Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 00:28:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
37.5545° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8643° Α
 Εστιακό Βάθος
21 χμ
 Αρ. αφίξεων
27
 Επίκεντρο 26.5 χμ Ν της Ζακύνθου
52.2 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας
256.6 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP17.4352 P00:28:15.34 0.31.0M
LTHKHP17.4352 S00:28:18.33 -0.21.0M
RTZLHT58.6352 P00:28:20.78 0.11.0M
RTZLHT58.6352 S00:28:28.66 0.11.0M
RLSHL76.7 44 P00:28:23.24 -0.31.0M
RLSHL76.7 44 S00:28:33.46 0.01.0M
VLSHL73.3341 P00:28:22.66 -0.31.0M
VLSHL73.3341 S00:28:32.64 0.01.0M
AXSHP84.3 32 P00:28:24.64 0.01.0M
AXSHP84.3 32 S00:28:35.40 -0.11.0M
FSKHP104.0345 P00:28:27.39 -0.31.0M
PLEVHP106.6 27 P00:28:28.14 0.11.0M
PLEVHP106.6 27 S00:28:41.70 0.21.0M
EVGIHT120.0351 P00:28:30.14 0.01.0M
KLVHL125.4 64 P00:28:31.17 0.11.0M
KLVHL125.4 64 S00:28:46.71 -0.11.0M
PDOHP119.4 14 P00:28:30.12 0.11.0M
PDOHP119.4 14 S00:28:45.13 0.21.0M
GURHP136.7 72 P00:28:32.86 0.11.0M
GURHP136.7 72 S00:28:49.83 0.01.0M
MG00CL134.7 45 P00:28:32.30 0.01.0M
MG00CL134.7 45 S00:28:49.33 0.31.0M
PVOHP131.5 26 P00:28:32.73 0.91.0M
PYRGCL138.8 47 P00:28:32.84 -0.11.0M
PYRGCL138.8 47 S00:28:49.31 -0.81.0M
ANXHP148.0 39 P00:28:34.48 0.31.0M
ANXHP148.0 39 S00:28:51.77 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vcdw
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         00:28:10.35
  Latitude       37.5545 deg +/-   1 km
  Longitude       20.8643 deg +/-   1 km
  Depth           21 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       269 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.68 +/- 0.08 13      
  M     1.68      13 preferred 

27 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 352 P    00:28:15.34  0.3 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 352 S    00:28:18.33 -0.2 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.5 352 P    00:28:20.78  0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.5 352 S    00:28:28.66  0.1 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.7 341 P    00:28:22.66 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.7 341 S    00:28:32.64  0.0 M 1.0 VLS 
  RLS  HL  0.7 44 P    00:28:23.24 -0.3 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.7 44 S    00:28:33.46 -0.0 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.8 32 P    00:28:24.64 -0.0 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 32 S    00:28:35.40 -0.1 M 1.0 AXS 
  FSK  HP  0.9 345 P    00:28:27.39 -0.3 M 1.0 FSK 
  PLEV HP  1.0 27 P    00:28:28.14  0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.0 27 S    00:28:41.70  0.2 M 1.0 PLEV 
  PDO  HP  1.1 14 P    00:28:30.12  0.1 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.1 14 S    00:28:45.13  0.2 M 1.0 PDO 
  EVGI HT  1.1 351 P    00:28:30.14  0.0 M 1.0 EVGI 
  KLV  HL  1.1 64 P    00:28:31.17  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 64 S    00:28:46.71 -0.1 M 1.0 KLV 
  PVO  HP  1.2 26 P    00:28:32.73  0.9 M 1.0 PVO 
  MG00 CL  1.2 45 P    00:28:32.30 -0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.2 45 S    00:28:49.33  0.3 M 1.0 MG00 
  GUR  HP  1.2 72 P    00:28:32.86  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.2 72 S    00:28:49.83  0.0 M 1.0 GUR 
  PYRG CL  1.2 47 P    00:28:32.84 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.2 47 S    00:28:49.31 -0.8 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  1.3 39 P    00:28:34.48  0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.3 39 S    00:28:51.77 -0.5 M 1.0 ANX 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 352 MLv   1.85 0.17  2.07019   
  RTZL HT  0.5 352 MLv   1.60 -0.08  0.11008   
  VLS  HL  0.7 341 MLv   1.63 -0.05  0.0926813   
  RLS  HL  0.7 44 MLv   1.59 -0.09  0.0813328   
  AXS  HP  0.8 32 MLv   1.48 -0.21  0.0567388   
  FSK  HP  0.9 345 MLv   1.74 0.06  0.0827996   
  PLEV HP  1.0 27 MLv   1.63 -0.06  0.0622312   
  PDO  HP  1.1 14 MLv   1.95 0.27  0.11305   
  EVGI HT  1.1 351 MLv   1.79 0.10  0.0769459   
  KLV  HL  1.1 64 MLv   1.74 0.06  0.0495503   
  PVO  HP  1.2 26 MLv   1.82 0.14  0.0737238   
  MG00 CL  1.2 45 MLv   1.59 -0.09  0.0536282   
  GUR  HP  1.2 72 MLv   1.68 -0.01  0.0494318   
  PYRG CL  1.2 47 MLv   1.56 -0.13  0.0230499   
  ANX  HP  1.3 39 MLv   1.68 0.00  0.0440372