Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-27 00:13:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.6645° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8277° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 15.3 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου
46.6 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας
257.6 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP5.1 9 P00:13:58.47 -0.41.0M
LTHKHP5.1 9 S00:14:00.25 0.21.0M
RTZLHT46.0354 P00:14:05.43 -0.11.0M
RTZLHT46.0354 S00:14:12.61 0.71.0M
VLSHL60.7340 P00:14:07.41 -0.61.0M
VLSHL60.7340 S00:14:15.94 -0.21.0M
RLSHL70.9 52 P00:14:09.79 0.11.0M
RLSHL70.9 52 S00:14:18.84 -0.21.0M
AMTHP79.0101 P00:14:11.33 0.31.0M
AMTHP79.0101 S00:14:21.30 -0.21.0M
AXSHP76.2 39 P00:14:10.83 0.31.0M
AXSHP76.2 39 S00:14:20.58 0.01.0M
DMLNHT75.2328 P00:14:10.28 -0.11.0M
DMLNHT75.2328 S00:14:20.39 0.01.0M
FSKHP91.4345 P00:14:13.00 0.01.0M
FSKHP91.4345 S00:14:24.46 -0.41.0M
EVGIHT107.4352 P00:14:15.77 0.21.0M
EVGIHT107.4352 S00:14:29.49 0.11.0M
PDOHP108.4 17 P00:14:15.19 -0.51.0M
PDOHP108.4 17 S00:14:29.86 0.21.0M
PVOHP122.2 30 P00:14:17.92 0.11.0M
PVOHP122.2 30 S00:14:34.08 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vcdj
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-27
  Time         00:13:57.28
  Latitude       37.6645 deg +/-   1 km
  Longitude       20.8277 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       227 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.57 +/- 0.12  8      
  M     1.57      8 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.0  9 P    00:13:58.47 -0.4 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.0  9 S    00:14:00.25  0.2 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.4 354 P    00:14:05.43 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.4 354 S    00:14:12.61  0.7 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.5 340 P    00:14:07.41 -0.6 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 340 S    00:14:15.94 -0.2 M 1.0 VLS 
  RLS  HL  0.6 52 P    00:14:09.79  0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.6 52 S    00:14:18.84 -0.2 M 1.0 RLS 
  DMLN HT  0.7 328 P    00:14:10.28 -0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.7 328 S    00:14:20.39  0.0 M 1.0 DMLN 
  AXS  HP  0.7 39 P    00:14:10.83  0.3 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.7 39 S    00:14:20.58 -0.0 M 1.0 AXS 
  AMT  HP  0.7 101 P    00:14:11.33  0.3 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  0.7 101 S    00:14:21.30 -0.2 M 1.0 AMT 
  FSK  HP  0.8 345 P    00:14:13.00  0.0 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 345 S    00:14:24.46 -0.4 M 1.0 FSK 
  EVGI HT  1.0 352 P    00:14:15.77  0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  1.0 352 S    00:14:29.49  0.1 M 1.0 EVGI 
  PDO  HP  1.0 17 P    00:14:15.19 -0.5 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.0 17 S    00:14:29.86  0.2 M 1.0 PDO 
  PVO  HP  1.1 30 P    00:14:17.92  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.1 30 S    00:14:34.08  0.6 M 1.0 PVO 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.0  9 MLv   1.39 -0.19  1.44602   
  RTZL HT  0.4 354 MLv   1.47 -0.11  0.164154   
  VLS  HL  0.5 340 MLv   1.59 0.02  0.0980704   
  RLS  HL  0.6 52 MLv   1.46 -0.11  0.0638695   
  DMLN HT  0.7 328 MLv   1.60 0.03  0.116155   
  AXS  HP  0.7 39 MLv   1.37 -0.20  0.0493317   
  FSK  HP  0.8 345 MLv   1.70 0.12  0.0872758   
  EVGI HT  1.0 352 MLv   1.71 0.13  0.0738332   
  PDO  HP  1.0 17 MLv   1.68 0.11  0.0693063   
  PVO  HP  1.1 30 MLv   1.68 0.11  0.0586713