Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 01:24:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.7320° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5992° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
27
 Επίκεντρο 3.4 χμ ΔΒΔ της Λευκάδας
27.5 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας
285.7 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT5.8202 P01:24:02.78 0.21.0M
DRAGHT5.8202 S01:24:04.42 0.11.0M
EVGIHT13.3158 P01:24:03.60 0.11.0M
EVGIHT13.3158 S01:24:05.81 0.01.0M
NYDRHT8.8103 P01:24:02.72 -0.11.0M
NYDRHT8.8103 S01:24:04.41 -0.31.0M
TSLKHT11.4 25 P01:24:03.14 -0.11.0M
TSLKHT11.4 25 S01:24:05.20 -0.21.0M
FSKHP30.5186 P01:24:06.12 0.01.0M
FSKHP30.5186 S01:24:10.42 -0.11.0M
AMPLHP57.3 68 P01:24:09.91 -0.61.0M
AMPLHP57.3 68 S01:24:17.94 -0.31.0M
DMLNHT58.3200 P01:24:10.45 -0.21.0M
PDOHP52.8106 P01:24:10.24 0.41.0M
PDOHP52.8106 S01:24:16.99 0.01.0M
VLSHL61.7181 P01:24:10.92 -0.31.0M
VLSHL61.7181 S01:24:18.89 -0.51.0M
PVOHP81.5 99 P01:24:14.83 0.51.0M
PVOHP81.5 99 S01:24:25.42 0.51.0M
RTZLHT74.5168 P01:24:13.31 0.11.0M
RTZLHT74.5168 S01:24:23.35 0.51.0M
AXSHP90.2131 P01:24:16.00 0.31.0M
IGTHT91.9345 P01:24:15.92 0.01.0M
TETRHL89.7 41 P01:24:15.81 0.11.0M
TETRHL89.7 41 S01:24:27.14 -0.31.0M
PRMDHP98.5 26 P01:24:17.53 0.41.0M
PRMDHP98.5 26 S01:24:30.09 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vcfr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         01:24:00.37
  Latitude       38.7320 deg +/-   0 km
  Longitude       20.5992 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         K.Pavlou
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       143 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.73 +/- 0.12 11      
  M     1.73      11 preferred 

27 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.1 202 P    01:24:02.78  0.2 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.1 202 S    01:24:04.42  0.1 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  0.1 103 P    01:24:02.72 -0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.1 103 S    01:24:04.41 -0.3 M 1.0 NYDR 
  TSLK HT  0.1 25 P    01:24:03.14 -0.1 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.1 25 S    01:24:05.20 -0.2 M 1.0 TSLK 
  EVGI HT  0.1 158 P    01:24:03.60  0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.1 158 S    01:24:05.81 -0.0 M 1.0 EVGI 
  FSK  HP  0.3 186 P    01:24:06.12 -0.0 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.3 186 S    01:24:10.42 -0.1 M 1.0 FSK 
  PDO  HP  0.5 106 P    01:24:10.24  0.4 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.5 106 S    01:24:16.99  0.0 M 1.0 PDO 
  AMPL HP  0.5 68 P    01:24:09.91 -0.6 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.5 68 S    01:24:17.94 -0.3 M 1.0 AMPL 
  DMLN HT  0.5 200 P    01:24:10.45 -0.2 M 1.0 DMLN 
  VLS  HL  0.6 181 P    01:24:10.92 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 181 S    01:24:18.89 -0.5 M 1.0 VLS 
  RTZL HT  0.7 168 P    01:24:13.31  0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.7 168 S    01:24:23.35  0.5 M 1.0 RTZL 
  PVO  HP  0.7 99 P    01:24:14.83  0.5 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.7 99 S    01:24:25.42  0.5 M 1.0 PVO 
  TETR HL  0.8 41 P    01:24:15.81  0.1 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.8 41 S    01:24:27.14 -0.3 M 1.0 TETR 
  AXS  HP  0.8 131 P    01:24:16.00  0.3 M 1.0 AXS 
  IGT  HT  0.8 345 P    01:24:15.92 -0.0 M 1.0 IGT 
  PRMD HP  0.9 26 P    01:24:17.53  0.4 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.9 26 S    01:24:30.09  0.3 M 1.0 PRMD 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.1 202 MLv   1.92 0.20  3.01156   
  NYDR HT  0.1 103 MLv   1.95 0.22  2.65529   
  TSLK HT  0.1 25 MLv   1.60 -0.13  1.03179   
  EVGI HT  0.1 158 MLv   1.88 0.16  1.78164   
  FSK  HP  0.3 186 MLv   1.38 -0.34  0.20923   
  PDO  HP  0.5 106 MLv   1.57 -0.16  0.0885082   
  AMPL HP  0.5 68 MLv   1.60 -0.12  0.0747713   
  DMLN HT  0.5 200 MLv   1.83 0.10  0.117471   
  VLS  HL  0.6 181 MLv   1.96 0.24  0.143134   
  RTZL HT  0.7 168 MLv   1.72 -0.01  0.0705651   
  PVO  HP  0.7 99 MLv   1.73 0.00  0.0663841   
  TETR HL  0.8 41 MLv   1.69 -0.04  0.0545628   
  AXS  HP  0.8 131 MLv   1.88 0.16  0.0858809   
  IGT  HT  0.8 345 MLv   1.62 -0.11  0.0458327   
  PRMD HP  0.9 26 MLv   1.87 0.15  0.0761307