Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 17:29:12 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
35.6017° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.2737° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 79.1 χμ Δ της Καρπάθου
108.0 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου
348.3 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STIAHC47.4201 P17:29:20.88 0.11.0M
STIAHC47.4201 S17:29:27.24 0.01.0M
ZKRHL54.4185 P17:29:22.08 0.11.0M
ZKRHL54.4185 S17:29:29.29 0.01.0M
NPSHL71.0238 P17:29:25.21 0.51.0M
NPSHL71.0238 S17:29:33.56 -0.61.0M
KARPHL80.5 94 P17:29:26.14 -0.21.0M
KARPHL80.5 94 S17:29:36.99 0.01.0M
PFKSHC95.6230 P17:29:29.00 0.31.0M
PFKSHC95.6230 S17:29:41.72 0.51.0M
SNT5HA119.1318 P17:29:32.27 -0.11.0M
SNT5HA119.1318 S17:29:47.79 0.11.0M
IDIMN130.1255 P17:29:33.47 -0.71.0M
IDIMN130.1255 S17:29:50.52 -0.31.0M
IMODHC151.0243 P17:29:38.06 0.71.0M
IMODHC151.0243 S17:29:56.13 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vbqa
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         17:29:12.30
  Latitude       35.6017 deg +/-   0 km
  Longitude       26.2737 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       136 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.06 +/- 0.16  6      
  M     2.06      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STIA HC  0.4 201 P    17:29:20.88  0.1 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.4 201 S    17:29:27.24 -0.0 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.5 185 P    17:29:22.08  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.5 185 S    17:29:29.29 -0.0 M 1.0 ZKR 
  NPS  HL  0.6 238 P    17:29:25.21  0.5 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.6 238 S    17:29:33.56 -0.6 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.7 94 P    17:29:26.14 -0.2 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.7 94 S    17:29:36.99  0.0 M 1.0 KARP 
  PFKS HC  0.9 230 P    17:29:29.00  0.3 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.9 230 S    17:29:41.72  0.5 M 1.0 PFKS 
  SNT5 HA  1.1 318 P    17:29:32.27 -0.1 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.1 318 S    17:29:47.79  0.1 M 1.0 SNT5 
  IDI  MN  1.2 255 P    17:29:33.47 -0.7 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.2 255 S    17:29:50.52 -0.3 M 1.0 IDI 
  IMOD HC  1.4 243 P    17:29:38.06  0.7 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  1.4 243 S    17:29:56.13 -0.2 M 1.0 IMOD 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STIA HC  0.4 201 MLv   1.87 -0.19  0.383111   
  ZKR  HL  0.5 185 MLv   1.58 -0.48  0.131579   
  NPS  HL  0.6 238 MLv   2.25 0.19  0.390234   
  KARP HL  0.7 94 MLv   2.12 0.06  0.34121   
  PFKS HC  0.9 230 MLv   1.97 -0.09  0.154251   
  SNT5 HA  1.1 318 MLv   2.22 0.16  0.125047   
  IDI  MN  1.2 255 MLv   1.94 -0.12  0.0974325   
  IMOD HC  1.4 243 MLv   2.40 0.34  0.223788