Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-26 17:28:41 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
37.4018° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1730° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 21.8 χμ ΔΝΔ της Τρίπολης
40.7 χμ Β της Καλαμάτας
151.8 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VLXHP18.6101 P17:28:46.47 0.21.0M
VLXHP18.6101 S17:28:49.43 -0.11.0M
ITMHL33.1222 P17:28:48.33 0.11.0M
ITMHL33.1222 S17:28:52.91 -0.21.0M
AMTHP43.5289 P17:28:50.25 0.31.0M
AMTHP43.5289 S17:28:55.85 -0.11.0M
GURHP61.3 14 P17:28:52.37 -0.41.0M
GURHP61.3 14 S17:29:00.40 -0.61.0M
KLVHL71.4358 P17:28:54.00 -0.31.0M
KLVHL71.4358 S17:29:04.02 0.31.0M
ACORHA81.9 49 P17:28:56.11 0.21.0M
PYRGCL113.0353 P17:29:00.51 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020vbpz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-10-26
  Time         17:28:41.93
  Latitude       37.4018 deg +/-   1 km
  Longitude       22.1730 deg +/-   1 km
  Depth           14 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       121 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.38 +/- 0.35  7      
  M     1.38      7 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLX  HP  0.2 101 P    17:28:46.47  0.2 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.2 101 S    17:28:49.43 -0.1 M 1.0 VLX 
  ITM  HL  0.3 222 P    17:28:48.33  0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.3 222 S    17:28:52.91 -0.2 M 1.0 ITM 
  AMT  HP  0.4 289 P    17:28:50.25  0.3 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  0.4 289 S    17:28:55.85 -0.1 M 1.0 AMT 
  GUR  HP  0.5 14 P    17:28:52.37 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.5 14 S    17:29:00.40 -0.6 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.6 358 P    17:28:54.00 -0.3 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 358 S    17:29:04.02  0.3 M 1.0 KLV 
  ACOR HA  0.7 49 P    17:28:56.11  0.2 M 1.0 ACOR 
  PYRG CL  1.0 353 P    17:29:00.51 -0.2 M 1.0 PYRG 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLX  HP  0.2 101 MLv   0.46 -0.92  0.0787706   
  ITM  HL  0.3 222 MLv   1.03 -0.36  0.125749   
  AMT  HP  0.4 289 MLv   1.25 -0.13  0.116371   
  GUR  HP  0.5 14 MLv   1.75 0.37  0.139412   
  KLV  HL  0.6 358 MLv   1.77 0.39  0.099213   
  ACOR HA  0.7 49 MLv   1.69 0.31  0.0962855   
  PYRG CL  1.0 353 MLv   1.25 -0.13  0.0154446