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.2 207 S    02:20:52.23 -0.1 M 1.0 TEME 
  MG07 CL  0.2 279 P    02:20:50.24  0.2 M 1.0 MG07 
  MG07 CL  0.2 279 S    02:20:53.78  0.1 M 1.0 MG07 
  MG04 CL  0.2 279 P    02:20:50.21  0.1 M 1.0 MG04 
  MG04 CL  0.2 279 S    02:20:53.71  0.1 M 1.0 MG04 
  MG00 CL  0.2 279 P    02:20:50.27  0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 279 S    02:20:53.54 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG02 CL  0.2 279 P    02:20:50.26  0.2 M 1.0 MG02 
  MG02 CL  0.2 279 S    02:20:53.75  0.1 M 1.0 MG02 
  MG06 CL  0.2 278 P    02:20:50.12  0.0 M 1.0 MG06 
  MG06 CL  0.2 278 S    02:20:53.67  0.0 M 1.0 MG06 
  MG05 CL  0.2 279 P    02:20:50.14  0.0 M 1.0 MG05 
  MG05 CL  0.2 279 S    02:20:53.78  0.1 M 1.0 MG05 
  EFP  HP  0.2 280 P    02:20:50.80  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 280 S    02:20:54.72  0.0 M 1.0 EFP 
  ANX  HP  0.3 312 P    02:20:51.95 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 312 S    02:20:56.89 -0.1 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  0.3 189 P    02:20:52.12 -0.4 M 1.0 KLV 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PANR CL  0.0 109 MLv   0.17 -0.45  0.0621937   
  KALE HA  0.1 278 MLv   0.44 -0.18  0.0945735   
  SERG HP  0.1 284 MLv   0.46 -0.17  0.0631674   
  PYRG CL  0.2 280 MLv  -0.03 -0.65  0.0170851   
  AGEO CL  0.2 225 MLv  -0.03 -0.65  0.0162316   
  TEME CL  0.2 207 MLv   0.50 -0.12  0.0536761   
  MG07 CL  0.2 279 MLv   0.74 0.12  0.0714078   
  MG04 CL  0.2 279 MLv   0.64 0.02  0.0564295   
  MG00 CL  0.2 279 MLv   0.56 -0.06  0.0466012   
  MG02 CL  0.2 279 MLv   0.78 0.16  0.078232   
  MG06 CL  0.2 278 MLv   0.53 -0.09  0.0433457   
  MG05 CL  0.2 279 MLv   1.04 0.42  0.14032   
  EFP  HP  0.2 280 MLv   0.75 0.13  0.0581298   
  ANX  HP  0.3 312 MLv   0.81 0.19  0.0443424   
  KLV  HL  0.3 189 MLv   1.21 0.59  0.0914227