Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 22:08:12 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
37.9280° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.5653° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
45
 Επίκεντρο 32.2 χμ Δ της Κορίνθου
41.3 χμ ΑΝΑ των Καλαβρύτων
102.6 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THALHA14.7 36 P22:08:15.45 0.01.0M
THALHA14.7 36 S22:08:18.03 0.21.0M
ACORHA27.0 99 P22:08:17.31 -0.21.0M
ACORHA27.0 99 S22:08:20.64 -0.81.0M
GURHP19.6273 P22:08:16.53 0.21.0M
GURHP19.6273 S22:08:19.29 -0.21.0M
XLKSHA17.7 21 P22:08:16.19 0.31.0M
XLKSHA17.7 21 S22:08:19.17 0.51.0M
KLVHL38.6289 P22:08:19.34 -0.11.0M
KLVHL38.6289 S22:08:24.28 -0.61.0M
LOUTHA36.5 80 P22:08:19.79 0.81.0M
LOUTHA36.5 80 S22:08:23.55 -0.61.0M
LTKHP36.8 73 P22:08:18.91 -0.21.0M
LTKHP36.8 73 S22:08:23.43 -0.81.0M
EPIDHA59.9126 P22:08:22.97 0.11.0M
EPIDHA59.9126 S22:08:30.50 -0.41.0M
PANRCL56.7331 P22:08:22.30 0.01.0M
PANRCL56.7331 S22:08:29.62 -0.31.0M
TEMECL51.7311 P22:08:21.91 0.41.0M
TEMECL51.7311 S22:08:28.25 -0.21.0M
KALEHA63.5324 P22:08:23.33 -0.21.0M
KALEHA63.5324 S22:08:31.67 -0.31.0M
PYRGCL71.9318 P22:08:24.89 0.01.0M
PYRGCL71.9318 S22:08:34.28 -0.11.0M
VILLHA70.5 68 P22:08:25.06 0.41.0M
VILLHA70.5 68 S22:08:33.84 -0.21.0M
VLXHP64.1195 P22:08:23.58 -0.11.0M
VLXHP64.1195 S22:08:31.68 -0.61.0M
EFPHP80.0314 P22:08:26.61 0.51.0M
EFPHP80.0314 S22:08:36.79 0.11.0M
MG00CL76.5315 P22:08:26.27 0.71.0M
MG00CL76.5315 S22:08:35.53 -0.11.0M
AGRPCL90.2305 P22:08:27.81 0.01.0M
AGRPCL90.2305 S22:08:39.46 -0.11.0M
ANXHP92.9323 P22:08:28.70 0.41.0M
ANXHP92.9323 S22:08:39.79 -0.71.0M
ATALHA93.9 25 P22:08:28.64 0.31.0M
ATALHA93.9 25 S22:08:40.57 0.01.0M
AXARHA93.6 5 P22:08:28.46 0.21.0M
AXARHA93.6 5 S22:08:40.62 0.21.0M
LKRHL88.7 25 P22:08:27.36 -0.11.0M
DIONHL121.0 82 P22:08:32.77 0.11.0M
DIONHL121.0 82 S22:08:48.10 -0.11.0M
VLIHL138.7166 P22:08:35.78 0.51.0M
VLIHL138.7166 S22:08:53.31 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vbzg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         22:08:12.30
  Latitude       37.9280 deg +/-   0 km
  Longitude       22.5653 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.37 s
  Azimuthal gap       78 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.54 +/- 0.18 19      
  M     1.54      19 preferred 

45 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THAL HA  0.1 36 P    22:08:15.45  0.0 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.1 36 S    22:08:18.03  0.2 M 1.0 THAL 
  XLKS HA  0.2 21 P    22:08:16.19  0.3 M 1.0 XLKS 
  XLKS HA  0.2 21 S    22:08:19.17  0.5 M 1.0 XLKS 
  GUR  HP  0.2 273 P    22:08:16.53  0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.2 273 S    22:08:19.29 -0.2 M 1.0 GUR 
  ACOR HA  0.2 99 P    22:08:17.31 -0.2 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.2 99 S    22:08:20.64 -0.8 M 1.0 ACOR 
  LOUT HA  0.3 80 P    22:08:19.79  0.8 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.3 80 S    22:08:23.55 -0.6 M 1.0 LOUT 
  LTK  HP  0.3 73 P    22:08:18.91 -0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.3 73 S    22:08:23.43 -0.8 M 1.0 LTK 
  KLV  HL  0.3 289 P    22:08:19.34 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 289 S    22:08:24.28 -0.6 M 1.0 KLV 
  TEME CL  0.5 311 P    22:08:21.91  0.4 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.5 311 S    22:08:28.25 -0.2 M 1.0 TEME 
  PANR CL  0.5 331 P    22:08:22.30 -0.0 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.5 331 S    22:08:29.62 -0.3 M 1.0 PANR 
  EPID HA  0.5 126 P    22:08:22.97  0.1 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.5 126 S    22:08:30.50 -0.4 M 1.0 EPID 
  KALE HA  0.6 324 P    22:08:23.33 -0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.6 324 S    22:08:31.67 -0.3 M 1.0 KALE 
  VLX  HP  0.6 195 P    22:08:23.58 -0.1 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.6 195 S    22:08:31.68 -0.6 M 1.0 VLX 
  VILL HA  0.6 68 P    22:08:25.06  0.4 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.6 68 S    22:08:33.84 -0.2 M 1.0 VILL 
  PYRG CL  0.6 318 P    22:08:24.89  0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.6 318 S    22:08:34.28 -0.1 M 1.0 PYRG 
  MG00 CL  0.7 315 P    22:08:26.27  0.7 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.7 315 S    22:08:35.53 -0.1 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.7 314 P    22:08:26.61  0.5 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.7 314 S    22:08:36.79  0.1 M 1.0 EFP 
  LKR  HL  0.8 25 P    22:08:27.36 -0.1 M 1.0 LKR 
  AGRP CL  0.8 305 P    22:08:27.81  0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.8 305 S    22:08:39.46 -0.1 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.8 323 P    22:08:28.70  0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.8 323 S    22:08:39.79 -0.7 M 1.0 ANX 
  AXAR HA  0.8  5 P    22:08:28.46  0.2 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.8  5 S    22:08:40.62  0.2 M 1.0 AXAR 
  ATAL HA  0.8 25 P    22:08:28.64  0.3 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.8 25 S    22:08:40.57  0.0 M 1.0 ATAL 
  DION HL  1.1 82 P    22:08:32.77  0.1 M 1.0 DION 
  DION HL  1.1 82 S    22:08:48.10 -0.1 M 1.0 DION 
  VLI  HL  1.2 166 P    22:08:35.78  0.5 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.2 166 S    22:08:53.31  0.5 M 1.0 VLI 

23 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THAL HA  0.1 36 MLv   1.62 0.08   2.5405   
  XLKS HA  0.2 21 MLv   2.27 0.73   5.3386   
  GUR  HP  0.2 273 MLv   1.63 0.09  1.08826   
  ACOR HA  0.2 99 MLv   1.08 -0.46  0.203234   
  LOUT HA  0.3 80 MLv   1.21 -0.33  0.157027   
  LTK  HP  0.3 73 MLv   0.57 -0.97  0.132818   
  KLV  HL  0.3 289 MLv   1.38 -0.16  0.157167   
  TEME CL  0.5 311 MLv   1.71 0.16  0.0681453   
  PANR CL  0.5 331 MLv   2.94 1.40  0.0517159   
  EPID HA  0.5 126 MLv   1.68 0.13  0.120174   
  KALE HA  0.6 324 MLv   1.45 -0.09  0.0676979   
  VLX  HP  0.6 195 MLv   1.43 -0.11  0.0640834   
  VILL HA  0.6 68 MLv   1.54 -0.00  0.0766501   
  PYRG CL  0.6 318 MLv   1.55 0.00  0.0485018   
  MG00 CL  0.7 315 MLv   1.55 0.01  0.0947885   
  EFP  HP  0.7 314 MLv   1.67 0.13  0.0940099   
  LKR  HL  0.8 25 MLv   1.94 0.40  0.0852783   
  AGRP CL  0.8 305 MLv   1.46 -0.08  0.0515882   
  ANX  HP  0.8 323 MLv   1.62 0.08  0.071622   
  AXAR HA  0.8  5 MLv   1.22 -0.33  0.111689   
  ATAL HA  0.8 25 MLv   1.50 -0.04  0.0538082   
  DION HL  1.1 82 MLv   1.24 -0.30  0.0613871   
  VLI  HL  1.2 166 MLv   2.02 0.48  0.136234