Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 21:45:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
37.6372° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4892° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 44.1 χμ ΝΝΔ της Αθήνας
59.3 χμ ΝΑ της Κορίνθου
60.6 χμ Α του Ναυπλίου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EPIDHA32.7266 P21:46:01.28 -0.11.0M
EPIDHA32.7266 S21:46:05.83 -0.31.0M
VLYHL35.9 48 P21:46:02.16 0.21.0M
VLYHL35.9 48 S21:46:06.47 -0.51.0M
VILLHA60.6345 P21:46:06.20 0.21.0M
VILLHA60.6345 S21:46:13.64 -0.51.0M
DIONHL62.6 39 P21:46:06.31 0.01.0M
MRTHHA67.0 36 P21:46:07.60 0.61.0M
MRTHHA67.0 36 S21:46:15.47 -0.41.0M
KARYHA94.1 62 P21:46:11.79 0.41.0M
KARYHA94.1 62 S21:46:23.68 0.01.0M
VLXHP102.3253 P21:46:12.89 0.11.0M
VLXHP102.3253 S21:46:25.88 -0.31.0M
VLIHL112.9205 P21:46:14.40 0.01.0M
VLIHL112.9205 S21:46:28.75 -0.11.0M
KLVHL126.0291 P21:46:17.30 0.81.0M
KLVHL126.0291 S21:46:33.27 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
    Public ID              nkua2020vbym
    Type                   earthquake
    Description
      region name: Southern Greece
Origin:
    Date                   2020-10-26
    Time                  21:45:55.28
    Latitude              37.6372 deg  +/-      1 km
    Longitude             23.4892 deg  +/-      1 km
    Depth                       7 km   +/-    3 km
    Agency                 HA
    Author                 A.Karakonstantis
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS             0.33 s
    Azimuthal gap             143 deg

2 Network magnitudes:
    MLv       1.28 +/- 0.28   7            
    M         1.28            7 preferred  

17 Phase arrivals:
    sta  net   dist azi  phase   time          res     wt  sta
    EPID  HA    0.3 266  P       21:46:01.28  -0.1 M  1.0  EPID 
    EPID  HA    0.3 266  S       21:46:05.83  -0.3 M  1.0  EPID 
    VLY   HL    0.3  48  P       21:46:02.16   0.2 M  1.0  VLY  
    VLY   HL    0.3  48  S       21:46:06.47  -0.5 M  1.0  VLY  
    VILL  HA    0.5 345  P       21:46:06.20   0.2 M  1.0  VILL 
    VILL  HA    0.5 345  S       21:46:13.64  -0.5 M  1.0  VILL 
    DION  HL    0.6  39  P       21:46:06.31   0.0 M  1.0  DION 
    MRTH  HA    0.6  36  P       21:46:07.60   0.6 M  1.0  MRTH 
    MRTH  HA    0.6  36  S       21:46:15.47  -0.4 M  1.0  MRTH 
    KARY  HA    0.8  62  P       21:46:11.79   0.4 M  1.0  KARY 
    KARY  HA    0.8  62  S       21:46:23.68  -0.0 M  1.0  KARY 
    VLX   HP    0.9 253  P       21:46:12.89   0.1 M  1.0  VLX  
    VLX   HP    0.9 253  S       21:46:25.88  -0.3 M  1.0  VLX  
    VLI   HL    1.0 205  P       21:46:14.40   0.0 M  1.0  VLI  
    VLI   HL    1.0 205  S       21:46:28.75  -0.1 M  1.0  VLI  
    KLV   HL    1.1 291  P       21:46:17.30   0.8 M  1.0  KLV  
    KLV   HL    1.1 291  S       21:46:33.27   0.6 M  1.0  KLV  

9 Station magnitudes:
    sta  net   dist azi  type   value   res        amp per
    EPID  HA    0.3 266  MLv     0.88 -0.40   0.0916485      
    VLY   HL    0.3  48  MLv     0.96 -0.32   0.0914521      
    VILL  HA    0.5 345  MLv     1.43  0.14   0.066703      
    DION  HL    0.6  39  MLv     0.96 -0.33   0.0623008      
    MRTH  HA    0.6  36  MLv     1.25 -0.03   0.0416519      
    KARY  HA    0.8  62  MLv     1.49  0.21   0.0525299      
    VLX   HP    0.9 253  MLv     1.19 -0.09   0.0240949      
    VLI   HL    1.0 205  MLv     1.86  0.57   0.126611      
    KLV   HL    1.1 291  MLv     1.72  0.44   0.0467804