Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 19:49:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
39.6362° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3757° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 47.5 χμ ΒΑ του Βόλου
53.0 χμ Β της Σκιάθου
186.4 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NEOHL39.1200 P19:49:50.65 -0.11.0M
NEOHL39.1200 S19:49:56.33 -0.21.0M
PAIGHT42.1 38 P19:49:51.27 0.01.0M
PAIGHT42.1 38 S19:49:57.52 0.01.0M
AOS2HT67.6143 P19:49:55.52 0.11.0M
AOS2HT67.6143 S19:50:04.90 0.11.0M
PLGHL82.0 4 P19:49:57.76 -0.11.0M
PLGHL82.0 4 S19:50:08.84 -0.21.0M
OURHT93.2 34 P19:49:59.72 0.11.0M
OURHT93.2 34 S19:50:11.40 -0.71.0M
TYRNHT98.2275 P19:50:00.58 0.11.0M
TYRNHT98.2275 S19:50:13.79 0.11.0M
AGGHT112.6233 P19:50:02.81 0.01.0M
AGGHT112.6233 S19:50:17.62 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vbur
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         19:49:43.17
  Latitude       39.6362 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3757 deg +/-   0 km
  Depth            2 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.11 s
  Azimuthal gap       106 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.56 +/- 0.30  7      
  M     1.56      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEO  HL  0.4 200 P    19:49:50.65 -0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.4 200 S    19:49:56.33 -0.2 M 1.0 NEO 
  PAIG HT  0.4 38 P    19:49:51.27 -0.0 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.4 38 S    19:49:57.52  0.0 M 1.0 PAIG 
  AOS2 HT  0.6 143 P    19:49:55.52  0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.6 143 S    19:50:04.90  0.1 M 1.0 AOS2 
  PLG  HL  0.7  4 P    19:49:57.76 -0.1 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.7  4 S    19:50:08.84 -0.2 M 1.0 PLG 
  OUR  HT  0.8 34 P    19:49:59.72  0.1 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.8 34 S    19:50:11.40 -0.7 M 1.0 OUR 
  TYRN HT  0.9 275 P    19:50:00.58  0.1 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.9 275 S    19:50:13.79  0.1 M 1.0 TYRN 
  AGG  HT  1.0 233 P    19:50:02.81 -0.0 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.0 233 S    19:50:17.62 -0.1 M 1.0 AGG 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEO  HL  0.4 200 MLv   1.09 -0.47  0.142638   
  PAIG HT  0.4 38 MLv   1.01 -0.54  0.056111   
  AOS2 HT  0.6 143 MLv   1.58 0.03  0.088571   
  PLG  HL  0.7  4 MLv   2.05 0.49  0.216908   
  OUR  HT  0.8 34 MLv   1.81 0.26  0.111608   
  TYRN HT  0.9 275 MLv   1.62 0.07  0.0529849   
  AGG  HT  1.0 233 MLv   1.68 0.12  0.0507557