Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 01:39:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2255° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.1882° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
34
 Επίκεντρο 48.1 χμ ΒΑ της Αθήνας
57.8 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
78.5 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DIONHL27.7234 P01:39:45.10 -0.21.0M
DIONHL27.7234 S01:39:49.27 -0.11.0M
MRTHHA24.5242 P01:39:44.46 -0.31.0M
MRTHHA24.5242 S01:39:48.42 0.11.0M
KARYHA30.6135 P01:39:45.77 0.01.0M
KARYHA30.6135 S01:39:50.09 0.01.0M
PTLHL34.6235 P01:39:46.15 -0.31.0M
PTLHL34.6235 S01:39:51.09 -0.31.0M
ATHHL49.8236 P01:39:48.77 -0.11.0M
ATHHL49.8236 S01:39:55.61 0.01.0M
ATHUHA45.6231 P01:39:47.85 -0.41.0M
ATHUHA45.6231 S01:39:53.86 -0.61.0M
STFNHA56.6264 P01:39:49.62 -0.51.0M
STFNHA56.6264 S01:39:57.24 -0.51.0M
VLYHL54.0220 P01:39:49.94 0.31.0M
VLYHL54.0220 S01:39:56.51 -0.41.0M
VILLHA76.9265 P01:39:53.01 -0.41.0M
VILLHA76.9265 S01:40:03.11 -0.51.0M
AOS2HT106.8344 P01:39:58.51 0.41.0M
AOS2HT106.8344 S01:40:11.42 -0.41.0M
ATALHA114.1297 P01:39:59.71 0.41.0M
ATALHA114.1297 S01:40:14.64 0.61.0M
EPIDHA115.8234 P01:40:00.33 0.71.0M
EPIDHA115.8234 S01:40:14.91 0.41.0M
LKRHL113.8294 P01:39:59.59 0.31.0M
LKRHL113.8294 S01:40:14.40 0.51.0M
LTKHP109.1258 P01:39:58.80 0.21.0M
LTKHP109.1258 S01:40:12.93 0.31.0M
ACORHA121.4252 P01:40:01.29 0.81.0M
ACORHA121.4252 S01:40:16.72 0.71.0M
GURHP164.7259 P01:40:06.69 -0.61.0M
GURHP164.7259 S01:40:28.05 0.11.0M
VLIHL200.2213 P01:40:11.78 0.11.0M
VLIHL200.2213 S01:40:36.06 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vcgf
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         01:39:40.00
  Latitude       38.2255 deg +/-   0 km
  Longitude       24.1882 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       151 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.95 +/- 0.14 13      
  M     1.95      13 preferred 

34 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MRTH HA  0.2 242 P    01:39:44.46 -0.3 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.2 242 S    01:39:48.42  0.1 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.2 234 P    01:39:45.10 -0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  0.2 234 S    01:39:49.27 -0.1 M 1.0 DION 
  KARY HA  0.3 135 P    01:39:45.77  0.0 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.3 135 S    01:39:50.09 -0.0 M 1.0 KARY 
  PTL  HL  0.3 235 P    01:39:46.15 -0.3 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 235 S    01:39:51.09 -0.3 M 1.0 PTL 
  ATHU HA  0.4 231 P    01:39:47.85 -0.4 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.4 231 S    01:39:53.86 -0.6 M 1.0 ATHU 
  ATH  HL  0.4 236 P    01:39:48.77 -0.1 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.4 236 S    01:39:55.61 -0.0 M 1.0 ATH 
  VLY  HL  0.5 220 P    01:39:49.94  0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 220 S    01:39:56.51 -0.4 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 264 P    01:39:49.62 -0.5 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 264 S    01:39:57.24 -0.5 M 1.0 STFN 
  VILL HA  0.7 265 P    01:39:53.01 -0.4 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 265 S    01:40:03.11 -0.5 M 1.0 VILL 
  AOS2 HT  1.0 344 P    01:39:58.51  0.4 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.0 344 S    01:40:11.42 -0.4 M 1.0 AOS2 
  LTK  HP  1.0 258 P    01:39:58.80  0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 258 S    01:40:12.93  0.3 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  1.0 294 P    01:39:59.59  0.3 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.0 294 S    01:40:14.40  0.5 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  1.0 297 P    01:39:59.71  0.4 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  1.0 297 S    01:40:14.64  0.6 M 1.0 ATAL 
  EPID HA  1.0 234 P    01:40:00.33  0.7 M 1.0 EPID 
  EPID HA  1.0 234 S    01:40:14.91  0.4 M 1.0 EPID 
  ACOR HA  1.1 252 P    01:40:01.29  0.8 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.1 252 S    01:40:16.72  0.7 M 1.0 ACOR 
  GUR  HP  1.5 259 P    01:40:06.69 -0.6 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.5 259 S    01:40:28.05  0.1 M 1.0 GUR 
  VLI  HL  1.8 213 P    01:40:11.78  0.1 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.8 213 S    01:40:36.06  0.2 M 1.0 VLI 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MRTH HA  0.2 242 MLv   2.16 0.21   1.7666   
  DION HL  0.2 234 MLv   1.97 0.02  0.956373   
  KARY HA  0.3 135 MLv   1.71 -0.24  0.443843   
  PTL  HL  0.3 235 MLv   1.92 -0.03  0.565627   
  ATHU HA  0.4 231 MLv   2.02 0.07  0.377118   
  ATH  HL  0.4 236 MLv   2.11 0.16  0.368631   
  VLY  HL  0.5 220 MLv   2.12 0.17  0.294853   
  STFN HA  0.5 264 MLv   1.74 -0.21  0.10523   
  VILL HA  0.7 265 MLv   1.77 -0.18  0.0775014   
  AOS2 HT  1.0 344 MLv   2.24 0.29  0.161328   
  LTK  HP  1.0 258 MLv   2.34 0.39  0.19719   
  LKR  HL  1.0 294 MLv   1.94 -0.00  0.0751367   
  ATAL HA  1.0 297 MLv   1.93 -0.01  0.0731993   
  EPID HA  1.0 234 MLv   2.24 0.29  0.145252   
  ACOR HA  1.1 252 MLv   1.92 -0.03  0.0645767   
  GUR  HP  1.5 259 MLv   2.03 0.08  0.0513734   
  VLI  HL  1.8 213 MLv   2.48 0.53  0.0946194