Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 21:00:09 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9897° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.2707° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
43
 Επίκεντρο 17.2 χμ ΒΔ της Λαμίας
51.1 χμ ΑΒΑ του Καρπενησίου
169.5 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGGHT6.6 58 P21:00:11.77 0.01.0M
AGGHT6.6 58 S21:00:14.06 0.21.0M
AXARHA41.8126 P21:00:16.78 0.11.0M
AXARHA41.8126 S21:00:22.84 0.31.0M
ANXHP53.5215 P21:00:17.95 -0.71.0M
ANXHP53.5215 S21:00:25.56 -0.41.0M
EFPHP70.1207 P21:00:20.79 -0.41.0M
EFPHP70.1207 S21:00:30.48 0.11.0M
KALEHA67.5190 P21:00:20.24 -0.61.0M
KALEHA67.5190 S21:00:30.07 0.31.0M
MG00CL69.9204 P21:00:20.50 -0.61.0M
MG00CL69.9204 S21:00:30.41 0.11.0M
PANRCL68.5182 P21:00:20.34 -0.61.0M
PANRCL68.5182 S21:00:30.19 0.31.0M
PYRGCL68.1199 P21:00:20.14 -0.81.0M
PYRGCL68.1199 S21:00:30.06 0.21.0M
THLHL67.6341 P21:00:20.35 -0.41.0M
THLHL67.6341 S21:00:29.88 0.21.0M
AGRPCL81.4216 P21:00:22.73 -0.21.0M
AGRPCL81.4216 S21:00:33.45 -0.11.0M
ATALHA72.9117 P21:00:21.50 -0.11.0M
ATALHA72.9117 S21:00:30.88 -0.31.0M
LKRHL73.6121 P21:00:21.80 0.11.0M
LKRHL73.6121 S21:00:31.29 -0.11.0M
PVOHP76.7237 P21:00:22.12 -0.11.0M
PVOHP76.7237 S21:00:32.11 -0.21.0M
AMPLHP91.7265 P21:00:24.51 -0.11.0M
AMPLHP91.7265 S21:00:36.65 0.21.0M
NEOHL89.2 67 P21:00:23.96 -0.31.0M
NEOHL89.2 67 S21:00:36.07 0.31.0M
PDOHP103.8245 P21:00:26.84 0.31.0M
PDOHP103.8245 S21:00:40.69 0.91.0M
TETRHL94.5295 P21:00:24.26 -0.91.0M
TETRHL94.5295 S21:00:37.48 0.11.0M
KLVHL105.7186 P21:00:26.73 -0.11.0M
KLVHL105.7186 S21:00:40.71 0.41.0M
AXSHP117.6221 P21:00:29.16 0.61.0M
AXSHP117.6221 S21:00:44.02 0.61.0M
PRMDHP117.6301 P21:00:28.78 0.11.0M
PRMDHP117.6301 S21:00:43.81 0.21.0M
RLSHL125.3214 P21:00:30.14 0.41.0M
RLSHL125.3214 S21:00:46.04 0.61.0M
EVGIHT145.8254 P21:00:33.20 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vbwz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         21:00:09.06
  Latitude       38.9897 deg +/-   0 km
  Longitude       22.2707 deg +/-   0 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       78 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.95 +/- 0.16 18      
  M     1.95      18 preferred 

43 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGG  HT  0.1 58 P    21:00:11.77 -0.0 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.1 58 S    21:00:14.06  0.2 M 1.0 AGG 
  AXAR HA  0.4 126 P    21:00:16.78  0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.4 126 S    21:00:22.84  0.3 M 1.0 AXAR 
  ANX  HP  0.5 215 P    21:00:17.95 -0.7 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.5 215 S    21:00:25.56 -0.4 M 1.0 ANX 
  KALE HA  0.6 190 P    21:00:20.24 -0.6 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.6 190 S    21:00:30.07  0.3 M 1.0 KALE 
  THL  HL  0.6 341 P    21:00:20.35 -0.4 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.6 341 S    21:00:29.88  0.2 M 1.0 THL 
  PYRG CL  0.6 199 P    21:00:20.14 -0.8 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.6 199 S    21:00:30.06  0.2 M 1.0 PYRG 
  PANR CL  0.6 182 P    21:00:20.34 -0.6 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.6 182 S    21:00:30.19  0.3 M 1.0 PANR 
  MG00 CL  0.6 204 P    21:00:20.50 -0.6 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.6 204 S    21:00:30.41  0.1 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.6 207 P    21:00:20.79 -0.4 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.6 207 S    21:00:30.48  0.1 M 1.0 EFP 
  ATAL HA  0.7 117 P    21:00:21.50 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.7 117 S    21:00:30.88 -0.3 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.7 121 P    21:00:21.80  0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.7 121 S    21:00:31.29 -0.1 M 1.0 LKR 
  PVO  HP  0.7 237 P    21:00:22.12 -0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.7 237 S    21:00:32.11 -0.2 M 1.0 PVO 
  AGRP CL  0.7 216 P    21:00:22.73 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.7 216 S    21:00:33.45 -0.1 M 1.0 AGRP 
  NEO  HL  0.8 67 P    21:00:23.96 -0.3 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.8 67 S    21:00:36.07  0.3 M 1.0 NEO 
  AMPL HP  0.8 265 P    21:00:24.51 -0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.8 265 S    21:00:36.65  0.2 M 1.0 AMPL 
  TETR HL  0.9 295 P    21:00:24.26 -0.9 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.9 295 S    21:00:37.48  0.1 M 1.0 TETR 
  PDO  HP  0.9 245 P    21:00:26.84  0.3 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  0.9 245 S    21:00:40.69  0.9 M 1.0 PDO 
  KLV  HL  1.0 186 P    21:00:26.73 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.0 186 S    21:00:40.71  0.4 M 1.0 KLV 
  AXS  HP  1.1 221 P    21:00:29.16  0.6 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.1 221 S    21:00:44.02  0.6 M 1.0 AXS 
  PRMD HP  1.1 301 P    21:00:28.78  0.1 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  1.1 301 S    21:00:43.81  0.2 M 1.0 PRMD 
  RLS  HL  1.1 214 P    21:00:30.14  0.4 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.1 214 S    21:00:46.04  0.6 M 1.0 RLS 
  EVGI HT  1.3 254 P    21:00:33.20  0.2 M 1.0 EVGI 

22 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGG  HT  0.1 58 MLv   2.30 0.36  8.48183   
  AXAR HA  0.4 126 MLv   1.25 -0.70  0.503657   
  ANX  HP  0.5 215 MLv   2.00 0.05  0.362527   
  KALE HA  0.6 190 MLv   2.13 0.19  0.313683   
  THL  HL  0.6 341 MLv   1.95 0.01  0.124557   
  PYRG CL  0.6 199 MLv   2.26 0.32  0.264019   
  PANR CL  0.6 182 MLv   3.47 1.52  0.129622   
  MG00 CL  0.6 204 MLv   2.36 0.42  0.667648   
  EFP  HP  0.6 207 MLv   2.13 0.18  0.300104   
  ATAL HA  0.7 117 MLv   1.65 -0.29  0.0971165   
  LKR  HL  0.7 121 MLv   1.99 0.04  0.112469   
  PVO  HP  0.7 237 MLv   1.84 -0.10  0.144613   
  AGRP CL  0.7 216 MLv   1.89 -0.06  0.151544   
  NEO  HL  0.8 67 MLv   1.69 -0.26  0.120074   
  AMPL HP  0.8 265 MLv   1.50 -0.44  0.0552439   
  TETR HL  0.9 295 MLv   1.88 -0.07  0.126752   
  PDO  HP  0.9 245 MLv   2.03 0.09  0.163187   
  KLV  HL  1.0 186 MLv   2.03 0.08  0.120038   
  AXS  HP  1.1 221 MLv   1.73 -0.21  0.0701257   
  PRMD HP  1.1 301 MLv   1.82 -0.12  0.0860615   
  RLS  HL  1.1 214 MLv   1.78 -0.17  0.0713527   
  EVGI HT  1.3 254 MLv   1.96 0.01  0.0846913