Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 22:56:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6410° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6793° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 18.3 χμ ΝΝΔ του Καρπενησίου
37.2 χμ ΒΑ του Μεσολογγίου
193.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PVOHP13.6258 P22:56:21.48 0.01.0M
PVOHP13.6258 S22:56:24.21 0.01.0M
AGRPCL27.5172 P22:56:23.05 -0.31.0M
AGRPCL27.5172 S22:56:27.35 -0.21.0M
ANXHP21.7104 P22:56:22.65 0.01.0M
ANXHP21.7104 S22:56:26.11 -0.11.0M
EFPHP30.9140 P22:56:23.72 -0.11.0M
EFPHP30.9140 S22:56:28.46 0.11.0M
EVRHL32.7 20 P22:56:24.35 0.11.0M
EVRHL32.7 20 S22:56:29.29 0.21.0M
MG00CL34.3137 P22:56:24.26 -0.11.0M
MG00CL34.3137 S22:56:29.46 0.11.0M
KALEHA48.8125 P22:56:26.82 0.11.0M
KALEHA48.8125 S22:56:33.61 0.21.0M
PDOHP43.3264 P22:56:26.37 0.51.0M
PDOHP43.3264 S22:56:32.02 0.21.0M
PYRGCL39.0131 P22:56:25.02 -0.21.0M
PYRGCL39.0131 S22:56:30.68 0.01.0M
AMPLHP51.1308 P22:56:26.46 -0.61.0M
AMPLHP51.1308 S22:56:33.74 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vcav
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         22:56:17.89
  Latitude       38.6410 deg +/-   0 km
  Longitude       21.6793 deg +/-   0 km
  Depth           15 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       86 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.91 +/- 0.09  8      
  M     0.91      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PVO  HP  0.1 258 P    22:56:21.48  0.0 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.1 258 S    22:56:24.21  0.0 M 1.0 PVO 
  ANX  HP  0.2 104 P    22:56:22.65  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 104 S    22:56:26.11 -0.1 M 1.0 ANX 
  AGRP CL  0.2 172 P    22:56:23.05 -0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 172 S    22:56:27.35 -0.2 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.3 140 P    22:56:23.72 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 140 S    22:56:28.46  0.1 M 1.0 EFP 
  EVR  HL  0.3 20 P    22:56:24.35  0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.3 20 S    22:56:29.29  0.2 M 1.0 EVR 
  MG00 CL  0.3 137 P    22:56:24.26 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.3 137 S    22:56:29.46  0.1 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.4 131 P    22:56:25.02 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.4 131 S    22:56:30.68 -0.0 M 1.0 PYRG 
  PDO  HP  0.4 264 P    22:56:26.37  0.5 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.4 264 S    22:56:32.02  0.2 M 1.0 PDO 
  KALE HA  0.4 125 P    22:56:26.82  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.4 125 S    22:56:33.61  0.2 M 1.0 KALE 
  AMPL HP  0.5 308 P    22:56:26.46 -0.6 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.5 308 S    22:56:33.74 -0.2 M 1.0 AMPL 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PVO  HP  0.1 258 MLv   0.67 -0.25  0.167484   
  ANX  HP  0.2 104 MLv   0.97 0.06  0.214645   
  AGRP CL  0.2 172 MLv   0.94 0.02  0.140682   
  EFP  HP  0.3 140 MLv   0.96 0.05  0.122681   
  EVR  HL  0.3 20 MLv   0.61 -0.30  0.0493225   
  MG00 CL  0.3 137 MLv   0.92 0.00  0.117834   
  PYRG CL  0.4 131 MLv   0.94 0.03  0.0462905   
  PDO  HP  0.4 264 MLv   0.94 0.02  0.0564928   
  KALE HA  0.4 125 MLv   1.12 0.21  0.0636408   
  AMPL HP  0.5 308 MLv   0.94 0.02  0.0364808