Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 21:30:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
39.7692° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1555° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 27.0 χμ ΔΒΔ της Λάρισας
40.9 χμ ΒΑ των Τρικάλων
241.0 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
TYRNHT9.2134 P21:30:46.05 0.01.0M
TYRNHT9.2134 S21:30:47.54 -0.11.0M
THLHL25.8208 P21:30:48.47 -0.31.0M
THLHL25.8208 S21:30:51.99 -0.61.0M
AGGHT84.6169 P21:30:58.71 0.21.0M
AGGHT84.6169 S21:31:10.19 0.51.0M
TETRHL89.1238 P21:30:59.70 0.41.0M
TETRHL89.1238 S21:31:11.19 0.11.0M
PRMDHP94.5254 P21:31:00.09 -0.11.0M
PRMDHP94.5254 S21:31:12.39 -0.21.0M
PAIGHT131.2 82 P21:31:06.03 0.21.0M
PAIGHT131.2 82 S21:31:22.42 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vbxz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         21:30:43.81
  Latitude       39.7692 deg +/-   1 km
  Longitude       22.1555 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       188 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.51 +/- 0.15  6      
  M     1.51      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  TYRN HT  0.1 134 P    21:30:46.05  0.0 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.1 134 S    21:30:47.54 -0.1 M 1.0 TYRN 
  THL  HL  0.2 208 P    21:30:48.47 -0.3 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.2 208 S    21:30:51.99 -0.6 M 1.0 THL 
  AGG  HT  0.8 169 P    21:30:58.71  0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 169 S    21:31:10.19  0.5 M 1.0 AGG 
  TETR HL  0.8 238 P    21:30:59.70  0.4 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.8 238 S    21:31:11.19  0.1 M 1.0 TETR 
  PRMD HP  0.9 254 P    21:31:00.09 -0.1 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.9 254 S    21:31:12.39 -0.2 M 1.0 PRMD 
  PAIG HT  1.2 82 P    21:31:06.03  0.2 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.2 82 S    21:31:22.42 -0.2 M 1.0 PAIG 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  TYRN HT  0.1 134 MLv   1.56 0.05  1.31025   
  THL  HL  0.2 208 MLv   1.33 -0.18  0.234292   
  AGG  HT  0.8 169 MLv   1.57 0.06  0.0542014   
  TETR HL  0.8 238 MLv   1.75 0.24  0.100577   
  PRMD HP  0.9 254 MLv   1.60 0.09  0.0674536   
  PAIG HT  1.2 82 MLv   1.22 -0.29  0.014305